Časopis za pokrajino Posavje
23.01.2022
POSAVSKI OBZORNIK
novi
arhiv

SD Krško: Vemo, kam želimo in kaj moramo storiti

Objavljeno: Ponedeljek, 12.11.2018    Rubrika: Lokalne volitve Redakcija
sd krsko - predstavitev kandidatov (1)

Med predstavitvijo stranke in kandidatov SD Krško na Martinovi tržnici

V Krškem je ob v soboto potekajočem Martinovem sejmu na videmski tržnici Občinska organizacija Socialnih demokratov Krško (v nadaljevanju SD Krško) pripravila predstavitev programskih izhodišč, usmerjenih v prizadevanja za dvig kakovosti vseh generacij občank in občanov na območju občine, in nosilcev list po volilnih enotah za izvolitev v občinski svet in svete krajevnih skupnosti. Kakor pravijo v SD Krško, imajo jasen pogled, kam želijo in kaj morajo storiti.

Hkrati so med občane, predvsem najmlajše, razdelili pestro paleto knjig, ki so jih pridobili pri različnih darovalcih, saj knjige niso zato, so menili, da zaprašene ležijo po policah, temveč imajo namen, saj so skozi stoletja ohranjevale narodno in kulturno zavest slovenskega naroda, ali kot je dejal slovenski pesnik Tone Pavček: »Če ne bomo brali, nas bo pobralo!«

Sicer pa je mag. Nataša Šerbec, predsednica OO SD Krško, v predstavitvi liste SD Krško poudarila, da so v iztekajočem mandatu v občinskem svetu imeli zastopane tri člane stranke, ki so v svetu delovali konstruktivno in podali ali zastavili vrsto pobud, predlogov in vprašanj z različnih problemskih področij, zato si, da bi bili še prodornejši v prizadevanjih za dvig kakovosti življenja občanov občine, želijo izvolitev najmanj petih članov v občinski svet.

sd krsko - predstavitev kandidatov (6)

Štirje od petih nosilcev list za izvolitev v občinski svet občine Krško (z leve): Boštjan Arh. mag. Nataša Šerbec, Anton Podgoršek in Anton Petrovič

Mag. Nataša Šerbec, ki je nosilka liste SD v tretji volilni enoti (KS Gora in KS mesta Krško), namerava z ostalimi člani prizadevanja usmeriti v vzpostavitev lokalne trgovine za socialno šibke občane, v za mladim družinam dostopna stanovanja bodisi preko subvencioniranja najemnin ali nakupa stanovanj; mnenja je, da je treba starejšim z namenom, da se podaljša njihovo bivanje v domačem okolju, še približati storitve pomoči, pri čemer je treba urediti tudi prostore za izvajanje njihovih aktivnosti, druženje in rekreacijske površine. Prizadevala si bo za ureditev parkov in površin za izvajanje prostočasnih aktivnostih za vse generacije in za posodobitev že obstoječih površin, kot sta denimo trim poligon na Resi in park v kareju 12; konkretno pa bi bilo nujno treba, je poudarila, izboljšati bivanje občanov v neposredni bližini železnice, kjer bi bilo treba postaviti učinkovito protihrupno ograjo ali urediti ustrezno ozelenitev ter varen prehod čez železniško progo. Po vzoru kar nekaj slovenskih mest si bo prizadevala za ureditev parka in poligona za male živali v Krškem, ureditev javno dostopnih tematskih parkov ob šolah ter za sprejem ustrezne zakonodaje za več avtonomije krajevnim skupnostim pri urejanju in posegih na svojih teritorialnih območjih. Izpostavila je tudi spodbujanja gospodarstva s subvencioniranji nakupa zemljišč v poslovnih conah, za več pomoči start-up-ov podjetjem s prostori, najemnino, subvencijo ipd. »Predvsem pa si želimo,« je dejala, »urediti nevarne prometne točke v Krškem, kjer jih je kar nekaj, med drugim ureditev krožišča na Vidmu iz/v smeri Ceste 4. julija, umiritev prometa na Kovinarski, Roštoharjevi ulici in Sotelskem, izboljšanje prometne politike v starem mestnem jedru in zagotovitev pripadajočih parkirnih površin za tamkajšnje stanovalce, parkirno politiko pa bi bilo treba urediti tudi na območju Vidma. Med drugim se bo zavzemala za kvalitetno in dostopno zdravstvo, s poudarkom na preventivnih zdravstvenih programih, ki jih je mogoče izvajati v lokalnem prostoru, »saj beležimo kar nekaj slabih kazalcev v občini, kot so denimo debelost med otroki, porast rakavih obolenj, diabetes, srčno-žilna obolenja, med najvišjimi smo po stopnji alkoholiziranosti idr.«.

