Časopis za pokrajino Posavje
19.04.2021
POSAVSKI OBZORNIK
novi
arhiv

Brežiški svetniki že februarja potrdili rebalans letošnjega proračuna

Objavljeno: Sobota, 27.02.2021    Rubrika: NOVICE Redakcija
16_seja_os_brezice (1)

Članice in člani Občinskega sveta občine Brežice med zasedanjem na 16. seji v aktualnem mandatu

Brežiški občinski svet je minuli ponedeljek opravil 16. sejo v tem mandatu. Obravnaval je tudi odlok o rebalansu proračuna Občine Brežice za leto 2021 in ga na koncu soglasno sprejel. Po besedah župana Ivana Molana gre za pomembno odločitev, saj bodo lahko izpeljali tudi nekaj novih projektov, ki jih brez rebalansa ne bi mogli, oz. bodo še pred roki lahko dokončali projekte, ki so že v teku.

Višji prihodki, spreminja se dinamika investicij

Kot je poudaril, letos sprejemajo rebalans proračuna že zelo zgodaj, saj se je od sprejema proračuna februarja lani marsikaj spremenilo (epidemija, višja povprečnina, zakon o finančni razbremenitvi občin), obstaja tudi verjetnost, da bodo v tem letu imeli še en rebalans. Molan je med drugim omenil, da bodo od Ministrstva za okolje in prostor prejeli 800 tisoč evrov za sanacijo podora v Slovenski vasi, kjer skale ogrožajo kar nekaj hiš, od Ministrstva za obrambo 410 tisoč evrov za sofinanciranje vlaganj v lokalno infrastrukturo (tudi dodatnih 40 tisoč evrov za nabavo opreme za civilno zaščito in gasilce), kar je bilo sklenjeno z dogovorom med občino in MORS, po novem bo občina prejemala tudi državna sredstva na račun romske problematike (20 tisoč evrov).
16_seja_os_brezice (3)

Župan Ivan Molan je predlagal uskladitveni amandma, s katerim se na nekaterih postavkah proračuna sredstva še povečujejo.

Na drugi strani so se sredstva, ki jih občina dobi na račun turistične takse, zaradi upada turizma po njegovem prepolovila. Spremenila se je tudi dinamika izgradnje treh obsežnih projektov, za katere se predvideva sofinanciranje z evropskimi kohezijskimi sredstvi. Gre za projekte kolesarskih povezav Brežice–Dobova in Brežice–Krška vas ter projekt hidravličnih izboljšav Brežice–Bistrica ob Sotli, ki se bodo nekoliko pomaknili v prihodnje leto, zato so v proračunu za 2021 zajeti nižji prihodki iz tega naslova.

Spreminja se tudi dinamika investicij v mostove. Obnova lesenega mostu v Cerkljah ob Krki se je pomaknila v leto 2021 zaradi dodatnih geološko geomehanskih raziskav za izvedbo pilotov v strugi reke Krke v letu 2020. Zaključena bo predvidoma letos junija. Letos se zaključuje tudi obnova jeklenega mostu čez Krko v Brežicah. Pospešila se je dinamika financiranja gradnje vrtcev Artiče in Dobova, k temu je prispevala tudi pridobitev nepovratnih sredstev Eko sklada. Zaključek gradnje vrtcev je predviden do konca leta 2021, občina je že objavila javno naročilo za nakup opreme, selitev otrok v vrtca je načrtovana v februarju 2022. Predčasno, že v tem letu, bo zgrajen tudi večnamenski dom na Velikih Malencah, zato so potrebna dodatna sredstva v letu 2021, da se investicija tudi finančno zaključi. Po županovih besedah so se povečala sredstva za gradnjo vodovoda (Križe), občina je tudi v dogovoru z DRSI, da bo izdelala projektno dokumentacijo za izven nivojsko križanje v Brezini (nadvoz pri Intermarketu), DRSI pa bo ta sredstva občini povrnila. Letos so načrtovani še začetek reševanja zožitve ceste v Podgračenem, ureditev avtobusnega postajališča na Borštu, nadaljevanje gradnje pločnika na Obrežju in začetek gradnje dolgo načrtovanega pločnika Glogov Brod–Dečno selo.

