Časopis za pokrajino Posavje
2.12.2023
POSAVSKI OBZORNIK
novi
arhiv

Novi sestavi krajevnih skupnosti po posavskih občinah v mandatu 2022-2026

Objavljeno: Sreda, 23.11.2022    Rubrika: Lokalne volitve Redakcija
typing_keyboard
Zametki krajevnih skupnosti segajo že v čas 2. svetovne vojne, ko so bili oblikovani narodnoosvobodilni odbori, ki so bili po zaključku vojne preoblikovani v krajevne odbore in stanovanjske skupnosti, v katerih so se povezovali krajani na določenem območju z namenom razvijanja samoupravljanja in participacije pri razvoju določenega bivanjskega okolja.

Krajevni odbori na območju današnje Slovenije so bili ukinjeni leta 1952 s sprejemom Zakona o ljudskih odborih, to je o ustanovitvi občin. Ker so občine obsegale večje območje od dotedanjih okrajev, se je izkazala potreba po ustanovitvi organov, ki bi bili most med posameznim območjem in občino oziroma njenimi organi, zato je tedaj na novo sprejet zakon dopuščal možnost ustanovitve vaškega odbora kot pomožnega organa občinskemu ljudskemu odboru. Naloge vaškega odbora so bile opravljanje zadev, ki so se nanašale izključno na prebivalce posameznega naselja, denimo pri urejanju cest, izkopih ob elektrifikaciji, popisu prebivalstva ipd. Leta 1955 je bil sprejet Zakon o ureditvi občin in okrajev, po katerem so bili vaški odbori ukinjeni, namesto njih pa je navedeni zakon predvidel ustanovitev krajevnih odborov.

Krajevne skupnosti so bile kot temeljne samoupravne skupnosti za uresničevanje določenih skupnih interesov v naselju ali več povezanih naselij uzakonjene in obvezne kot temeljni del občin šele z Ustanovo SFRJ leta 1974, v Sloveniji pa so bile te formirane že dobro desetletje pred tem, saj so bili po Ustavi Socialistične Republike Slovenije že leta 1963 združeni krajevni odbori in tedanje stanovanjske skupnosti v krajevne skupnosti, ki delujejo na območju posameznega kraja, vasi ali drugega naselja oziroma v delu mesta na območju občine. Po osamosvojitvi, ko je bila Slovenija s strani Sveta Evrope že povabljena k sodelovanju na področju lokalne samouprave, je bil leta 1993 sprejet Zakon o lokalni samoupravi, ki je na novo definiral krajevne, mestne in četrtne skupnosti ter njihove organe kot ožje dele lokalnih skupnosti oziroma občin, ki so postale temeljne enote lokalne samouprave. Znotraj teh si krajevne skupnosti prizadevajo za razvoj svojih teritorialnih območij ter zadovoljevati potrebe in interese prebivalstva na svojem območju, delovanje KS in njihove pristojnosti pa so opredeljeni v statutih občin.

V nadaljevanju novoizvoljeni sestavi krajevnih skupnosti v občinah Brežice, Krško, Sevnica in Radeče v mandatnem obdobju 2022-2026.

