Časopis za pokrajino Posavje
18.05.2024
POSAVSKI OBZORNIK
novi
arhiv

Kaj so v ponedeljek še obravnavali in sprejeli na seji občinskega sveta v Brežicah?

Objavljeno: Sreda, 15.03.2023    Rubrika: NOVICE Redakcija
2-seja-obcinskega-sveta-brezice (11)

S ponedeljkove občinske seje v Brežicah

Na ponedeljkovi seji Občinskega sveta Občine Brežice so članice in člani obravnavali in sprejeli še nekaj drugih pomembnih točk dnevnega reda.

Lekarno Brežice bo vodila Biserka Jarabek Marčetič

Svetnice in svetniki so podali soglasje k imenovanju direktorice Lekarne Brežice, njeno vodenje bo prevzela Biserka Jarabek Marčetič, ki je v svojem predstavitvenem programu pred člani KVIAZ-a med večjimi investicijami izpostavila gradnjo novih prostorov Lekarne Brežice in njihovo opremljanje ter popolno obnovo Lekarne Trnje, medtem ko sta Lekarna Bizeljsko in lekarna v Termah Čatež urejeni ter ne potrebujeta dodatnih investicij v obnovo.

V potrjeni Komisiji za spremljanje položaja romske skupnosti zaenkrat en član manj

Občinski svet je potrdil predlagano sestavo Komisije za spremljanje položaja romske skupnosti v občini Brežice, ki ima osem članov, od katerih je en član predstavnik KS Cerklje ob Krki, štirje člani predstavniki občinskega sveta, ki so člani občinskega sveta, en predstavnik občinske uprave ter dva predstavnika romske skupnosti. Komisijo bodo v tem mandatu sestavljali: Iztok Kosec in Denis Brajdič (predlagana s strani Zveze Romov Slovenije), Alfonz Duhanič (predlog KS Cerklje ob Krki), Vesna Kržan (predlog župana) ter (le) trije predstavniki občinskega sveta Aleksander Gajski, Bogdan Palovšnik in Andreja Dušak. Četrtega predloga namreč niso dobili (pričakovali so, da bo svojega kandidata predlagala tretja največja svetniška skupina Lista Igorja Zorčiča in Sonce, a je Igor Zorčič pojasnil, da bi radi predlagali nekoga zunanjega, to pa v tem trenutku po veljavnem odloku ni možno), Palovšnik, ki je doslej predsedoval komisiji, je izrazil upanje, da se bo četrti član našel, podpira pa tudi predlog, da bi v komisijo dodali še enega predstavnika zainteresirane javnosti.

Županu se plača malo zvišuje; želijo, da bi tudi krajevni svetniki dobivali sejnino

Prav tako so potrdili pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o plačah in plačilih za opravljanje funkcije funkcionarjev, plačilih članom delovnih teles, članom drugih organov, komisij in strokovnih organov ter o povračilih stroškov in drugih prejemkov. Omembe vredna sprememba je ta, da je po novem funkcija župana uvrščena v 54. plačni razred oz. en razred višje, prav tako bodo odslej višine sejnin za člane občinskih delovnih teles in nadzornega odbora poenotene (90 evrov neto za predsedujočega in 60 evrov neto za ostale člane). V razpravi je bilo tudi predlagano, da bi sejnine dobivali tudi vsi člani svetov KS (s spremenjenim pravilnikom bodo nekaj denarja, 50 evrov neto, kot mesečno nagrado za opravljeno delo dobivali predsedniki svetov KS).

Lani redarji zaznali 343 prometnih prekrškov v občini
2-seja-obcinskega-sveta-brezice (16)

