Časopis za pokrajino Posavje
20.05.2022
POSAVSKI OBZORNIK
novi
arhiv

Na 29. seji o prostorskih spremembah in spremembah zakonskih aktov mestne občine

Objavljeno: Petek, 28.01.2022    Rubrika: NOVICE Redakcija
29. seja OS KK (4)

Z 29. zasedanja krškega občinskega sveta

29. redno sejo krškega občinskega sveta, ki je potekala v četrtkovem popoldnevu, je v odsotnosti župana vodila podžupanja mestne občine Ana Somrak, ki je v uvodu povzela zaključke dvodnevnega obiska Vlade RS v Posavju.

29. seja OS KK (5)
Pri tem je še posebej izpostavila podpisana pisma o nameri med Mestno občino Krško ter Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano o izgradnji velikega namakalnega sistema na desnem bregu reke Save za namakanje obdelovalnih površin na Krškem polju, podpis tripartitnega sporazuma med mestno občino in Ministrstvom za infrastrukturo o sofinanciranju ureditve cest Podbočje-Kostanjevica na Krki in Brod-Žabjek ter mostu čez potok Kolarica in že predhodno, 18. januarja, podpisan sporazum med mestno občino in Ministrstvom za notranje zadeve o sofinanciranju preureditve objekta na CKŽ 55a (nekdanji objekt policijske uprave Krško). Srečanja z ministri, drugimi predstavniki ministrstev in obiske po podjetjih, zavodih in ustanovah po občini Krško kakor tudi srečanje s predsednikom vlade Janezom Janšo je Somrakova ocenila kot konstruktivna.

29. seja OS KK (3)
Po podanih pobudah, vprašanjih in predlogih občinskih svetnikov so ti potrdili tri odloke, ki so se nanašali na prostorske spremembe. Prvi se je nanašal na Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu (OPPN) za Poslovno cono Drnovo-vzhod, v katerega so bile spremembe vnesene na pobudo lastnikov dveh tamkajšnjih parcel, Savaprojekta Krško in podjetja Tips, ki sta predlagala združitev dveh karejev v enovito parcelo, ukinitev kraka ceste, med drugim tudi možnega nadvišanja objektov s 15 na 20 m. Naslednja potrjena sprememba in dopolnitev OPPN se je nanašala na umestitev prizidka knjižnice in načrtovano novogradnjo OŠ dr. Mihajla Rostoharja v starem mestnem jedru Krškega, tretja sprememba OPPN pa na zemljišče na območju Velikega Trna, na katerem namerava zasebni investitor zgraditi individualno hišo in pomožni objekt. Kot zadnji sklep v zvezi s prostorskimi spremembami so potrdili tudi Sklep o lokacijski preveritvi za individualno odstopanje od PIP ZN Dorc-Brestanica, EUP BRE 026. V navedenem primeru gre za prostorsko območje družbe DS Smith v Brestanici, ki želi vzpostaviti pri podjetju dva skladiščna prostora, južno od obstoječega objekta šotor in na severovzhodni strani zidan objekt, urediti pa nameravajo tudi parkirišče za zaposlene.

Mestna občina Krško se pridružuje Združenju mestnih občin

29. seja OS KK (7)
V nadaljevanju so prejeli v obravnavo osnutke predlaganih sprememb zakonskih podlag za delovanje mestne občine. Pri tem osnutek spremenjenega Statuta Mestne občine Krško ni bil izglasovan, predvsem zaradi nezbranosti svetnikov pri glasovanju, saj bi ti morali spremembe potrditi z dvotretjinsko večino, na kar pa predhodno niso bili opozorjeni. Poleg tega je bil svetnik Dušan Dornik mnenja, da bi bilo smotrno, da mestna občina razmisli o spremembi podobe grba oziroma obstoječega upodobljenega svetnika Janeza Evangelista zamenja z drugačno heraldično upodobitvijo. Grb je namreč posodobljen grb mesta Krško iz leta 1477, ko so bile mestu podeljene mestne pravice (pred tem leta 1391 tržne pravice), medtem ko bi moral grb ponazarjati celovitost območja občine in ne zgolj njegovega središča. Svetniki bodo lahko v prihodnjih devetih dneh še podali potencialne pripombe na osnutek Statuta in tudi še razmislili o podanem Dornikovem predlogu, zaradi nepričakovanih zapletov pri glasovanju pa bodo v obravnavo osnutek prejeli ponovno čez tri mesece. V nadaljevanju seje so brez proceduralnih zapletov potrdili še osnutek Poslovnika o delu Občinskega sveta Mestne občine Krško in soglašali, da Mestna občina Krško postane članica Združenja mestnih občin Slovenije.

29. seja OS KK (9)
Svetniki so potrdili tudi predlog sklepa za oblikovanje participativnega proračuna za leto 2023, v katerem bo, kot do sedaj, 210.000 evrov razdeljenih na sedem predelov občine, povišanje vrednosti točke za obračun občinskih taks v letošnjem letu iz 0,05 €/točko na 0,0525 €/točko in odobrili sklep o višini nadomestila za kritje stroškov delovanja in vzdrževanja namakalnega sistema Kalce-Naklo v letu 2022. Do sedaj je pogodbo o uporabi namakalnega sistema podpisalo 11 uporabnikov za prek 122 ha kmetijskih zemljišč, višina nadomestila na hektar kmetijske površine pa znaša 75,6558 €. Potem ko so svetniki potrdili še nekaj predlaganih točk dnevnega reda s področja premoženjskopravnih zadev in ukinitvi javnega dobra, so v zadnji obravnavani točki soglašali z imenovanjem dr. Helene Rožman za predstavnico Mestne občine Krško v Svetu javnega zavoda Kozjanski park.

Sicer je bilo tokratno zasedanje občinskega sveta eno najkrajših v skoraj štiriletnem mandatu, saj je potekalo le dobri dve uri, pa tudi številčno okrnjeno zaradi odrejenih izolacij in karanten bodisi zaradi obolelosti posameznega člana ali članice bodisi zaradi obolelosti njihovega družinskega člana, nekaj svetnikov pa se seje ni moglo udeležiti zaradi drugih razlogov.

B. M.
« Nazaj na seznam
»

ne spreglejte