OBČINA BREŽICE

KS Artiče: Franc Molan, Aleš Vodeb, Darja Germšek Predanič, Lia Zorko, Romana Presker, Uroš Predanič
KS Bizeljsko: Ivan Zagmajster, Vojko Kovačič, Vojko Kovačič, Denis Kmetič, Roland Martini, Aljoška Najger Runtas, Herman Premelč, Matejka Kmetič, Marija Haler, Marjeta Slatner Gerjevič. Miran Veršec
KS Brežice: Alenka Černelič Krošelj, Uroš Škof, Mateja Jankovič Čurič, Petra Jurečič, Jože Baškovič, Marija Žnideršič, Timotej Čargo Žagar
KS Cerklje ob Krki: Sergeja Bizjak, Franc Škaler, Mira Horžen, Matej Kovač, Alfonz Duhanič, Verica Andrejaš, Toni Senica, Andrej Tomše, Robert Pečar, Damjan Kodrič, Jernej Pavlovič
KS Čatež ob Savi: Franc Les, Alojz Škrabl, Sonja Volk, Tanja Smukovič, Aleš Orešar, Robert Budič, Boštjan Hribar, Urška Tomše, Jure Oštrbenk
KS Dobova: Gregor Černoga, Rikardo Bertol, Andrej Rožman, Sanja Stajnko, Marko Krošelj, Primož Kovačič, Anka Vučajnk, Zdenka Petelinc, Marko Avbar, Andrej Pinterič
KS Globoko: Dušan Harapin, Matjaž Žmavc, Boštjan Bratanič, Matjaž Ogorevc, Andrej-Ivan Rus, Nataša Čižmek, Mateja Mežič, Igor Kostevc, Erika Bibič, Mihael Petančič
KS Jesenice na Dolenjskem: Aleš Burja, Slavko Bizjak, Slavko Bizjak, Gregor Bajs, Sonja Povh, Ervin Frigelj, Miha Budič, Robert Potokar, Bogdan Palovšnik
KS Kapele: Milan Blaževič, Mihaela Blaževič, Matjaž Kežman, Rudolf Bosina, Jure Stanič, Vinko Cirnski, Silvester Preskar, Primož Hotko, Andrej Žitnik, Ivan Borošak, Suzana Petrović
KS Križe: Jože Omrzel, Majda Ban, Darko Umek, Simon Zupan, Damjana Arh, Tanja Sikošek, Ivan Grmšek
KS Krška vas: Franc Jurečič, Dušan Prah, Mojca Lovše, Lara Ivšič, Jožef Piltaver, Stanka Radanovič, Majda Cvetkovič
KS Mrzlava vas: Boris Gramc, Vlado Fumić, Joško Oštir, Boštjan Gregorič, Ema Ivanšek, Jože Gramc
KS Pečice: Miha Močnik, Dušan Germšek, Matjaž Grmšek, Ivan Omerzel, Ivanka Germšek, Katjuša Okrošek, Bojan Zupan
KS Pišece: Robert Dušič, Anton Kostevc, Vincenc Lesinšek, Ivica Sotelšek, Matic Germovšek, Bojan Tičar, Denis Sušin, Primož Hribšek, Elvis Mehić, Nuška Ogorevc, Luka Podgoršek
KS Šentlenart: Jure Žlak, Lidija Vinkler, Martin Kržan, Stanko Radanovič, Mojca Florjanič, Matija Vimpolšek, Gregor Redenšek
KS Skopice:Martina Zlobko, Zdravko Vegelj, Davor Kalin, Alenka Potokar, Jernej Vegelj, Petra Stojanović, Jože Voglar
KS Sromlje: Mihael Sotler, Ivanka Peterkovič, Aleš Kovačič, Petra Preskar, Vlado Molan, Ferdo Pinterič, Ljudmila Ban, Jože Kolman, Jasmina Juratovec, Simona Šulc, Bojan Volčanjšek
KS Velika Dolina: Primož Čudič, Dejan Zofič, Sven Filipčič, Marko Valek, Tomaž Berce, Fredi Žibert, Maja Bohte, Andreja Hotko, Leon Šinko, Stanko Fakin, Vesna Godec
KS Velike Malence: Nataša Vrečar Zorčič, Robert Veličevič, Uroš Škofljanec, Suzana Kožar, Peter Majzelj,Katarina Vogrin, Anđelko Bogner
KS Zakot-Bukošek-Trnje: Jožica Sušin, Nuška Hervol, Jurij Pezdirc, Stefan Iljaž, Matjaž Bratanič, Tomaž Teropšič, Samo Stanič

MESTNA OBČINA KRŠKO

KS Brestanica: Boštjan Železnik, Brigita Piltaver-Imperl, Margareta Marjetič, Vesna Butkovič, Anton Zakšek, lado Bezjak, Marko Kenig, Roman Bračun, Danijela Mirt, Zoran Dular, Nada Drstvenšek, Monika Seher in Barbara Lužar pa sta prejeli enako število glasov, zato bo med njima za uvrstitev v svet KS odločal žreb
KS Dolenja vas: Peter Blatnik, Maja Gorišek, Goran Udovč, Elizabeta Masnec, Martin Trampuš, Matej Libenšek, Gregor Polajžer
KS Gora: Franc Gunčar, Stanko Alegro, Sonja Levičar, Martin Levičar, Gregor Zagorc, Alojz Kerin, Aleš Bizjak, Andrejka Božič, Karmen Kostrevc
KS Koprivnica: Andrej Kužner, Robert Kostevc, Anja Borovinšek, Damjan Bogovič, Roman Umek, Tadej Klaužar, Nada Resnik
KS mesta Krško: Alojz Božič, Tajana Dvoršek, Mojca Bizjak, Nataša Šerbec, Boštjan Pirc, Tina Pleterski, Boštjan Kozole, Gorazd Pirc, Rok Sikošek, Ivan Učanjšek, Mateja Klakočar, Sebastjan Komočar, Metka Uršič Urbanč, Brigita Komočar, Mojca Novak
KS Krško-Polje: Irma Bogolin, Aleksander Račič, Martin Mlakar, Klemen Kodrič, Danijel Maraković, Matjaž Račič, Peter Račič, Dušan Lukič
KS Leskovec pri Krškem: Mirko Bevc, David Imperl, Rudolf Vrščaj, Jože Olovec, Aleš Ulčnik, Matej Tomažin, Sebastijan Salmič, Miha Arh, Sandra Arh, Alojz Kerin, Jože Radkovič, Roman Logar, Boštjan Veličevič, Ivan Kranjčevič
KS Podbočje: Matjaž Jurečič, Martin Baznik, Franc Babič, Olga Vintar, Janez Barbič, Aleksander Molan, Aleš Pavlovič, Nadja Lajkovič, Igor Kelbič, Jože Glogovšek, Martina Kranjc, Luka Stipanič
KS Raka: Janez Urško, Andrej Pacek, Jernej Šterk, Janja Lesjak, Nina Tomažin, Martin Junkar, Aleš Simončič, Rok Bizjak, Gregor Gričar, Alojz Kržan, Alojz Šiško
KS Rožno-Presladol: Franc Gole, Branko Dvoršek, Jože Stopar, Mojca Škoberne, Roman Simončič; Drago Bohorč ali Marjeta Kranjec ali Marjan Abram - prejeli so po enako število glasov, zato se bosta dva med njimi uvrstila v svet KS na podlagi žreba
KS Senovo: Vlasta Moškon, Mihael Senica, Anton Petrovič, Andrej Radi, Jernej Požun, David Vižintin, Janez Planinc, Bojan Brilej, Jože Kranjc, Vlado Grahovac, Blaž Radej, Dimitrij Magaš, Silvo Kozole, Bogdan Brili, Ivan Žvar
KS Senuše: Jože Tomažin, Sonja Tomažin,Vid Pirc, Franc Krumpačnik, Magda Glas, Damjan Pavlin
KS Spodnji Stari Grad-Spodnja Libna: Mirjana Klinec, Zoran Pfajfar, Jože Stibrič, Alenka Lapuh, Andreas Repše, Lana Gorenc, Klemen Dimec
KS Veliki Podlog: Mitja Pacek, Ines Šalamon, Peter Nečemer, Barbara Urbanč, Jernej Urbanč, Uroš Žibert, Jože Žičkar, Urška Lajkovič
KS Veliki Trn: Jože Kapler, Boris Arh, Uroš Vidmar, Andrej Žarn, Anton Janc, Janko Gričar, Urška Pust
KS Zdole: Ana Špiler, Žak Rožman, Dejan Žnideršič, Igor Šmajgl, Janko Omerzu, Dušan Černelič, Drago Župevc, Miha Beuc, Dominik Žajber