Vodja Medobčinskega inšpektorata – Skupnega prekrškovnega organa Martin Cerjak


Vodja Medobčinskega inšpektorata – Skupnega prekrškovnega organa občinskih uprav občin Bistrica ob Sotli, Brežice, Krško, Radeče in Sevnica Martin Cerjak je predstavil oceno izvajanja občinskega programa varnosti v občini Brežice za leto 2022. Redarstvo je opravljalo največ nadzorov na področju mirujočega prometa, kamor sodijo odkrivanje prekrškov v zvezi z nepravilnim parkiranjem in druge naloge s področja varnosti cestnega prometa. V občini Brežice je bilo tudi v letu 2022 zaznanih največ kršitev v središču mesta Brežice, na Cesti prvih borcev, Trgu izgnancev in Ulici stare pravde ter v okolici Zdravstvenega doma in Splošne bolnišnice Brežice, predvsem v času uradnih ur različnih institucij. Zaznani prekrški so bili največkrat posledica nedoslednosti voznikov, deloma zaradi nepoznavanja prometne signalizacije in prometnih pravil. Zaznane so bile tudi kršitve posameznikov, ki so ob manjših zdravstvenih težavah parkirali svoja vozila na parkirna mesta za invalide in s tem storili prekršek, pri čemer so se takšne kršitve obravnavale individualno glede na vse olajševalne okoliščine. Kršitve v brežiški občini – zaznali so 343 prometnih prekrškov, izrekli 109 opozoril in izdali 53 plačilnih nalogov – so v povprečju v podobnih okvirih in se število le-teh bistveno ne spreminja v zadnjih letih, deloma je v letu 2022 na število nadzorov vplival odhod enega redarja, zaposlen je bil sicer nov redar, ki pa bo pričel s samostojnim izvajanjem nalog po opravljenem predpisanem usposabljanju v letu 2023.

Po ocenah redarstva je parkirni sistem na CPB v Brežicah ustrezen, ker je enoten na celotnem območju, prijazen do uporabnikov zaradi brezplačne prve ure parkiranja, postavljena je ustrezna prometna signalizacija ter zadostno število parkomatov, urejeno je parkiranje stanovalcev s parkirnimi kartami. Občasno predstavlja težavo dostava blaga lokalom v mestnem jedru v Brežicah, ker mesta za dostavo niso povsod posebej določena in se dostava mnogokrat izvaja z oviranjem ostalih udeležencev ali s storitvijo prekrška, smiselno bi bilo urediti nekaj parkirnih prostorov za dostavo. Redarstvo je v preteklem letu izvedlo poostrene nadzore parkirnih mest ob polnilnih postajah za električna vozila in izvedlo ukrepe zoper kršitelje, ki so neupravičeno zasedali ta mesta. Redarstvo je opravljalo tudi nadzore lastnikov psov, ki jih po potrebi opozarja na dolžnost čiščenja pasjih iztrebkov in na določbe o vodenju psov na povodcih oz. o prepovedi vodenja živali na otroška igrišča ipd. Postavljene koše s priborom za odstranitev pasjih iztrebkov v Brežicah po ugotovitvah v nadzorih uporablja večina lastnikov psov. Redarji so sodelovali tudi pri nadzorih črnih odlagališč odpadkov in ugotavljanju neustreznega odlaganja odpadkov v občini.

Svetniki so želeli od Cerjaka med drugim izvedeti, ali je res, da redarji dostavljalcem, ki predvsem v dopoldanskem času nimajo možnosti parkirati na označenih parkirnih mestih, že takoj pišejo kazni, prav tako je slišati več pritožb o neprimernem obnašanju redarjev (Ivan Kostevc); kolikšen je finančni izplen izdajanja kazni v središču Brežic (Bogdan Palovšnik); koliko so redarji aktivni pri uveljavljanju določb občinskega odloka o javnem redu in miru, konkretno na kopališčih ob Krki v Krški vasi in Cerkljah, kjer v poletni sezoni zdaj že kar redno prihaja to raznih izgredov med Romi in domačini (Igor Zorčič); kolikšno veljavo ima program varnosti otrok oz. šolarjev (Nataša Sagernik). Cerjak je odgovoril, da so že večkrat ugotovili, da dostavna mesta v središču Brežic niso zadovoljivo urejena, zato je treba upoštevati prometno signalizacijo. Kjer so bila parkirana dostavna vozila, ki niso ogrožala drugih udeležencev v prometu, po njegovih zagotovilih vozniki niso bili kaznovani, drugače je s parkiranjem po pločnikih, prehodih za pešce, zapiranjem dostopov do ustanov itd., v teh primerih pa redarji kršitelje preganjajo in lahko pride tudi do verbalnih konfliktov, a ob upoštevanju odredb redarja zagotovo ni bil nihče deležen neprofesionalnega odnosa, tako Cerjak. S kršenjem javnega reda in miru v poletnih mesecih sta se ukvarjala tako inšpekcija kot redarstvo, pri čemer je Cerjak dejal, da so to javna kopališča, kjer so lahko prisotni vsi, logično pa je, da se drugi umikajo, če pride naenkrat veliko število ljudi, ki povrhu vsega povzroča še težave in nerede ter prihaja v konflikt z ostalimi. Po njegovem mnenju je rešitev tega problema nad zmožnostmi prekrškovnega organa in redarstva. Glede varnosti otrok na poti v ali iz šole pa je povedal, da ima prisotnost redarjev na območjih šol določen učinek, redno potekajo tudi preventivni nadzori v sodelovanju s policijo.
oppn-za-enostanovanjsko-gradnjo-cerklje (1)

