Časopis za pokrajino Posavje
25.06.2024
POSAVSKI OBZORNIK
novi
arhiv

​POMEMBNI REZULTATI V LETU 2022 IN RAZVOJNI POGLED DO 2027

Objavljeno: Sobota, 18.03.2023    Rubrika: Ne spreglejte Sporočilo
EKP 2021_27 in DRR 2021_27
Regionalna razvojna agencija Posavje povezuje šest občin posavske statistične regije, v katerih podpira trajnostno naravnane gospodarske, infrastrukturne, socialne, kulturne in kreativne dejavnosti. Ob tem spodbuja povezovanje znotraj regije, na nacionalni in mednarodni ravni ter razvoj partnerskih mrež med različnimi deležniki, ki s svojimi aktivnostmi skupaj gradijo trajnostni razvoj regije.

Potrjen Regionalni razvojni program regije Posavje 2021–2027 in priprave na nov Dogovor za razvoj regije 2021–2027
 
Regionalni razvojni program (RRP) regije Posavje 2021–2027 je temeljni strateški in programski dokument na regionalni ravni, katerega priprava se je pričela v letu 2018 in uspešno zaključila v spomladanskem času preteklega leta.  Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je 14. 4. 2022 izdalo pozitivno mnenje na RRP regije Posavje 2021–2027,  naknadno pa sta ga potrdila še Svet regije Posavje in Razvojni svet regije Posavje.  V RRP-ju je vključenih 36 najpomembnejših regijskih projektov, ki so  usklajeni z razvojnimi politikami države in pripravljeni za financiranje  s ciljem doseči zastavljeno vizijo, da Posavje do leta 2030 postane trajnostna, zelena, vitalna in varna regija. Sprejet RRP Posavje 2021–2027 je objavljen na spletni strani RRA Posavje www.rra-posavje.si/regionalni-razvojni-program.html .
 
RRP se uresničuje z dogovorom za razvoj regije, v katerem so zapisani ključni razvojni regijski projekti in upoštevano načelo skladnega razvoja vseh območij v regiji. Na podlagi sprejetega programa evropske kohezijske politike 2021–2027 bodo za pripravo novega dogovora za razvoj regije 2021–2027 na voljo sredstva iz štirih specifičnih ciljev:
  • 1.3: Krepitev trajnostne rasti in konkurenčnost MSP ter ustvarjanje delovnih mest v MSP, vključno s produktivnimi naložbami,
  • 3.5: Spodbujanje dostopa do vode in trajnostnega gospodarjenja z vodnimi viri;
  • 3.7: Izboljšanje varstva in ohranjanje narave ter biotske raznovrstnosti in zelene infrastrukture, tudi v mestnem okolju in zmanjšanje vseh oblik onesnaževanja,
  • 5.2: Razvoj in krepitev trajnostne, pametne in intermodalne nacionalne, regionalne in lokalne mobilnosti, odporne proti podnebnimi spremembam, vključno z boljšim dostopom do omrežja TEN-T in čezmejno mobilnostjo. 
Uspešno izvajanje in zaključevanje projektov iz Dogovora za razvoj regije 2014 - 2020
 
V okviru dogovora za razvoj regije 2014–2020 se v regiji Posavje izvaja 12 projektov v skupni vrednosti 34.737.308 EUR, od tega je prispevek EU sredstev in SLO udeležbe v višini 21.424.284,71 EUR. Pet projektov se je do konca preteklega leta že zaključilo, preostalim se rok izteče v letošnjem letu. Rezultati projektov so vidni in na voljo ter so: podjetniški inkubator v Krškem, izgradnja nadvoza čez trebanjsko železniško progo v Sevnici, obnovitev 1.078,82 m2 prostorov v Brežicah za bivalne enote in Krškem za dnevni center, 28,77 km kolesarskih povezav za dnevno mobilnost (Krško–Sotelsko–Brestanica, Krško–Kostanjevica na Krki, Brežice–Dobova, Brežice–Krška vas in Brežice–Čatež ob Savi), 31.436 prebivalcev v občinah Bistrica ob Sotli, Brežice in Sevnica bo oskrbljenih z boljšo pitno vodo, 603 prebivalci v občinah Sevnica in Krško bodo deležni boljšega čiščenja odpadne vode, 164 delodajalcev s 247 štipendisti je prejelo sofinanciranje kadrovskih štipendij.
 
