Časopis za pokrajino Posavje
4.06.2020
POSAVSKI OBZORNIK
novi
arhiv

Kaj so predlagali in vprašali brežiški občinski svetnice in svetniki?

Objavljeno: Sobota, 20.04.2019    Rubrika: NOVICE Redakcija
Kaj so predlagali in vprašali brežiški občinski svetnice in svetniki?
Brežiški občinski svetniki so minuli četrtek na nadaljevanju 4. seje podali kar nekaj pobud in vprašanj.

Jožica Sušin (DeSUS) je postavila vprašanje glede mirujočega prometa na zahodnem delu Kregarjeve ulice v Brežicah. Dejala je, da stanovalci parkirajo ne samo na parkirišču, temveč tudi na pločnikih, s čimer povzročajo velike težave tistim, ki se vključujejo v promet, vstop na Kregarjevo ulico je zaradi tega nepregleden, saj so avtomobili mnogokrat parkirani na pločnikih vseh sosednjih ulic (tudi po 10–15 avtomobilov naenkrat), medtem ko je na parkirišču na Prežihovi ulici ravno toliko ali še več praznih mest. »Kdo bi moral poskrbeti za preprečitev parkiranja na pločnikih?« je vprašala in dodala, da bi bilo zaradi ogrožanja varnosti občanov nujno treba poskrbeti za umik vozil z javnih površin. Predlagala je tudi rešitve – ali opozorilo in nato kazen za parkiranje na nepravem mestu ali povečanje števila parkirnih mest ali preureditev prometa. Podala je še pobudo, ki se navezuje na namestitve starejših v domovih za starejše. Po njenem je dejstvo, da je brežiški dom upokojencev kljub visoki oskrbnini popolnoma zaseden, pri čemer je po njenih podatkih približno 60 starejših brežiških občanov po domovih na Hrvaškem. Predlagala je, da bi v nekdanjem DU namenili prostor tudi za tiste, ki za svojce iščejo cenejše namestitve ali namestitve sploh.
Kaj so predlagali in vprašali brežiški občinski svetnice in svetniki?


Tatjana Močan (SDS) je izpostavila problematiko ureditve meteorne kanalizacije v KS Dobova. Kot je dejala, se s tovrstnimi težavami spopadajo zlasti prebivalci Ulice Jožeta Šavriča, Cvetne ulice in delu Kaptola v vasi Gabrje, kjer ob večjih nalivih deroča voda poplavlja objekte ter zaliva kletne prostore z muljem in zemljo. Dala je pobudo, da se v proračunu za leto 2019 zagotovijo finančna sredstva vsaj za pripravo študije in projektne dokumentacije za izvedbo meteorne kanalizacije v omenjenih predelih KS Dobova. Njena naslednja pobuda se je nanašala na pogreznjeno cestišče okoli kanalizacijskega jaška med stanovanjskima objektoma na Mladinski ulici 1 in Ulici 1. maja 9 v Dobovi. Zato je predlagala, da se sanacija dela cestišča čim prej realizira.

Miran Omerzel (SLS) je predlagal, da bi se na Bizeljski cesti pri dovozu do ETrŠ Brežice zgradila avtobusna postaja, da bi se lahko avtobus ustavil izven vozišča in tako ne bi oviral prometa, pa tudi dijaki bi lahko zjutraj v prometni konici varneje izstopali z njega. Kot drugo je predlagal spremembo pravilnika o kriterijih in postopku sprejemanja predšolskih otrok v vrtce občine Brežice, tako da se pri vrtcih, kot je vrtec pri OŠ Maksa Pleteršnika Pišece, ki se nahaja na demografsko ogroženem območju, zagotovi vpis vsem otrokom, ki se vpišejo v navedeni vrtec, in ne samo toliko otrokom, kolikor je normativ za ta vrtec. »Tako se dogaja, da v kraju nekaj otrokom šola ne more zagotoviti varstva, tako da morajo starši iskati vrtec v sosednjih KS ali Brežicah,« je ob tem pojasnil.

Mila Levec (SDS) je omenila, da na ZPTM Brežice, kjer je zaposlena na področju podjetništva, vsake toliko časa dobijo vprašanje, ali je še kaj prostih mest v obrtno-poslovnih conah v občini Brežice. Zato jo zanimajo razpoložljiva mesta v Dobovi, Brezini oz. Slovenski vasi. »Če pa teh trenutno ni, pa prosim za odgovor, ali in kdaj se bo v prihodnje kateri od prostorov sprostil npr. v primeru, da kateremu od najemnikov poteče pogodba,« je dodala. Njena pobuda se je nanašala na staro lipo v Krški vasi, ki je pod spomeniško zaščito in bi jo bilo treba obrezati. Ker to delo lahko opravijo le certificirani arboristi, so ugotovili, da je v brežiški občini pa tudi v Posavju in verjetno celo na Dolenjskem edini tak z vsemi ustreznimi certifikati Janez Conta oz. Vrtnarstvo Carpinus iz Račje vasi, zato bi ga bilo po njenem priporočljivo kontaktirati.