Več sredstev za podjetnike in kmetije

Med večjimi investicijami, ki jih je naštel, so še obnova Ceste bratov Milavcev v Brežicah (od Rokove cerkve do rondoja pri Tušu) z urejanjem kolesarskih poti, reševanje kanalizacije v Krški vasi, obnove večnamenskih domov in številne modernizacije ter obnove lokalnih cest in javnih poti po vseh 20 krajevnih skupnostih. Dodatna sredstva občina namenja nadaljevanju investicije Revitalizacija bivšega doma upokojencev, v katerem že deluje brežiška enota VDC in kjer se urejajo še bivalne enote oz. stanovanjske skupnosti, preostali prostori pa bodo namenjeni društvom upokojencev in Ozari. Zaradi dotrajanosti in nezadostne statične varnosti Vodovodnega stolpa se je občina odločila, da že letos začne z obnovo in rekonstrukcijo stolpa. Gradbeno dovoljenje je že pridobljeno, v naslednjih mesecih bo objavljeno javno naročilo za izvajalca obnove, je navedel Molan. Občina bo namenila tudi več sredstev za pomoč kmetom in podjetnikom zaradi epidemije, in sicer 50 tisoč evrov za podjetja in 20 tisoč evrov za kmetije. »Kljub krizi je rebalans proračuna ’težak’ več kot 41 milijonov evrov, od tega bo 20 milijonov za investicije, in je najvišji v zgodovini občine Brežice,« je še poudaril.

Povečujejo se prihodki in odhodki

Mag. Aleksander Denžič, vodja oddelka za finance in računovodstvo, je v uvodni predstavitvi povedal, da so večje spremembe v rebalansu zaradi višje povprečnine, ki v tem letu znaša 628,20 evra na prebivalca, kar v absolutnem znesku pomeni 917 tisoč evrov več povprečnine oz. dohodnine. Po novem so zagotovljena sredstva za uravnoteženje razvitosti občin in znašajo 6 % skupne primerne porabe, s tem pa se posledično ukinjajo deleži sredstev za sofinanciranje investicij, t. i. povratni in nepovratni del. DZ je novembra 2020 sprejel tudi zakon o finančni razbremenitvi občin, ki bo občinam znižal stroške delovanja, ob tem pa bo na državno raven prenesel naloge, ki po temeljnem principu delitve pristojnosti med občinami in državo sodijo na državno raven. Kot je navedel Denžič, gre tukaj za plačilo zdravstvenega zavarovanja brezposelnim iz državnega proračuna za nove zavezance, na državno raven se prenaša financiranje družinskega pomočnika v letu 2022, občina bo še naprej plačevala mrliško pregledno službo, ki bo dvakrat letno refundirana s strani države, izdelava potrdil o namenski rabi zemljišč bo plačljiva tudi za notarje, država bo sofinancirala občine z romskim prebivalstvom, državni proračun bo zagotavljal tudi sredstva za subvencioniranje prosilcev za dodelitev neprofitnega najemnega stanovanja, za 5 % se povečuje sofinanciranje za skupne občinske uprave in država bo zagotavljala zavarovanje oseb, opreme, vozil in objektov, nezgodno zavarovanje, zavarovanje odgovornosti, pravne zaščite, poškodb pri delu za operativne gasilce. Zaradi tega se pričakuje manj odhodkov za občino v višini 386 tisoč evrov. V računu finančnih terjatev in naložb gre za povečanje iz naslova prodaje kapitalskega deleža v družbi KOP d.d. Brežice. V računu financiranja se poveča zadolževanje pri poslovnih bankah, ukinja pa zadolževanje za t. i. povratni del pri Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo. Tako se skupni prihodki nekoliko povečujejo in znašajo 34,1 milijona evrov, nedavčni prihodki se zmanjšujejo, ker bo manj prihodkov iz naslova presežka prihodkov nad odhodki posrednih uporabnikov proračuna in manj prihodkov od komunalnih prispevkov. Transferni prihodki se povečujejo zaradi sredstev iz državnega proračuna za uravnoteženje razvitosti občin v višini 1.292.000 evrov in prejetih sredstev iz javnih skladov v višini 625 tisoč evrov. Skupni odhodki se povečujejo za 6,8 milijona in po novem znašajo skoraj 41,4 milijona evrov. Omenil je še, da se spremenijo tudi nekateri členi odloka o proračunu, med drugim tudi 24. člen, ki določa, da se posredni uporabniki občinskega proračuna, javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občina, ter druge pravne osebe, v katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv, v letu 2021 smejo zadolžiti za največ 400 tisoč evrov.