Lokacija načrtovane gradnje petih enostanovanjskih hiš v Cerkljah ob Krki


V Cerkljah ob Krki bodo gradili pet enostanovanjskih hiš

Potrjena sta bila sprememba meje podrobnega prostorskega načrta za enoto urejanja prostora CEK-10 IN CEK-11 (Cerklje ob Krki) in predlog odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu (OPPN) za gradnjo petih enostanovanjskih stavb na območju Cerkelj ob Krki (v bližini šole oz. med šolo in lokalno cesto proti Krki). Predlog je bil v prvi obravnavi sprejet s podano pripombo o zagotavljanju ustreznih površin, ki omogočajo odvoz komunalnih odpadkov. Prostorski akt je pripravila in predstavila prostorska načrtovalka Mateja Sušin Brence (M Mundus).

V Nadzornem odboru dva nova člana
2-seja-obcinskega-sveta-brezice (27)

Predsednica Nadzornega odbora Občine Brežice Franja Žokalj


Predsednica Nadzornega odbora Občine Brežice Franja Žokalj je predstavila program dela in finančni načrt za letošnje leto. Nadzirali bodo KS, OŠ in en večji javni zavod – o konkretnih kandidatih za nadzor še ni želela govoriti –, zaključni račun občine za leto 2022, ravnanje s premoženjem v občini, finančno in materialno poslovanje JZ itd. NO razpolaga s finančnimi sredstvi v višini 13 tisoč evrov, od tega je 23 % namenjenih za sejnine, 500 evrov pa bodo namenili za udeležbo na seminarjih dveh novih članov NO, je še navedla.

V svetih VIZ spet 11 članov

Sledila je še potrditev sprememb odlokov o ustanovitvi javnih vzgojno-izobraževalnih zavodov (VIZ) v občini Brežice (glasbena šola, osnovne šole in vrtci), in sicer zaradi spremembe Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, ki ureja sestavo javnih vzgojno-izobraževalnih zavodov. Sprememba določa, da je v svetu enovite šole, glasbene šole in vrtca namesto dosedanjih devetih članov v novem sestavu spet 11 članov, kot je bilo pred zadnjo spremembo (trije predstavniki ustanovitelja, pet predstavnikov zaposlenih in trije predstavniki staršev). Javni zavodi bodo morali posledično izvoliti dva dodatna predstavnika delavcev.

Romska problematika vedno bolj neobvladljiva

Župan Ivan Molan je v svojem poročilu o opravljenih nalogah od zadnje seje med drugim navedel, da se trenutno srečujejo z višanjem stroškov v vseh javnih zavodih, najbolj pereči so vrtci in javno komunalno podjetje. Mesečni strošek plač za vzgojno-izobraževalne zavode, predvsem vrtce, v občini Brežice se je v januarju 2023 v primerjavi z lanskim januarjem zvišal za 46 tisoč evrov, kar ni bilo predvideno v proračunu, zato bo po njegovih besedah za nemoteno delovanje zavodov nujno potreben rebalans letošnjega proračuna. Dodal je, da so zaradi tega, ker bodo morali zagotoviti dodatna sredstva za kritje stroškov, nekateri za letos predvideni projekti oz. investicije verjetno celo vprašljivi in bi se znali prestaviti na naslednje leto. »Tako KS kot posamezni občani nam pišejo, kaj bi bilo treba še uvrstiti v proračun, a se bojim, da se bomo morali ukvarjati s tem, kaj bomo iz proračuna prestavili za kakšno leto naprej,« je poudaril. Kot zelo perečo je navedel romsko problematiko, saj v zadnjem času praktično že vsak dan prejema pripombe in informacije, da so situacija z Romi ter vandalizem in neredi, ki jih povzročajo, postali neobvladljivi. »Zato smo poslali pismo notranjemu ministru, da bi se bilo treba nujno sestati, prav tako smo župani posavskih in dolenjskih občin še naprej aktivni in predlagamo spremembo zakonodaje. Če naša želja ne bo izpolnjena, imamo namen v Posavju in na Dolenjskem zbrati 5000 podpisov in vložiti predlog za spremembo zakonodaje v parlament,« je izpostavil Molan in izrazil upanje, da jih bo kdo končno le uslišal.

R. R.

#povezujemoposavje
« Nazaj na seznam
»

ne spreglejte

16.11.2020 | Redakcija

Od ribogojca do kupca

29.06.2020 | Sporočilo

Ribe na šolskih krožnikih