Martino Živič (SD) je zanimalo, ali bodo konstrukcije v obliki smrek na rondojih v Trnju in na Bizeljski cesti ostale tam za vedno ali se je morda »pozabilo« še od božično-novoletnih praznikov. Nadalje je predlagala, da se preko ZPTM Brežice in s pomočjo še nekaterih ostalih (Komunala Brežice, Fakulteta za turizem) zainteresiranim prodajalcem omogoči prodajo na stojnicah na tržnicah in ostalih primernih lokacijah, kjer se pojavlja veliko ljudi. »V ta namen bi se pozvali lokalni proizvajalci hrane, pridelovalci sadja in zelenjave, živinorejci, vinogradniki in ostali, ki imajo tržne viške, da le-te tudi prodajo ter se s ponudbo lokalnih pridelkov omogoči njihov razvoj kot tudi razvoj celotne občine,« je razložila in dodala, da bi lahko za ta namen ZPTM Brežice na stojnicah zaposlil tudi morebitne iskalce zaposlitve, prodajalce pa bi po njenem lahko poiskali tudi med prejemniki socialnih transferjev in jih na ta način lažje vključili v življenje, saj proizvajalci sami nimajo časa stati cel dan na stojnicah. Ta prodaja bi se izvajala vse dni v tednu v času turistične sezone, je še dodala.

Prvo vprašanje Staneta Tomšeta (SMC) se je dotikalo območja centra Artič in možnosti priključitve ob že zgrajeni kanalizaciji na čistilno napravo, drugo pa se je nanašalo na vodovodni stolp v Brežicah. Ob tem je menil, da bi bilo prav, da se naredi vse, da simbol občine in mesta pride nazaj pod lastništvo in upravljanje občine ter se mu da določena vsebina, »da ne bomo čez nekaj let gledali samo še ruševine tega našega simbola«.

Ferdo Pinterič (Lista Sonce) je omenil cesto od Zgornje Pohance proti Pečicam, kjer je potok Močnik na enem delu močno poškodoval brežino, tako da bi bila potrebna sanacije. Omenil je še, da je v neposredni bližini tudi en objekt, ki je kulturni spomenik, do katerega je čez Močnik speljan tudi prehod, ki pa je trenutno onemogočen. Dal je pobudo, da se občina zavzame za sanacijo vsega naštetega.

Pobuda Aljoše Rovana (Levica) se je nanašala na prometno situacijo na Savski ulici na Čatežu ob Savi, kar je bilo izpostavljeno že na eni od sej v prejšnjem mandatu, a se po njegovih besedah do danes ni zgodilo še čisto nič. Gre za območje umirjenega prometa, a na eni strani ceste ni več znaka ’cona 30’, prebivalci pa si želijo tudi postavitve ležečih policajev, saj se v tem delu nekateri vozijo prehitro. Njegovo vprašanje se je navezovalo na zunanje opravljanje del v državnih in občinskih ustanovah, javnih zavodih itd. »Kakšen je obseg zunanjega izvajanja storitev v občinski upravi, javnih zavodih, javnih podjetjih in podjetjih v delni ali celotni občinski lasti?« ga je ob tem zanimalo.

Mihael Petančič (SDS) je omenil most na potoku Gabernica (pri rudniku), ki se je že zelo posedel, obljubljena je bila sanacija, a se zaenkrat še ni zgodila. Vprašal je tudi glede vodovoda Vrhovnica v KS Globoko, kako je s časovnico gradnje vodohrana.

Bogdan Palovšnik (SD) je ponovil svoje vprašanje, ki ga je postavil že na 2. seji, in sicer o zamenjavi voznih redov in podaljšanju delovnega časa za nakup mesečnih vozovnic, saj v zvezi s tem ni bilo še nič storjenega. Nadalje je vprašal, kaj je vloga družbe CGP pri košnji bankin. »Zanima me predvsem, kaj je s travo, ki raste med cesto in pločnikom,« je dejal in omenil, da ob cestah stoji veliko prometnih znakov, ki so brezpotrebni in bi jih bilo treba odstraniti. Njegova pobuda se je nanašala na meddržavni mejni prehod Slovenska vas, ki je bil pred leti namenjen samo Slovencem in Hrvatom, po vstopu Hrvaške v EU pa gre čez ta prehod tudi pol milijona ljudi na leto. »Število mejnih prehodov v tem delu je ostalo isto, prehod meje se je v Slovenski vasi povečal za 50-krat, možnost prehoda meje za 100-krat, čakalne dobe so nenormalne. Policija sicer občasno odpre drugo kontrolno točko, ampak to je premalo,« je opisal nastalo problematiko in predlagal, da občina skupaj s KS Jesenice na Dolenjskem pošlje dopis na Ministrstvo za notranje zadeve, da na mejnem prehodu Slovenska vas zagotovi stalno prisotnost zadostnega števila policistov, da sta vedno odprti dve kontrolni točki.

Po besedah Mateje Kmetič (Ljudje za ljudi) je konec leta 2017 KS Bizeljsko na občino poslala pobudo, da bi se del zasebnega zemljišča, ki vodi do stanovanjske hiše v Župjeku na Bizeljskem prekategoriziral v javno dobro, a do danes odgovora še niso prejeli, zato je prosila občinske službe, da to preučijo.

Igor Zorčič (SMC) je omenil, da je družba Mercator d.d. objavila seznam nepremičnin, ki jih prodaja, in med njimi je navedena tudi Blagovnica Brežice. »Ker ta že dolgo časa sameva, gre za na pol propadel objekt, ki kazi vstop v Brežice, gre moja pobuda v smeri, da bi Občina Brežice pri tem zavzela proaktivno vlogo in bi tudi s pomočjo svoje ekipe sama poskušala najti investitorja za ta objekt. Verjetno je interes tako občine kot vseh občanov, da se objekt Blagovnice zasede z določenimi vsebinami,« je poudaril. Njegova pobuda se je nanašala na nezadovoljstvo nekaterih prebivalcev Prežihove ulice v Brežicah, da se v bližini njihovega bloka nahaja odbojkarsko igrišče, zato ti predlagajo, da se igrišče prestavi dlje stran od bloka, namesto tega pa naj se raje umesti peskovnik.

R. R.
« Nazaj na seznam