Rovan vložil tri amandmaje in jih nato umaknil
16_seja_os_brezice (10)

Svetnik Levice Aljoša Rovan je vložil tri amandmaje k predlogu rebalansa proračuna, ki pa jih je nato umaknil, saj so bili njegovi predlogi v določeni meri upoštevani.


Svetnik Levice Aljoša Rovan je na predlog rebalansa proračuna vložil tudi tri amandmaje. »Prvi je dodatna ura športne vzgoje za vse učence OŠ zaradi dokazanega znižanja njihovih motoričnih sposobnosti v času zaprtja šol, drugi dodatna sredstva za brežiško bolnišnico kot pomoč pri financiranju izdelave načrtovanih gradbenih projektov in tretji pomoč v višini 250 tisoč evrov za občane, ki so že in še bodo zaradi epidemije izgubili službe, prihodke oz. se bo zmanjšala njihova dejavnost (npr. samozaposleni),« je pojasnil. Po mnenju župana Molana njegovi predlogi vsebinsko niso sporni, bi pa občina težko zagotovila dovolj sredstev oz. obstajajo druge možnosti, ki jih je župan predlagal v uskladitvenem amandmaju, ki so ga svetniki dobili na seji in ga kasneje tudi soglasno potrdili. Med drugim je njegov predlog predvidel povečanje sredstev za 20 tisoč evrov na postavki enkratna denarna pomoč, do katere bodo pod določenimi pogoji upravičeni vsi, ki bodo kakor koli prizadeti zaradi epidemije. Predlagal je tudi dodatne postavke – športne aktivnosti občank in občanov v višini 40 tisoč evrov (šole preko interesnih dejavnosti, športni klubi preko svojih dejavnosti), pri postavki o sofinanciranju nakupa opreme za SB Brežice je predlagal njeno povečanje z 10 na 50 tisoč evrov ter postavki investicijsko vzdrževanje večnamenskih objektov v občini Brežice in v zvezi z investicijami ob državnih cestah. Rovan je nato svoje amandmaje umaknil, saj so bili njegovi predlogi v določeni meri upoštevani, je pa glede dodatne ure športne vzgoje prosil občinske službe, naj preverijo, ali se lahko ta pobuda vseeno realizira, začenši z naslednjim šolskim letom.

Svetniška razprava
16_seja_os_brezice (6)

Svetniška razprava je minila v mirnem vzdušju in brez kakršnih koli konfliktov.