Ugodni bančni krediti z Garancijsko shemo Posavja

Garancijska shema Posavje se s sredstvi Občin Bistrica ob Sotli, Brežice, Kostanjevica na Krki, Krško, Radeče in Sevnica za pospešitev razvoja gospodarstva in povečanje investicijskih aktivnosti v regiji Posavje  izvaja že od leta 2000. Preko javnega razpisa lahko vlagatelji pridobijo pri Delavski hranilnici d.d. ugodnejši kredit za investicije, obratna sredstva in pred-financiranje projektov. Ročnost kreditov je do 7 let, za zavarovanje kreditov pa RRA Posavje izda garancijo v višini do 80 % odobrenega kredita.
Javni razpis za leto 2023 bo predvidoma objavljen v mesecu aprilu.
 
Občine s posluhom za financiranje štipendij za študij v tujini na področju kulture 
 
Od šolskega leta 2008/09 občine regije Posavje finančno podpirajo mlade, ki se izobražujejo v tujini na področju kulture. Na podlagi objavljenega javnega razpisa v šolskem letu 2022/23 štipendijo prejema 12 kandidatov: 6 iz mestne občine Krško, 3 iz občine Brežice, 2 iz občine Sevnica in 1 iz občine Radeče.  

Prva generacija regionalnih prostorskih planov
 
Zakon o urejanju prostora (ZUreP-3) določa, da morajo razvojne regije pripraviti in sprejeti regionalni prostorski plan (RPP) do konca leta 2026 oz. do 1. 1. 2027. Skladno z zakonom ter na podlagi priporočila Ministrstva za okolje in prostor je Svet regije Posavje na svoji redni seji dne 19.12.2022 izbral RRA Posavje za pripravljavca RPP regije Posavje. Priprava RPP bo optimalno potekala v 5 fazah:
  • 1. priprava, usklajevanje in potrditev Izhodišč za pripravo RPP – najkasneje do konca leta 2024,
  • 2. koordinacija izdelave osnutka RPP – priporočeno najkasneje do septembra 2025,
  • 3. organizacija javne razprave o osnutku RPP – najkasneje do konca leta 2025,
  • 4. usklajevanje predloga RPP – priporočeno najkasneje do septembra leta 2026,
  • 5. sprejem in zagotovitev javne objave sprejetega RPP – najkasneje do konca leta 2026. 
Z aktualnimi novicami regionalnega razvoja vas obveščamo na spletni strani www.rra-posavje.si, spremljate pa nas lahko tudi na Facebook strani www.facebook.com/rraposavje/.
 
S sredstvi Norveškega finančnega mehanizma 2014–2021 do Kariernega centra Posavje in projekta TERA
 
Z uspešno prijavo na javni razpis je RRA Posavje pridobila nepovratna sredstva v višini 499.997,20 EUR za projekt Vzpostavitev inovativnega podpornega okolja »Karierni center Posavje« v regiji Posavje. Projektno partnerstvo, ki jo sestavlja RRA kot vodilni partner, Mestna občina Krško, Zavod za mladino in šport Krško, Ljudska univerza Krško, Območno obrtno-podjetniška zbornica Krško in norveški partner, socialno podjetje Collective Innovation, bo naslovilo izzive brezposelnosti mladih v regiji in si prizadevalo ustvariti edinstveno okolje za opolnomočenje mladih. V okviru dvoletnega projekta se bo obnovilo in uredilo prostore na podstrešju Mencingerjeve hiše za izvajanje delavnic, izobraževanj in usposabljanj za mladinske svetovalce in mlade, izvedla se je raziskava potreb delodajalcev in stanja na trgu dela v regiji, osnoval program in izvedba 10 usposabljanj za mladinske delavce, vzpostavila spletna platforma www.kariernicenterposavje.si  ter izvajalo individualno svetovanje in aktivnosti za hitrejši prehod mladih na trg dela.
 