Anton Petrovič, nosilec liste v VE 1 (KS Senovo in Koprivnica), je med drugim povedal, da je v preteklosti velik vpliv na razvoj kraja in življenja na Senovem imelo rudarjenje, zato si bo prizadeval za ustrezno predstavitev bogate tehniške in kulturne dediščine ter njeno vključitev v turistično ponudbo. Dejal je, da bi bilo treba turistično ponudbo okrepiti tudi na območju Bohorja, na katerem vidi veliko možnosti za trajnostni razvoj turizma z vidika pospeševanja razvoja in ponudbe izletniških domačij, pri čemer je velikega pomena tudi lokalna oskrba s prehrambenimi izdelki. »Senovemu je treba vrniti dušo,« je dejal, v ta namen pa bi bilo treba z vidika družabnega in društvenega življenja povezati vsa delujoča društva. Med drugim je izpostavil tudi zapostavljeno urejanje prometnih povezav v preteklem obdobju, pri čemer ocenjuje kot nujno ureditev povezave Senovo–Bohor in v nadaljevanju proti Zabukovju in Sevnici ter prek Ravnega Loga s Kozjim, ki bi jih kot najkrajše poti za prevoz na delo in v druge namene uporabljalo veliko občanov, ki z delom gravitirajo v občino Krško.

Anton Podgoršek, nosilec liste v VE 2 (KS Brestanica, Dolenja vas, Rožno-Presladol, Zdole), je izpostavil aktivno sodelovanje pri nadzoru porabe namenskih sredstev občine, zlati sredstev rente iz naslova NEK, ki jo je, kot je menil, treba izvzeti iz proračuna občine in jo nameniti za boljše pogoje življenja občanov. V primeru izvolitve si bo prizadeval za vzpostavitev ponovnega zaupanja občanov do dela občinske uprave in s strani občine ustanovljenih zavodov, vztrajati pa namerava tudi na ločitvi komunale in pridobitne dejavnosti v družbi Kostak. Prizadeval si bo za ureditev ceste, pločnika in javne razsvetljave od Šolske ceste do gradu Rajhenburg, za izgradnjo mostu na Lokvanjskem potoku na cesti Armeško–Raztez pri Pavlovič - Simonišek, za izgradnjo atletsko vadbenega centra v bližini OŠ Brestanica, ureditev deponije odpadne plastike v Stolovniku, za izgradnjo krožišča pri brestaniškem mostu na regionalki Krško–Sevnica, za asfaltiranje kolesarske poti ob Savi na odseku Brestanica–Rožno, za ureditev pločnika v naselju Sp. St. Grad, slednjega tudi do Stare vasi, kjer je potrebna tudi ureditev pločnika s kolesarsko stezo. Navedel je tudi ureditev preostalega dela ceste s pločnikom na relaciji Zdole–Pleterje in dokočanje ureditve skozi naselje Zdole.

Boštjan Arh, nosilec liste v VE 4 (KS Krško polje, KS Leskovec, KS Senuše in KS Veliki Trn), si bo prizadeval za večjo podporo gospodarstvu in kmetijstvu, za urejeno mrežo oskrbe z lokalno prehrano, enakomeren razvoj podeželskih naselij, za bolj dostopno poslovno infrastrukturo za razvoj gospodarstva, pri čemer je izpostavil, da bi bilo treba s tem namenom vzpostaviti podjetniški inkubator. Osebno si bo tudi prizadeval, da bi bilo področju kulture namenjenih več sredstev, saj so se ta v obdobju 2012–2017 v proračunu znatno znižala, zato je menil, da bi se njihova višina v občinskem proračunu morala vrniti vsaj na višino sredstev pred nastopom gospodarske krize. Poleg tega je mnenja, da je treba več sredstev nameniti tudi področju športa, na območju posameznih krajevnih skupnosti pa dati poudarek infrastrukturnemu in komunalnemu urejanju, urejanju igrišč za otroke, kot perečo problematiko pa je izpostavil zagotovitev dvorane za izvajanje prireditev v Leskovcu pri Krškem. Krajani Leskovca in zalednih krajev namreč množično obiskujejo prireditve, žal pa je Leskovec ena redkih krajevnih skupnosti, v kateri deluje sicer izredno aktivno kulturno društvo, ki pa še vedno ne premore ne prostorov za izvedbo nastopov ne za vaje ne za hrambo kulis, kostumov, oblačil, tehnike ipd.

Izmed nosilcev list stranke v petih volilnih enotah se zaradi zadržanosti predstavitve ni udeležil le Silvo Krošelj, ki je nosilec liste za občinski svet v peti volilni enoti, ki zajema območji KS Raka in Podbočje.

B. M.
« Nazaj na seznam
»

ne spreglejte