OBČINA SEVNICA

KS Blanca
: Peter Mirt, Maja Radej, Marjan Ločičnik, Janja Gorišek, Tadej Strojanšek, Jože Budna, Marija Šutar, Dejan Gorišek
KS Boštanj: Tomaž Lisec, Mitja Udovč, Matej Simončič, Aleš Šlogar, Boris Androjna, Marko Lisec, Alojz Udovč, Ivan Možic, Ivan Podlogar, Vincenc Knez
KS Dolnje Brezovo: Stojan Žulič, Franc Slemenšek, Niko Marn, Sonja Drugovič, Tanja Rantah
KS Krmelj: Iztok Fister, Marta Karlič, Primož Berk, Klementina Žvar, Andrej Klenovšek, Andraž Zupančič, Edvard Jankovič, Matej Končina, Bojan Zorc
KS Loka pri Zidanem Mostu: Cvetka Ostrovršnik, Aleksander File, Breda Rman, Barbara Zakrajšek, Anton Vidmar, Karel Šantej
KS Primož: Silvo Vintar, Jure Rak, Ladislav Zgonc, Martin Divjak, Brigita Udovč, Mitja Tomažin, Jože Pirc
KS Šentjanž: Boštjan Repovž, Petra Majcen, Dejan Skoporc, Franc Ajnihar, Mojca Vozelj, Zdenka Štih, Maja Skoporec, Helena Matjašec, Marjetka Florjančič, Jože Dragan, Petra Jazbec, Irena Odlazek
KS Sevnica: Darja Pompe, Betka Salmič, Janez Pavlič, Karmen Radi, Miran Grubenšek, Tanja Novšak, Žan Meke, Bernarda Močan, Irena Klenovšek, Božidar Groboljšek, Stanislava Žičkar
KS Studenec: Janoš Janc, Anton Gramec, Uroš Gorenc, Milan Štajner, Martin Metelko, Marjan Bizjak, Damjana Pirc, Andrej Lisec
KS Tržišče: Janez Kukec, Uroš Flajs, Edvard Turk,Janez Virant, Henrik Hočevar, Simon Repovž, Valentin Škoporc, Janez Pungerčar, Marijana Jereb, Roman Dolenšek, Franc Mrgole, Miroslav Slapšak
KS Zabukovje: Vid Špec, Branko Klenovšek, Ivan Puc, Polonca Seničar, Mitja Motore, Janko Žveglič, Martina Gorjup

OBČINA RADEČE

KS Jagnjenica: Matjaž Šuligoj, Darko Kmetič, Rado Mrežar, Boris Fajfer, Zdravko Bregar, Alojz Lazar, Robert Erazem
KS Radeče: Tatjana Čeč, Dušan Podlesnik, Sebastjan Lavrinc, Borut Knez, Jože Mavrič, Janez Bevk, Marija Pohar, Matej Trošt, Amadej Knez, Feliks Korbar, Feliks Korbar
KS Svibno: Primož Knez, Nejc Pižmoht, Matjaž Mikuž, Ana Novak, Gašper Kmetič, Jernej Kosem, Vane Urh
KS Vrhovo: Sabina Kmetič, Sebastjan Jevševar, Roman Remih, Drago Klanšek, Maja Košar, Iztok Skubic, Romana Zeme

B. M.
« Nazaj na seznam
»