Časopis za pokrajino Posavje
25.05.2019
POSAVSKI OBZORNIK
novi
arhiv

Centralno skladišče radioaktivnih odpadkov nadaljnjih deset let

Objavljeno: Petek, 25.05.2018    Rubrika: NOVICE Sporočilo
IMG_6582
ARAO, ki upravlja Centralno skladišče radioaktivnih odpadkov v Brinju, je aprila, kot je bilo načrtovano, zagotovil podaljšanje obratovalnega dovoljenja za objekt.

Predpogoj za to sta bila posodobljeno varnostno poročilo in uspešno opravljen občasni varnostni pregled, ki je pokazal, da objekt lahko še naprej obratuje varno. Na tej osnovi je Uprava RS za jedrsko varnost 19. aprila 2018 podaljšala dovoljenje za obratovanje centralnega skladišča za nadaljnjih deset let.
 
IMG_6569
ARAO prevzema radioaktivne odpadke od institucij v medicini, raziskovalni dejavnosti in industriji in jih skladišči v Centralnem skladišču radioaktivnih odpadkov v Brinju. Količine prevzetih radioaktivnih odpadkov so običajno majhne, okoli 2 m3 na leto. Sedaj je v skladišču dobrih 90 m3 trdnih radioaktivnih odpadkov (bruto količine, kar pomeni radioaktivne odpadke vključno z embalažo, ohišji naprav, notranjimi pregradami ali absorpcijskim sredstvom). Skupna masa je okrog 50 ton in skupna aktivnost 3,4 TBq.
Ker je skladišče že 80-odstotno zapolnjeno, prostornino skladiščenih odpadkov zmanjšujejo z obdelavo odpadkov in odstranitvijo nekontaminiranih delov iz skladišča. Tudi v primeru, če odpadki ne ustrezajo merilom za sprejem v skladišče, jih prej obdelajo. Odpadki, ki naj bi jih shranili v skladišče, morajo namreč ustrezati merilom za sprejem: morajo biti v trdnem agregatnem stanju in biološko nerazgradljivi ter brez prisotnih vnetljivih ali eksplozivnih snovi. Če tem merilom ne ustrezajo, jih je treba pred uskladiščenjem ustrezno obdelati in pripraviti. ARAO opravlja pripravo in obdelavo odpadkov v posebnem laboratoriju, t.i. »vroči celici« v bližnjih prostorih Instituta Jožef Stefan.
 
Posodobitve skladišča in opreme

Skladišče redno vzdržujejo ter posodabljajo vgrajene sisteme in opremo. Posodobitve v zadnjih letih (od 2014 do 2017):
 • uvedba kovinskih samonosilnih paletnih okvirjev za skladiščenje sodov z RAO – pred tem se je skladiščilo na lesenih paletah;
 • zamenjava stavbnega pohištva – vgrajena okna in vrata, ki imajo protivlomno zaščito;
 • v celoti zamenjan protivlomni sistem in posodobljen načrt fizičnega varovanja;
 • uveden videonadzor;
 • nabavljena posebna embalaža za skladiščenje različnih vrst radioaktivnih odpadkov;
 • decembra 2017 je bilo lahko gospodarsko vozilo za prevoz radioaktivnih snovi zamenjano z novim;
 • drugo investicijsko vzdrževanje (zamenjava varnostne razsvetljave, glasnikov, ureditev fasade, obnova prekrova, telekomunikacijskih povezav ipd.)
Naložbe so dosegle približno 280.000  €. S temi posodobitvami so izboljšani varnost obratovanja, požarna varnost in delovni pogoji.

Skladišče ves čas obratuje varno, brez izrednih dogodkov.
 
Prevozi radioaktivnih snovi

ARAO izvaja tudi prevoz radioaktivnih odpadkov in snovi z lastnim vozilom in osebjem, v glavnem za svoje potrebe. Prevoz se izvaja v skladu z Zakonom o prevozu nevarnega blaga in ADR – Evropskim sporazumom o mednarodnem prevozu nevarnih snovi po cesti. Zakon določa zahteve za osebje, vozilo, embalažo in opremo ter spremljajoče dokumente. ARAO skrbi za redno usposabljanje kadra, vzdrževanje, preglede in preizkušanja ustreznosti prevozne embalaže in vozila. Letno opravi v povprečju 40 prevozov.
 
Varstvo okolja, pozornost preventivi

ARAO (služba za varstvo pred sevanji) izvaja monitoring radioaktivnosti okolice centralnega skladišča in delovnega okolja v skladišču skladno s programom, določenim v varnostnem poročilu. Vplive na okolje nadzorujejo z monitoringom ionizirajočega sevanja in količin radioaktivnih snovi v njegovi okolici ter z monitoringom radioaktivnih snovi v plinastih in tekočinskih izpustih iz skladiščnega prostora. Rezultati, ki jih preverjajo tudi pooblaščene zunanje institucije, dokazujejo, da so vplivi skladišča in dejavnosti na okolje izredno majhni oziroma zanemarljivi.

Za zmanjšanje tveganja za izredni dogodek (npr. delovna nesreča ali požar) ARAO izvaja preventivne varnostne ukrepe na področju fizičnega in tehničnega varovanja skladišča, varstva pred sevanji, požarne varnosti, varnosti pri delu idr. Junija 2017 so posodobili tudi Načrt zaščite in reševanja na območju CSRAO.
 
Načrti ARAO na področju ravnanja z institucionalnimi radioaktivnimi odpadki v letu 2018:
 • prevzem vseh radioaktivnih odpadov, ki jih bodo imetniki želeli predati ARAO,
 • obdelava skladiščenih odpadkov z namenom zmanjšanja njihove prostornine ali doseganja takšnih lastnosti odpadkov, da so varni za skladiščenje,
 • priprava in odvoz nekaterih vrst radioaktivnih odpadkov iz centralnega skladišča na recikliranje v tujino,
 • izdaja radioaktivnih virov sevanja v ponovno uporabo, če bo izkazan interes morebitnih uporabnikov,vzdrževanje in posodabljanje skladišča in vgrajenih sistemov ter opreme, ki jo uporabljamo za izvajanje nalog javne službe.
Vir: ARAO
« Nazaj na seznam