Časopis za pokrajino Posavje
16.01.2019
POSAVSKI OBZORNIK
novi
arhiv

Na seji polemično o območju črpanja gramoza

Objavljeno: Sobota, 12.05.2018    Rubrika: NOVICE Redakcija
DSC_5135
Minuli četrtek se je zvrstila 31. redna seja krškega občinskega sveta, na kateri so svetnice in svetniki potrdili zaključni račun lanskoletnega proračuna v višini okoli 37 mio evrov prihodkov in za tri milijone evrom manj odhodkov. Župan mag. Miran Stanko je ob tem predstavil največje projekte, ki so bili rezalizirani, največ pa se jih navezuje na vlaganja na področju družbenih dejavnosti in infrastrukturne posege.

Svetniki so potrdili tudi osnutek Strategije reševanja romske problematike v občini Krško do leta 2022. Gre pravzaprav za prvi tovrsten strateški dokument na nivoju občine, na katerega je mogoče predloge podati še do konca meseca maja, ki je naravnan k širšemu reševanju romske problematike. Ob tem je svetnica Olivera Mirković opozorila, da je še posebno pozornost potrebno nameniti romskim mladostnikom, saj jih veliko že predčasno zaključi osnovnošolsko izobraževanje. Te je potrebno motivirati, odstraniti z ulice, je poudarila, ena od možnosti je skozi projektno učenje mlajših odraslih med 15. in 26. letom, kot je program Projektno učenje mladih odraslih ali t. i. PUM-O, v katerega poteka vključevanje sicer preko Zavoda RS za zaposlovanje, na našem območju pa bi lahko tovrsten učni program, ki vsebuje razgibane, raznolike, zanimive vsebine učenja, s katerimi si prizadevajo spodbuditi ciljno skupino k odkrivanju interesa za ustvarjanje in delovanje na posameznih področjih in posledično tudi k aktivnemu iskanju zaposlitve, potekal pod okriljem Ljudske univerze Krško. Z namenom oblikovanja ustreznega programa bi se bilo potrebno povezati z Androgoškim centrom, sicer pa je Mirkovićeva še opozorila, da bi bilo potrebno aktivnosti z romsko populacijo izvajati ne zgolj v njihovi sredini, temveč na različnih mestih, po ustanovah, da se že mladi naučijo primernega vedenja v določenih prostorih, denimo na kulturnih prireditvah ipd. Menila je še, da bi morala policija več postoriti tudi na varnostnem področju na način, kot delo izvajajo po ostalih naseljih, ne pa da so tam prisotni predvsem ob intervencijah. Ob obravnavanem osnutku je mnenje izrekel tudi svetnik Jože Olovec, ki je dejal, da sicer podpira strategijo, vendar mora ta po sistemu »dam-daš« temeljiti na prizadevanjih tako Občine kot romskih skupnosti.

Sicer pa so bile s strani svetnikov izrečene pohvale na račun izvedbe izobraževalnih programov s strani že zgoraj omenjene Ljudske univerze Krško, ki je v zadnjih letih zelo uspešna tudi pri črpanju evropskih in državnih sredstev. Programe je predstavila direktorica LU Nataša Kršak, svetniki pa so soglasno potrdili sofinanciranje programov iz proračuna v skupni višini dobrih 21.500 evrov. Svetniških pohval na račun dobrega poslovanja in gospodarnega dela ter izvedenih investicij je bila deležna tudi družba Rudar Senovo. Letno poročilo, ki so ga svetniki prav tako soglasno potrdili, je podal direktor družbe Goran Udovč. Kot posledic spremembe energetskega zakona in uskladitve z nacionalno energetsko politiko so svetniki potrdili tudi novelacijo Lokalnega energetskega koncepta občine Krško in soglašali s predlogom letošnjih nagrajencev ob občinskem prazniku, ki ga je v potrditev predložila Komisija za občinska priznanja in sodelovanja z občinami. Na osrednji občinski slovesnosti 7. junija bodo priznanja prejeli: Veliki znak Občine Krško Henrik Molan in Franc Nečemer, Znak Občine Stane Fabjančič, družba Q Techna in Gimnastično društvo RAIN, Priznanje Občine Krško Janez Kerin, Zdenko Mohar, Ferdinand Uršič, Kmečka zadruga Bohor ter družba Šumi, jubilejna priznanja pa PGD Videm ob Savi, Čebelarsko društvo Leskovec pri Krškem, Kmečka zadruga Krško, Pihalni orkester DKD Svoboda Senovo, PGD Veliki Podlog ter PGD Vihre, ZB za vrednote NOB Krško s krajevnimi organizacijami Krško, Brestanica, Senovo in Podbočje, Društvo Sožitje Krško, Big band Krško, Društvo vinogradnikov Veliki Trn, Posavski obzornik oz. Zavod Neviodunum ter MePZ pri Društvu upokojencev Senovo.

Obravnavana točka, ki je bila deležna več polemik in razprav s strani svetnikov, pa se je navezovala na ureditve, vezane na zagotavljanje poplavne varnosti ob gradnji HE Brežice, ki bi jih morala po sprejetem Državnem lokacijskem načrtu izvesti družba Infra, pa še niso bile realizirate. Gre predvsem za izgradnjo naravnih habitatov za rastline in živali nižje od Racelanda v Vrbini, ki bi v primeru visokih vodostajev služila za razlivna polja in s tem protipoplavno območje za tamkajšnje naselje Spodnji Stari Grad z okolico. Kot je povedal direktor družbe Infra mag. Vojko Sotošek, nerealiziranim posegom botruje črpanje gramoza s strani družbe Kostak, kateri je država podelila koncesijo do leta 2019 oziroma naj bi že odobrila podaljšanje črpanja proda do leta 2023. Sicer je lastnik tamkajšnjih 15 ha površin družba HPG. Šlo naj bi okvirno kar za milijon kubičnih metrov gramoza, ki ga je praktično nemogoče izčrpati v obdobju nekaj let, niti ni hitrejša dinamika črpanja v skladu s poslovno strategijo koncesionarja. Verjetnost poplavljanja naj bi bila sicer majhna, saj je za razlivanje Save izvedeno razlivno območje na desni strani toka Save, navedeno območje pa bi utegnilo postati na udaru ob potencialnih stoletnih vodah oz. pretoku vode, ki bi bil večji od 2900 m3/sek. Več o obravnavani informaciji oz. podani obrazložitvi s strani družbe Infra v časopisu Posavski obzornik, na tem mestu pa izpostavljamo tri sprejete sklepe k obravnavani točki, in sicer poleg osnovnega, da so se seznanili s problematiko, so svetniki predlagali še dva dodatna, s katerima so zadolžili občinsko upravo, da se ta kot mediator med pristojnim ministrstvom ter družbama Infra ter Kostak vključi v v reševanje problematike ureditve dveh habitatov in najmanj dvakrat letno z aktivnostmi seznani občinski svet ter da člana Občine v Nadzornem svetu družbe Kostak predlagata nadzornemu svetu, da se ta odpove koncesiji za črpanje gramoza.

B. M.
« Nazaj na seznam