V razpravi je Peter Dirnbek (Levica) v imenu krajanov Dolenje Pirošice želel izvedeti, kaj pomeni povišanje za 17 tisoč evrov na postavki, ki zadeva tudi investicije v njihovem kraju, pri čemer je omenil, da imajo v kraju tri dele pločnika, ki niso povezani med sabo, zato bi domačini radi izvedeli in naj bi tudi že predlagali, da bi se ob preplastitvi ceste skozi vas uredilo tudi pločnike in jih povezalo v celoto. Njegov svetniški kolega Aljoša Rovan je pohvalil nekaj zadev iz rebalansa, npr. sredstva za ureditev Vodovodnega stolpa, za rešitev situacije s plakatiranjem oz. oglaševanjem na javnih mestih ter za nadvoz Šentlenart in Brezina. Dr. Stanka Preskar (SMC) je izpostavila ureditev pločnikov in javne razsvetljave na bolj izpostavljenih predelih tudi v KS Globoko in pozdravila odločitev občine, da se namerava lotiti tudi te kar pereče problematike, saj se trenutno šolarji, ki so doma v razdalji kilometer od šole, zaradi nevarnih odsekov na državnih in regionalnih cestah dnevno prevažajo, kar se ji zdi absurdno. Zato bi po njenem morali poskrbeti za te odseke, da bi otrokom omogočili varen odhod v in prihod iz šole peš, zraven pa bi se še malo razgibali. Rovanov predlog glede dodatne ure športne vzgoje pa je komentirala, da je v Sloveniji množica šol, ki jim občine financirajo ure športne vzgoje, in to ne samo skozi projekte, temveč po ustaljenih smernicah, kot je bilo še ne tako dolgo nazaj tudi na OŠ Brežice. Izrazila je upanje, da bo občina našla pravo rešitev tudi za to, saj je možnost, da imajo učenci v vsakem razredu dodatno uro športne vzgoje, več kot odprta, saj lahko ravnatelji zaposlujejo dodatne kadre na podlagi pogodbe z občino, s katero so jim zagotovljena tudi sredstva. Po besedah Mirana Omerzela (SLS) njegovi predlogi, ki se nanašajo bolj na KS Pišece, niso bili ravno uslišani. Omenil je poškodbo sekundarne kritine na OŠ Maksa Pleteršnika Pišece, ki povzroča zamakanje podstrešja, nujno preplastitev ceste proti cerkvi sv. Jedrt in proti Kerinovemu križu, saj se je po njegovih besedah v zadnjem času zelo povečalo število pohodnikov na najvišji vrh brežiške občine Veliki Špiček, ter poškodbe cerkvenih objektov v KS Pišece zaradi potresa (ena bolj poškodovanih cerkva je sv. Jakob na Malem Vrhu), zato je predlagal, da tudi občina priskoči na pomoč pri sanaciji posledic potresa.

Martino Živič (SD) je v zvezi z nadomestilom za uporabo stavbnega zemljišča na račun vojaških objektov zanimalo, kakšne so možnosti, da bi občina v prihodnosti izterjala sredstva iz tega naslova, še naprej pa bo tudi apelirala na občino, da se v morebitnem drugem letošnjem rebalansu in v naslednjem proračunu upoštevajo ter tudi realizirajo tiste zahteve v povezavi s KS Globoko, ki jih v tem rebalansu še ni bilo. Igor Zorčič (SMC) je dejal, da je pogovor o rebalansu proračuna na tej seji bistveno lažji, kot je bil kadar koli doslej. Po njegovem zgleda, kot da so pred nami optimistični časi, a treba se je začeti pogovarjati tudi že o proračunu 2022, saj nekateri projekti zahtevajo pogovore z državnimi institucijami že veliko časa vnaprej. Če bodo po njegovem prihodki še naprej takšni in bo cepivo pripomoglo k temu, da se bodo prihodki od turistične takse spet zvišali, upa in verjame, da se bodo lahko tudi o naslednjem proračunu pogovarjali brez kakšnih konfliktov in neizpolnjenih želja. Matija Kolarič (SD) je pozdravil dodatna sredstva za pospeševanje podjetništva v teh kriznih časih. Izpostavil je načrtovano postavitev razgledne ploščadi na Šentvidu, ki jo sicer zelo podpira, a se je izkazalo, da je bila vrednost predlaganega projekta v sklopu participativnega proračuna najprej ocenjena na do 15 tisoč evrov, nato pa se je cena zvišala, tako da bo zdaj občina z rebalansom zagotovila dodatna sredstva, da se bo ta projekt lahko poplačal in izvedel. Ob tem je izrazil določene pomisleke, da se s tem daje napačen signal in bo morda kdo v naslednjem participativnem proračunu prijavil projekt in določil nižjo vrednost od resnične, ker se bo pri tem zanašal na občino, da bo naknadno zagotovila manjkajoča sredstva. Predlagal je, da se v prihodnosti vsak tak projekt takoj uvrsti med samostojne projekte, za katere so namenjena sredstva iz občinskega proračuna, in namesto njega na seznam za participativni proračun doda naslednji projekt, ki je bil načrtovan v vrednosti do 15 tisoč evrov. Vesel je tudi, da ni zmanjševanja stroškov na področju turistične promocije.

R. R.

#povezujemoposavje
« Nazaj na seznam