Časopis za pokrajino Posavje
26.02.2020
POSAVSKI OBZORNIK
novi
arhiv

Leto 2020 v krški občini: širitev knjižnice, prizidek gasilskega doma PGE Krško in nov vrtec na Senovem

Objavljeno: Petek, 24.01.2020    Rubrika: NOVICE Redakcija
stanko

Župan občine Krško mag. Miran Stanko

Župan občine Krško mag. Miran Stanko je na skupni novinarski konferenci posavski županov preteklo leto ocenil kot uspešno, saj so ga zaznamovali številni projekti in naložbe, med katerimi je gotovo največja zaključek gradnje krške obvoznice. Tudi leto 2020 bo predvsem investicijsko naravnano, saj je v slabih 42 milijonov evrov vrednem proračunu za naložbe načrtovanih nekaj več kot 17 milijonov evrov.

Na področju zaščite in reševanja bo leto 2020 v znamenju obnove in gradnje prizidka gasilskega doma PGE Krško in PGD Videm ob Savi. Konec prejšnjega leta so se za naložbo, vredno 3,2 milijona evrov, začela pripravljalna dela, z januarjem pa so se začela gradbena dela, ki naj bi trajala do vključno leta 2021.

Gradnja prizidka Valvasorjeve knjižnice Krško in obnova obstoječe knjižnice bo na področju kulture največja naložba v skupni višini okoli 7 milijonov evrov, ki bo potekala v dveh fazah, in sicer gradnja prizidka ter obnova obstoječe knjižnice in samostanskega dela. Jeseni so se začela arheološka izkopavanja na območju gradnje prizidka, gradbeno dovoljenje za izgradnjo prizidka pa je bilo pridobljeno v lanskem januarju. Trenutno poteka postopek izbora izvajalca gradnje prizidka, ki naj bi se letos začela. Hkrati teče tudi postopek pridobitve gradbenega dovoljenja za obnovo obstoječega dela knjižnice in samostanskega dela. Prizidek naj bi bil po terminskem planu zaključen v letu 2022, obnova obstoječega dela pa v 2023.

Na področju predšolske vzgoje in šolstva bo občina v letošnjem letu začela z gradnjo novega vrtca na Senovem na novi lokaciji. V 2019 je bila pripravljena projektna dokumentacija, pridobljeno gradbeno dovoljenje, izbran izvajalec, z deli pa bodo predvidoma začeli to pomlad. Gradnja skoraj ničenergijskega vrtca z osmimi oddelki bo po načrtih potekala do leta 2021. Skupna vrednost naložbe znaša 3,3 mio evra (2,7 mio gradbeni del, preostanek za opremo), od tega iz državnih sredstev (23. člen) 2,28 milijona evrov in 480.00 evrov iz Eko sklada.

V letošnjem letu bodo zaključili tudi z naložbo izgradnje prizidka z dvema učilnicama in knjižnico ter preureditvijo kuhinje na OŠ Koprivnica. Že v 2018 so obnovo začeli z ureditvijo kotlovnice in vgradnjo cisterne, lani pa začeli z gradnjo prizidka in rekonstrukcijo kuhinje, ki se bo letos do pomladi zaključila. Celotna vrednost naložbe znaša 1,2 milijona evrov, od tega prva faza 200.000 evrov, okoli milijona pa je vredna naložba v prizidek in obnovo kuhinje.

Sredi februarja bo zaključen in v uporabo predan večnamenski dom na Zdolah, v katerem bo prostore imel tudi vrtec. Trenutno potekajo zaključna dela (tlaki, zunanja ureditev,…), dobavljena je vsa oprema. Vrednost celotne naložbe, ki je plod sodelovanja občine, Krajevne skupnosti Zdole in Župnije Videm, znaša milijon evrov, od tega KS 300.000 evrov, Župnija Videm 35.000 evrov, od države pa občina pričakuje še 578.000 evrov (23. člen).

V letu 2020 bo stekel postopek javnega naročila za pripravo projektne dokumentacije za gradnjo novega objekta OŠ dr. Mihajlo Rostoharja Krško v starem mestnem jedru, hkrati pa bo občina pristopila k izdelavi sprememb in dopolnitev podrobnega prostorskega načrta. V 2023 naj bi za naložbo, ocenjeno na okoli 8,4 milijona evrov, potekala glavnina gradnje.

Potem ko je bilo v lanskem letu pridobljeno gradbeno dovoljenje, bo v letošnjem letu dokončana projektna dokumentacija in ocena vrednosti za gradnjo novega objekta podružnične šole s tremi oddelki in štirimi oddelki vrtca v Velikem Podlogu. Po načrtih naj bi gradnja potekala v letih 2021 in 2022.

