Časopis za pokrajino Posavje
3.08.2020
POSAVSKI OBZORNIK
novi
arhiv

Kostanjeviški župan pred občinskim praznikom o investicijah v občini

Objavljeno: Četrtek, 08.08.2019    Rubrika: NOVICE Redakcija
Ladko Petretič (1)

Župan Ladko Petretič (foto: R. R.)

Čez osem dni praznuje najmlajša posavska občina – Kostanjevica na Krki. Občinski praznik je venomer priložnost za pogled nekoliko nazaj, kaj vse je bilo narejenega v obdobju od lanskega do letošnjega avgusta. Župan Ladko Petretič pravi, da je bilo v preteklem letu, kljub znanim političnim težavam, s prizadevnostjo veliko postorjenega.

OD PITNE VODE DO OBČINSKIH CEST

Na področju oskrbe s pitno vodo kostanjeviški župan Ladko Petretič navaja, da je bil obnovljen močno dotrajan vodohran na Malih Vodenicah, prav tako pa vodohran na Ržišču. Obnovili so tudi sekundarni vodovod na Malencah in v stanovanjskem območju Ljubljanska cesta. S tem je pokritost z javnim vodovodom v občini zdaj skoraj 100-odstotna, izven javnega sistema so le še štiri gospodinjstva v Vrbju in Vrtači. Veliko je bilo storjenega in se še izvaja na področju cestne in komunalne infrastrukture. Med asfaltiranimi javnimi potmi župan našteje skupaj 14 odsekov: Črneča vas–Spodnji vrh, Dolšce–Prpič, Dolšce–Pešič, Kočarija–Hajsinger, Mohor, Črneča vas–Barkovič, Oštrc–Košak, Dobe–Dobovičnik, Dolnja Prekopa–Jereb, Dolnja Prekopa–Selko, Gornja Prekopa–Knezovič, Ulica talcev–Jankovič, Ulica talcev–Kukec in Male Vodenice. Obnovljene so lokalne ceste, in sicer Hmeljska in Gorjupova cesta v Kostanjevici na Krki, del lokalne ceste Kostanjevica–Velike Vodenice (pri Colariču) ter 520 metrov dolg odsek Globočice–Bajin vrh. Saniran je bil plaz na lokalni cesti v Črneči vasi, katerega obnova se je vlekla desetletja. Postavljeni sta bili dve nadstrešnici za avtobuse (v Kočariji in na Oštrcu). V delu je obnova javne poti Orehovec–Pisek, v pripravi za izvedbo obnove pa javna pot Kočarija–Vidmar, Krapež. Skupaj z Občino Krško je izbran izvajalec izdelave projektne dokumentacije za regionalno kolesarsko povezavo Krško–Kostanjevica na Krki, ki je povezana s pridobitvijo EU-sredstev v prihodnjih letih. Po Petretičevih besedah je bila pred nekaj dnevi do konca izdelana projektna dokumentacija za obnovo Grajske ceste s komunalno infrastrukturo in posebej projektna dokumentacija za fekalno kanalizacijo. »Smo v postopku pridobitve gradbenega dovoljenja za postavitev zbirnega centra za zbiranje ločenih odpadkov pri čistilni napravi v Kostanjevici na Krki, ki naj bi bil dokončan do konca tega leta. Naročena je tudi projektna dokumentacija za komunalno urejanje stanovanjskega območja Ljubljanska cesta – II. faza,« je pojasnil in dodal, da so bila na vseh štirih lesenih mostovih izvedena obsežna obnovitvena dela (parket in statika), postavljeni so bili tudi trije dodatni ekološki otoki (na Vrbju in Dobah ter v Črešnjevcu).

NA DOBRI POTI DO IZBOLJŠANJA POPLAVNE VARNOSTI

Petretič se je dotaknil tudi področja poplavne varnosti. Kot pravi, so izdelane poplavne karte za pretežni del poplavnega območja Kostanjevice na Krki in z njimi usklajen odlok o OPN, ki je bil sprejet v začetku februarja letos. Omenja, da je Direkcija RS za vode izvedla obširna dela na vodotoku Studena. »Dosegli smo, da je Direkcija RS za vode pričela s projektom ’Danube Floodplain’, s katerim naj bi do konca leta 2020 prišli do idejne rešitve za izvedbo konkretnih projektov za izboljšanje poplavne varnosti mesta Kostanjevica na Krki z okolico. V ta namen je bila v začetku februarja letos v Kostanjevici na Krki izvedena konferenca, v okviru katere je bil predstavljen projekt in opravljena razprava z zainteresirano javnostjo. Izveden pa je bil tudi terenski ogled izlivnega območja Krakovskega gozda. Rok dokončanja projektne dokumentacije je v letu 2020,« opisuje projekt, ki bo veliko pripomogel k izboljšanju poplavne varnosti najmanjšega slovenskega mesta z okolico.

Na področju oskrbe z električno energijo in telekomunikacij se nadaljuje kabliranje, ki bo letos zaključeno v nižinskem delu občine, delno pa tudi v hribovitem, tako da je oskrba z elektriko veliko bolj zanesljiva. Odstranjeni bodo vsi kovinski nadzemni vodi, kar bo izboljšalo tudi razmere za samo kmetovanje, je prepričan prvi mož kostanjeviške občine, ki navaja, da je bilo zgrajeno tudi novo električno omrežje v stanovanjskem območju Ljubljanska cesta ter novo optično omrežje na območju Hmeljske in Gorjupove ceste, samega mesta Kostanjevica in na Malencah ter Dobah. Po županovih besedah se bo nadaljeval tudi projekt v okviru programa RUNE (vreden 200 milijonov evrov za celo Slovenijo), s katerim naj bi bila celotna občina pokrita z optičnim omrežjem oz. priključkom do vsakega gospodinjstva.

