Časopis za pokrajino Posavje
15.05.2021
POSAVSKI OBZORNIK
novi
arhiv

​V Kostanjevici bodo majske položnice za komunalo opazno višje

Objavljeno: Četrtek, 15.04.2021    Rubrika: NOVICE Redakcija
Obcinski svet Kostanjevica na Krki-13 redna seja (6)

Seja je tokrat potekala v novih razstavnih prostorih Galerije Božidar Jakac, saj je Lamutov likovni salon zaradi poškodb v potresu zaprt.

Včeraj popoldne, 14. aprila, se je prvič po koncu lanskega decembra, na 13. seji v tem mandatu (vmes so opravili tri dopisne seje), sestal kostanjeviški občinski svet, tokrat v prostorih Galerije Božidar Jakac, saj je Lamutov likovni salon zaradi poškodb v decembrskem potresu zaprt.

Dnevni red je bil dokaj obsežen, na njem je bilo 15 točk dnevnega reda, med njimi zaključni račun lanskega občinskega proračuna, poročilo o poslovanju gospodarskih javnih služb v lanskem letu in program dela gospodarskih javnih služb za letošnje leto vključno s potrditvijo cen, predloga letnih programov športa in kulture v občini, določitev cene pomoči na domu, program asfaltiranja občinskih makadamskih javnih poti in lokalnih cest, o svojem delu je poročal tudi Nadzorni odbor občine.
Obcinski svet Kostanjevica na Krki-13 redna seja (1)

Občinska uprava


 
Položnice za komunalne storitve bodo višje
 
Občanke in občane bodo verjetno najbolj zanimale tiste odločitve, ki imajo neposreden vpliv nanje oz. na njihove žepe. Na podlagi potrjenih elaboratov, ki so jih pripravili v koncesionarju za opravljanje gospodarskih javnih služb v kostanjeviški občini, krški družbi Kostak, bo z majem povprečna položnica za povprečno gospodinjstvo, priključeno na javno kanalizacijsko omrežje, dražja za slabih šest evrov (z nekaj manj kot 53 na 58,5 evra), za gospodinjstvo brez kanalizacije pa za dobrega pol evra (s 40,5 evra na dobrih 41 evrov). 
Obcinski svet Kostanjevica na Krki-13 redna seja (17)

Jože Leskovar s Kostaka

Kot je pojasnil vodja Sektorja komunale na Kostaku Jože Leskovar, je zvišanje cen v manjši meri posledica podražitve storitev, večji del pa gre na račun tega, da občina v skladu z lanskim sklepom občinskega sveta ne bo več subvencionirala omrežnine. Občina je do junija lani subvencionirala omrežnino pri ceni izvajanja storitev in omrežnin za dejavnosti gospodarskih javnih služb individualne rabe, lani pa se je, podobno kot Občina Krško, odločila, da preneha s subvencioniranjem, vendar da stori to postopoma. Tako je občinski svet sprejel program gospodarskih javnih služb za leto 2020, s katerim je občina subvencionirala omrežnino v višini 50 %, s sprejemom letošnjega programa pa se subvencija ukine. Na letnem nivoju je občina za subvencioniranje omrežnine iz svojega proračuna prispevala 43.150,37 evrov (vrednost za leto 2019, ko je bila subvencija v višini 100 %). Za poldrugi evro bo dražja tudi letna grobnina za dvojni grob na kostanjeviškem pokopališču. Leskovar je ob tem zagotovil, da so cene komunalnih storitev v kostanjeviški občini v primerjavi s podobno velikimi občinami med najnižjimi.
 
Obcinski svet Kostanjevica na Krki-13 redna seja (14)

Stanislav Matija Tomazin


Kot je v poročilu o delu v lanskem letu povedal Leskovar, so na področju gospodarskih javnih služb individualne rabe (oskrba s pitno vodo, odvajanje in čiščenje odpadne vode, zbiranje odpadkov in 24-urna dežurna služba) lani zabeležili 367 tisoč evrov prihodkov, nekaj tisočakov izgube pa so imeli pri zbiranju odpadkov. »Količine odpadkov so se namreč krepko povečale, ugotavljamo, da morda tudi zaradi večjega obsega poštne prodaje z veliko embalaže,« je pojasnil Leskovar. V letošnjem letu na tem področju načrtujejo 372 tisoč evrov prihodkov. Janez Kozole je predstavil poslovanje na področju gospodarskih javnih služb kolektivne rabe (vzdrževanje občinskih javnih cest, urejanje in čiščenje javnih površin, javna razsvetljava, izobešanje zastav in okraševanje v naseljih), za kar so lani porabili 298 tisoč evrov, v podobnem obsegu pa jih načrtujejo tudi letos.
 
Malenkost dražja pomoč na domu
 
Potrdili so tudi novo ceno socialnovarstvene storitve pomoč na domu, ki jo je ob koncu leta koristilo 20 kostanjeviških občank in občanov, v celem letu pa 24. Cena storitve se malenkost zviša, uporabnike bo od 1. maja dalje ob 60-odstotni občinski subvenciji stala 8,61 evra na uro, ob nedeljah 12,05 evra na uro in ob praznikih 12,91 evra na uro. Vrednost točke za obračun občinskih taks so znižali za 1,1 %, kolikor je bila lanska inflacija v državi.
 
Sprejeli so še 160 tisoč evrov vreden letni program kulture in 21 tisočakov vreden letni program športa v občini ter potrdili programa asfaltiranja občinskih makadamskih javnih poti in občinskih lokalnih cest. V prvega je vključenih osem poti, med katerimi je najdaljša Dolšce–Orehovec, v drugega pa pet odsekov, med katerimi je najdaljši in najdražji odsek od Kostanjevice do občinske meje v Karlčah, ki bo predvidoma stal več kot pol milijona evrov, zato si zanj obetajo tudi državno sofinanciranje.
 
Omenimo še poročilo Nadzornega odbora, ki ga je predstavil predsednik Stanislav Matija Tomazin. Kot je dejal, pri opravljenih nadzorih v lanskem letu (zaradi epidemije jih sicer niso opravili toliko, kot so načrtovali) niso ugotovili večjih odstopanj od predpisov. Izpostavil je le, da so pri opravljenem nadzoru nad delovanjem Medobčinskega inšpektorata, v katerega je vključena tudi kostanjeviška občina, ugotovili, da je delež opravljenih storitev inšpektorata bistveno manjši od deleža sofinanciranja, ki znaša 15 %.
 
Župan Ladko Petretič je imel v uvodu v sejo precej dolgo poročilo o izvrševanju sklepov v času od zadnje seje, o čemer pa več v naslednjih dneh.
 
P. P.
« Nazaj na seznam