Za redno in investicijsko vzdrževanje občinskih cest, za del investicij, nakupe zemljišč in strokovni nadzor pri gradnji je v naslednjih štirih letih v proračunu občine Krško predvidenih skupno nekaj več kot 10 milijonov evrov oz. okoli 2,5 milijona na leto. V letu 2020 bodo med večjimi naložbami v obnovo cestne infrastrukture 2. faza rekonstrukcije ceste Anke Salmičeve v Leskovcu pri Krškem, izgradnja pločnika Zdole v sodelovanju z DRSI, začetek obnove Ceste na ribnik v Brestanici, obnova ulic na Vidmu in v mestu Krško, občina bo sodelovala z DRSI pri načrtovanju novega mostu na Brodu v Podbočju, pristopili pa bodo tudi k ureditvi parkirišč na Kovinarski ulici na območju doma za starejše.

Na področju trajnostne mobilnosti načrtujejo več novih, tudi medmestnih kolesarskih povezav. Za kolesarsko povezavo Krško – Kostanjevica na Krki, katere vrednost je ocenjena na 5,6 milijona evrov (od tega v občini Krško 3,2 milijona evrov in občini Kostanjevica na Krki 2,3 milijona evra; predvideno je sofinanciranje skupno v višini 4,6 milijona evrov iz evropskih sredstev), je trenutno v izdelavi projektna dokumentacija, občina je začela s pridobivanjem služnosti za zemljišča. Dela na terenu naj bi po načrtih potekala v letih 2020 in 2021. Za projekt državne kolesarske povezave Krško – Kozje, ki ga sicer vodi ministrstvo za infrastrukturo, trenutno poteka izbor projektanta, Občina Krško pa sodeluje pri pridobivanju služnosti. Za kolesarsko povezavo Krško – Sotelsko – Brestanica, katere ureditev naj bi potekala v letih 2020 in 2021, je izdelana projektna dokumentacija. Skupna vrednost naložbe po projektantski oceni znaša nekaj več kot 363.000 evrov, občina pa računa na sofinanciranje po Dogovoru za razvoj regij v višini nekaj manj kot 82.000 evrov.

V izdelavi je izvedbeni projekt in projektna dokumentacija za peš most čez Savo z Vidma do starega mestnega jedra Krškega. Dokumentacija naj bi bila po načrtih izdelana v prvi polovici letošnjega leta, gradnja mostu, katerega vrednost je ocenjena na dva milijona evrov, pa naj bi potekala v letih 2021 in 2022.

Na področju gospodarstva je Občina Krško v letu 2019 obnovila objekt na CKŽ 44 v starem mestnem jedru za potrebe Podjetniškega inkubatorja Krško. Skupna vrednost naložbe znaša dobrih 470.000 evrov, sofinanciranje naložbe skladno z Dogovorom za razvoj regij znaša nekaj več kot 385.500 evrov. V 2020 sledi opremljanje objekta, nakar bo objekt predan v upravljanje Centru za podjetništvo in turizem Krško, ki bo izvajal aktivnosti vključevanja start-up podjetij.

Na področju kmetijstva bo v septembru po načrtih zaključena komasacija Veliki Podlog, jeseni pa nadaljujejo z agromelioracijami v Velikem Podlogu. Občina bo pristopila k uvajalni fazi projekta namakanja kmetijskih zemljišč iz Save. Preučila bo prostorske pogoje, pogoje zakonodaje, preverila možnosti izvedbe v naslednjem programskem obdobju ter možnosti sofinanciranja s strani države in EU, sledili bodo pogovori na terenu z lastniki kmetijskih zemljišč. Po uskladitvi bo pristopila k pripravi dokumentacije za pridobitev odločbe o uvedbi namakalnega sistema Krškega polja.

Občina bo nadaljevala z ureditvijo komunalne infrastrukture v Velikem Podlogu in Pristavi. Za naložbo je v proračunu načrtovanih 400.000 evrov, trenutno pa potekajo aktivnosti za pridobitev gradbenega dovoljenja. V letošnjem letu se nadaljujejo tudi aktivnosti ureditve trga na Raki.

Na področju skrbi za starejše je v načrtu dnevni center v okviru Doma starejših občanov Krško, v tem letu pa bodo začeli tudi z aktivnostmi za gradnjo novega bloka oskrbovanih stanovanj. Konec 2019 je občina začela z gradnjo mrliške vežice na pokopališču Stranje v KS Senovo, katere vrednost znaša nekaj več kot 232.000 evrov in bo zaključena v 2020.

Participativni proračun: v izvedbo 26 projektov po izboru občank in občanov

Med 50 prispelimi predlogi občank in občanov jih je bilo v lanskem letu izglasovanih 26, ki bodo v letu 2020 tudi realizirani. Večinoma gre za manjše objekte za šport in rekreacijo, ureditev klopi, avtobusnih postajališč in podobno.

Marca letos bo ponovno stekel postopek za participativni proračun za projektne predloge, ki bodo izvedeni v letu 2021. Za sedem območij bo tudi tokrat v proračunu namenjenih 140.000 evrov oz. do 20.000 evrov za posamezno območje. Občanke in občani bodo lahko od 15. marca do 15. aprila 2020 podali projektne predloge, ki bodo morali ustrezati kriterijem. Nato jih bo pregledala za to imenovana komisija, junija bodo občanke in občani glasovali, izglasovane projekte pa bo občinska uprava izvedla v letu 2021.

P. P./vir: Občina Krško
« Nazaj na seznam