S projektom TERA, kjer sodelujemo RRA Posavje, Inštitut za preučevanje enakosti spolov Maribor, Zveza slovenske podeželske mladine, Zveza kmetic Slovenije, norveški partner Norway of Applied Sciences in vodilni partner Razvojni center Murska Sobota, želimo opolnomočiti moške in ženske na podeželju za učinkovito spopadanje z izzivi usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja.  V dvoletnem projektu se v Posavju vzpostavlja lokalni odbor, organizacija srečanj in več deležniških posvetov ter animacija 50 organizacij za vključitev v lokalni odbor in usvojitev akcijskega načrta za usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja ter enakosti spolov.
 
Doživetje »Sedem veličastnih« v družini Slovenia Unique Experience doživetij
 
7 veličastnih
Slovenska turistična organizacija je v podporo uresničevanju vizije Slovenije kot zelene butične destinacije v letu 2022 objavila »Poziv za edinstvena doživetja za leto 2022«, na katerega se je RRA Posavje prijavila z doživetjem »Sedem veličastnih – Kraljica Posavskih doživetij: pot med grajskimi zgodbami«, ki  je rezultat projekta e-Gradovi Posavja. Strokovna komisija pod okriljem Slovenske turistične organizacije je doživetje »Sedem veličastnih« uvrstila v družino Slovenia Unique Experience doživetij. Edinstvena doživetja Slovenije sledijo opredeljenemu konceptu, izpolnjujejo 10 sklopov kriterijev 5-zvezdičnosti in z vključitvijo v izbrano zbirko, ki se trži pod znamko kakovosti Slovenia Unique Experiences (SUE) podpirajo zgodbo zelene butične Slovenije in znamke I feel Slovenia.
 
Izdelava interaktivnega zemljevida destinacije Čatež in Posavje

V sklopu prijavljenega projekta Posavje polno priložnosti – 3P 2022 na javni razpis Slovenske turistične organizacije smo implementirali novo tehnološko rešitev izdelave interaktivnega zemljevida destinacije Čatež in Posavje, ki je razdeljen na šest sklopov. Za vsak sklop je izdelan virtualni sprehod kolesarske in pohodniške poti, sestavljen iz 360-stopinjskih fotografij posameznih točk/lokacij kolesarskih in pohodniških poti.

Nova napredna tehnološka rešitev je bila vgrajena na spletno stran www.posavje.com in je dostopna na povezavi ­­­­­­­­­­­­­­­­­­ https://posavje.com/virtualno-posavje/.
 
Projekta INNO Industry in RURALITIES iz sredstev Evropske unije
 
INNO
Dejavni in prepoznani smo tudi v tujini. RRA Posavje je vodilni partner projekta INNO Industry, za katerega smo v okviru programa Interreg Europe uspešno pridobili 1.328.386,25 eur. Deset projektnih partnerjev iz Avstrije, Madžarske, Romunije, Španije, Portugalske, Združenega kraljestva, Švedske, Latvije in Slovaške skuša doseči izboljšanje izvajanja inovacijski politik v okviru industrije 4.0 in povečati stopnjo grozdov, ki razvijajo dejavnosti v podporo preoblikovanju industrije 4.0. V letu 2022 smo vstopili v zadnjo, 2. fazo projekta, ki je namenjena uresničevanju in izvedbi zastavljenih akcijskih načrtov v vseh partnerskih državah.
 
