Časopis za pokrajino Posavje
17.07.2024
POSAVSKI OBZORNIK
novi
arhiv

Nezaupanje v »farmacijo« ostaja

Objavljeno: Petek, 15.09.2023    Rubrika: GOSPODARSTVO Redakcija
l_598191_1

Skica Krkinega obrata z načrtovano Sintezo 2

Mestna četrt Krško je s Civilno iniciativo Videm-Stara vas na Mestno občino Krško ponovno naslovila nasprotovanje gradnji Krkinega obrata Sinteza 2. Najbolj jih skrbi povečanje skladiščenja količin farmacevtskih odpadkov, ki bi se v mestu kopičili ne le kot stranski produkt proizvodnje, temveč tudi s preselitvijo odpadkov iz novomeškega skladišča v Ločni.

»Nasprotujemo povečanju skladišča nevarnih snovi v samem centru mesta. Že leta 2021 smo izpostavili zaskrbljenost, ker bo po naših podatkih maksimalna količina skladiščenih nevarnih snovi na lokaciji v Krškem 670 ton. Gre za preselitev iz obstoječe lokacije Ločna pri Novem mestu v Krško. Skladiščene bodo nevarne snovi z nevarnimi lastnostmi jedko, vnetljivo, oksidativno, strupeno in okolju nevarno. Skupna maksimalna zmogljivost skladiščenja bo predvidoma 809 ton skupaj z obstoječim obratom Sinteza 1, od tega 623 ton nevarnih snovi,« navajajo v MČ Krško in civilni iniciativi. Ob tem opozarjajo, da bi bile posledice potencialne eksplozije v mestu podobne opustošenju, ki ga bi naredilo nekaj tisoč odvrženih letalskih bomb kalibra 250 kg, kakršno so lani odstranili v Mariboru in zaradi nje evakuirali stanovalce s 300-metrskega območja okoli nje. Poleg mariborske najdbe v opozorilo navajajo še nekaj nedavnih industrijskih nesreč, do katerih je prišlo v Melaminu Kočevje, Ekosistemih Straža pri Novem mestu, Kemisu Vrhnika idr. Zato MO Krško in občinski svet kot najvišje zakonodajno telo na ravni lokalne skupnosti pozivajo, naj ne podcenjujeta tveganj in še enkrat podrobno proučita vso dokumentacijo, vezano na načrtovani drugi Krkin obrat na Vidmu s spremljajočimi objekti, oz. da preprečijo njihovo gradnjo.

Opozarjajo še, da je bila širša javnost že leta 2009 ob sprejemanju Občinskega podrobnega prostorskega načrta za umeščanje kompleksa Krke premalo obveščena o tem, za kakšen industrijski obrat gre, ter da je prišlo do nekorektnega obveščanja in ignorance prebivalstva s strani soglasodajalcev in družbe Krka tudi pri umeščanju obrata Sinteza 2. »Občani imamo pravico do mirnega življenja v zdravem in varnem okolju brez neprestanega občutka ogroženosti, kar nam zagotavljajo Ustava RS in mednarodni predpisi o človekovih pravicah. Sklicujemo se tudi na določila Aarhuške konvencije, ki je od leta 2004 del pravnega sistema naše države, ki predpisuje sodelovanje ogrožene in zainteresirane javnosti pri oblikovanju posegov v prostor takrat, ko so vse spremembe in izboljšave še možne,« je še med drugim poudarilo vodstvo Mestne četrti Krško.

Tožba upočasnila gradnjo

Kot odgovarjajo v družbi Krka, so na podlagi vseh pridobljenih dovoljenj (gradbenega, okoljevarstvenega soglasja in dovoljenja) v Krškem leta 2011 zgradili in zagnali prvi obrat Sinteza 1: »Zaradi potreb po povečanju zmogljivosti za proizvodnjo farmacevtskih učinkovin in ne zaradi selitve proizvodnje iz drugih lokacij je Krka pristopila k projektu, ki vključuje izgradnjo novega obrata Sinteza 2, Skladišča tekočih surovin, Kemijsko analitskega razvojnega centra ter sodobne naprave za celovito čiščenje odpadnih vod.« Zatrjujejo, da bo drugi obrat Sinteza s spremljajočimi objekti, tako kot je bil prvi, projektiran in zgrajen v skladu z vsemi zakonskimi zahtevami in standardi, vključno z direktivami EU ter z uporabo najnovejših razpoložljivih tehnik za preprečevanje nesreč in zmanjševanje njihovih posledic za okolje. V že obstoječe skladišče za nevarne snovi naj bi bili vgrajeni vsi sistemi aktivne požarne zaščite in zajem razlitij ali požarnih vod, njegovo varnost potrjuje s strani Slovenskega inštituta za kakovost SIQ izdan certifikat protieksplozijske skladnosti, medtem ko se bodo ob Sintezi 2 načrtovanem skladišču tekočih surovin, kot navajajo, skladiščile hlapne, med seboj združljive organske snovi: »Njihovo mešanje ne more povzročiti eksplozije. Vpliv dejavnosti in nesreče je omejen na ožje območje proizvodnega kompleksa, zato je primerjava z uničenjem okolice z nekaj tisoč letalskimi bombami popolnoma neutemeljena.«