DEL NA ŠOLI NE BO MOGOČE KONČATI DO SEPTEMBRA

obnova_os_jozeta_gorjupa_kostanjevica

Trenutno v Kostanjevici na Krki pospešeno poteka energetska sanacija osnovne šole.

Trenutno v Kostanjevici na Krki pospešeno poteka energetska sanacija osnovne šole, v celoti bo prenovljena tudi športna dvorana in urejen objekt stare šole z zunanjo ureditvijo. »Dela so v polnem zamahu, vendar že zdaj vemo, da vsega ne bo mogoče končati do prvega šolskega dne, še posebej, ker se pri delu vedno znova odpirajo nova dodatna dela, predvsem na stari šoli in telovadnici,« je pristavil župan in omenil, da je v okviru celovite prenove šole na zgradbi obnovljen tudi mozaik bitke na Krškem polju. »V dogovoru z Župnijo Kostanjevica na Krki in podpisanim pismom o nameri bomo izvedli nakup gradu Kostanjevica na Krki, v katerem zdaj, pod okriljem Galerije Božidar Jakac, gostuje Lamutov likovni salon in staro župnišče. Gre za kulturni spomenik, ki pa je, žal, v zelo slabem stanju, zato bo tudi obnova le-tega precejšen zalogaj za občinski proračun,« razlaga in dodaja, da je kot podpora k obnovi kulturne dediščine v proračunu povečan obseg sredstev za sofinanciranje obnove fasad. V okviru lani izvedene celovite obnove mrliške vežice v Kostanjevici na Krki bo dodatno izvedena temeljita obnova zunanjega dela obzidja pokopališča, v okviru tega projekta pa nameravajo urediti tudi prostor za raztros pepela.

KOPALIŠČE OTOK NAJ BI POSTALO MESTNO KOPALIŠČE

Petretič izpostavlja izvedeno menjavo občinskih parcel za parcelo na Otoku, ki je bila v lasti Škofije Novo mesto. Gre za zemljišče, ki je osrednji prireditveni prostor večine poletnih dogodkov v občini, hkrati pa je pomemben za nadaljnji razvoj turizma. »Na tem prostoru se načrtuje tudi ureditev mestnega kopališča, kakršno je nekdaj že bilo, s pomožnimi objekti, igrali za najmlajše, dodatna pridobitev pa je postavitev skulpture v okviru letošnje Forma vive,« pojasnjuje. Kot dobro označuje odločitev za prestavitev TIC-a iz nekdanjega samostana v Lamutov likovni salon na otoku, ki vedno bolj izstopa s svojimi promocijskimi storitvami. »Skupaj z Galerijo Božidar Jakac in pisarno TIC-a smo se uspešno prijavljali skozi certifikacijsko shemo trajnostnega turizma, s katero upravlja Slovenska turistična organizacija, za kar smo prejeli bronasti znak Zelene sheme slovenskega turizma,« pove in doda, da se je izboljšala tudi gostinska ponudba mesta. Organizirali so izobraževanje 14 novih turističnih vodnikov v občini in posneli nov promocijski film o Kostanjevici na Krki. V postopku je izbor izvajalca za izgradnjo postajališča za avtodome, katerega dokončanje je načrtovano do konca novembra letos.

NA PREKOPI KRAJANI SAMI UREDILI IGRIŠČE

igrisce_prekopa

Ena pozitivnih zgodb se je zgodila na Prekopi, kjer so krajani sami uredili igrišče.

Ena pozitivnih zgodb se je zgodila na Prekopi, kjer so krajani sami uredili igrišče. Po županovih besedah je občina zemljišče, na katerem je urejeno igrišče, neodplačno prenesla na PGD Prekopa. Igrišče bo služilo krajanom naselij Gornja in Dolnja Prekopa ter Dobrava. Nadaljuje se bo postopek tretje spremembe občinskega prostorskega načrta. Občina je prisluhnila potrebam najstarejših in najranljivejših ter v ta namen pristopila k projektu Prostofer. V ta namen je občina dala na razpolago službeno vozilo, za same prevoze pa skrbijo prostovoljni šoferji, kar se je zelo dobro prijelo, pravi Petretič. »V občini imamo dobro organizirano društveno dejavnost, pri čemer so tri društva, ki imajo status društva v javnem interesu, financirana neposredno iz proračuna, ostala pa na podlagi raznih razpisov. Pri svojem delovanju so zelo aktivna in skrbijo za promocijo občine in turizma ne samo na lokalnem, pač pa tudi regijskem, državnem in širšem nivoju, tudi izven meja države,« župan pohvali društveno življenje v občini. Dodaja še, da je kostanjeviška občina še vedno med manj zadolženimi občinami na prebivalca v Sloveniji. »Ravno tako je po zadnjih volitvah politična situacija popolnoma drugačna. Pozna se, da je v občini zavel nov veter,« poudarja in dodaja, da v tem mandatu občinske seje potekajo veliko hitreje in tekoče, ni nasprotovanj, svet deluje konstruktivno. Petretič za konec še pravi: »Naša občina se razvija, premiki se poznajo tudi na urejenosti kraja. Imamo še dokaj neokrnjeno naravo in ravno na tem lahko temelji razvoj občine, tudi na področju turizma.«

Rok Retelj
Foto: Občina Kostanjevica na Krki

Prispevek je objavljen v Posavskem obzorniku, ki je izšel 8. avgusta 2019.
« Nazaj na seznam