V preteklem letu smo pričeli tudi z izvajanjem projekta RURALITIES, ki se financira iz sredstev programa Horizon Europe, v katerem sodelujemo kot projektni partner mednarodnega konzorcija 52 evropskih in afriških držav. Z zagotavljanjem strokovnega znanja in ustvarjanjem učnih centrov, t. im. živih laboratorijev, si projekt prizadeva podpirati razvoj podeželja s ciljem zagotoviti strokovno znanje in učni okvir, ki bo izboljšal ekosistem in deloval na podnebne spremembe z različnimi inovativnimi metodologijami. Skozi projektne aktivnosti se pričakuje vpliv na instrumente regionalne in nacionalne politike v Italiji, Združenem kraljestvu, Sloveniji, Španiji in Romuniji z vzpostavitvijo podeželskih socio-ekoloških sistemov.
 
LAS Posavje v programskem obdobju 2014–2020 uspešno črpal 6,3 mio eur
 
LAS Posavje seja
Strategija lokalnega razvoja LAS Posavje 2014–2020 se na območju regije Posavje uresničuje iz treh skladov: Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo (ESPR), ki pokrivata celotno območje LAS Posavje ter Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR), ki je namenjen razvoju urbanih središč.

Od prvotno dodeljenih 5,03 mio eur je LAS Posavje iz vseh treh skladov prejel dodatna sredstva iz naslova uspešnosti v višini 0,8 mio eur, dodatna sredstva za 5 projektov sodelovanja v višini 0,3 mio eur ter dodatna sredstva EKSRP v višini 0,2 mio eur iz naslova podaljšanja programskega obdobja 2014 – 2020. Z vsemi razpoložljivimi sredstvi (vključujoč dodatna) smo na nivoju LAS Posavje skupno odobrili že 42 projektov, 14 iz regionalnega, 15 iz kmetijskega in 13 iz ribiškega sklada. Skupaj je bilo ustvarjenih 26 novih delovnih mest (EKSRP 7,5 novih delovnih mest, ESRR 8,5 novih delovnih mest, ESPR 10 novih/ohranjenih delovnih mest). Vsi projekti LAS Posavje so podrobneje predstavljeni na spletni strani https://www.las-posavje.si/projekti.html.

V letu 2022 je bil objavljen 4. javni poziv LAS Posavje – sklada EKSRP, ki je bil hkrati tudi zadnji javni poziv na območju LAS Posavje iz programskega obdobja 2014–2022, saj je LAS Posavje vsa razpoložljiva sredstva, vključujoč  t. i. dodatna in tranzicijska sredstva že razpisal. Skupno smo v programskem obdobju razpisali štiri javne pozive kmetijskega sklada, štiri javne pozive regionalnega sklada in štiri javne pozive ribiškega sklada.
 
Novo sedemletno obdobje delovanja pristopa LEADER/CLLD.
 
RRA Posavje kot vodilni partner LAS Posavje po dveh programskih obdobjih izvajanja pristopa »od spodaj navzgor« uspešno nadaljuje zgodbo tudi v programskem obdobju 2021–2027. Dne 27. 2. 2023 je bil ustanovljen LAS Posavje 2021–2027 za regionalni in kmetijski sklad z 62 ustanovnimi člani in RRA Posavje ponovno imenovan za vodilnega partnerja LAS Posavje. Na podlagi podpisanega pisma o nameri med predstavniki sektorja akvakulture na območju regije Posavje in RRA Posavje, se bo v letu 2023 oblikovala še LAS Posavje za ribištvo. Vodilni partner LAS Posavje za leto 2023 načrtuje pripravo in oddajo dveh novih Strategij lokalnega razvoja do leta 2027.

RRA Posavje zato vabi vse zainteresirane k vstopu v partnerstvo LAS in k postavitvi novih prioritet delovanja, ki jih bomo naslovili v naslednjem programskem obdobju. LAS projekti so priložnost, da z njimi izboljšamo in še bolje povežemo naše lokalne skupnosti, predvsem pa pustimo ljudem in okolju nove vsebine, ki bodo v ponos in veselje vsem nam.
 
Aktualne zadeve LAS Posavje so objavljene na spletni strani http://www.las-posavje.si/ in družbenem omrežju Facebook https://www.facebook.com/lasposavje/.

Vir: RRA Posavje
« Nazaj na seznam