V družbi Krka so sicer za celoten projekt že leta 2021 pridobili pravnomočno gradbeno dovoljenje, nakar so vložili na Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) še vlogo za pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja. V ta namen sta bili po predpisih izvedeni javna razgrnitev pa tudi javna obravnava, ki pa je bila, naj spomnimo, s strani občanov izredno slabo obiskana, drži pa tudi, da je ura obravnave sovpadala s časom, ko se je glavnina delovno aktivnega prebivalstva šele vračala z dela, prav tako ni bila primerna lokacija obravnave, saj je ta potekala na Občini Krško in ne na Vidmu, katerega prebivalci hote ali ne sobivajo s kompleksom. Prav tako je bila izvedena ustna obravnava s strankami v postopku na MOP, ki je septembra lani izdalo okoljevarstveno dovoljenje k projektu, a je tega zaustavila okoljevarstvena organizacija, ki je vložila tožbo zoper MOP na Upravno sodišče. Na slednjem so delno ugodili pritožbi in postopek vrnili v ponovno obravnavo. Zaradi odločitve Vrhovnega sodišča RS, ki je spremenila dosedanjo prakso, po kateri se je t. i. SEVESO dovoljenje (okoljevarstveno dovoljenje za proizvodnjo, v kateri so prisotne nevarne snovi v količinah, ki lahko povzročijo veliko nesrečo za ljudi in okolje, op. p.) za obrat pridobilo v ločenem postopku kot okoljevarstveno dovoljenje za napravo, mora sedaj družba Krka že pred začetkom gradnje pridobiti obe dovoljenji, to je poleg okoljevarstvenega dovoljenja za napravo tudi dovoljenje za obrat v okviru enega postopka. Pri tem pa sodišče ni ugotovilo, pravijo v družbi, da želi Krka zgraditi v Krškem obrat za proizvodnjo učinkovin, ki ne bi bil skladen z zakonskimi zahtevami glede varovanja okolja: »Glede na zakonodajo in odločitev sodišča Krka lahko začne z gradnjo čistilne naprave, za katero imamo pridobljeno pravnomočno gradbeno dovoljenje po integralnem postopku, in ni povezana s postopkom pridobivanja SEVESO dovoljenja.«

Načrtovana javna tribuna

Na Mestni občini Krško so pričakujejo od družbe Krka, da bo ta zaradi vseh nakopičenih ugibanj in polemik okoli varnosti obratovanja in skladiščenja javnost podrobneje seznanila s projektom Sinteza 2. »To se nam zdi ključnega pomena, zato pomisleke in navedbe MČ Krško in Civilne iniciative Videm-Stara vas v tem kontekstu razumemo. Nujno je, da se preučijo učinki industrije na tukajšnje okolje in kaj bi pomenila umestitev tega objekta v naš prostor. Je pa pri tem pomembno zaupanje. Zaupanje v argumente stroke, ne glede na njihov izvor. Iz predmetnega pisma MČ Krško in Civilne iniciative Videm-Stara vas namreč nedvoumno izhaja pomanjkanje komunikacije v preteklosti.« Na povabilo MO Krško sta se v aprilu letos v zvezi s situacijo sestala župan Janez Kerin in predsednik uprave družbe Krka Jože Colarič, dodaten pogovor med njima je bil opravljen tudi po tem, ko je MČ Krško, v njenem imenu predsednica sveta Tajana Dvoršek, naslovila odprto pismo z nasprotovanjem gradnji tako na MO Krško kot preko medijev na širšo javnost. Župan Kerin namerava tematiko v zvezi z gradnjo obrata Sinteza 2 uvrstiti na dnevni red ene izmed prihodnjih sej občinskega sveta Krško, medtem ko nameravajo v MČ Krško in civilni iniciativi predvidoma še v tem mesecu v Krškem izvesti javno tribuno.

Bojana Mavsar

Prispevek je objavljen v Posavskem obzorniku, ki je izšel 14. septembra 2023.
« Nazaj na seznam
»