Časopis za pokrajino Posavje
7.06.2023
POSAVSKI OBZORNIK
novi
arhiv

Nadaljevanje občinske seje v Brežicah: potrdili poračun za vodarino za leto 2022, aprilske položnice višje za deset evrov

Objavljeno: Torek, 28.03.2023    Rubrika: NOVICE Redakcija
nadaljevanje-2-seje-os-brezice (9)

Občinski svet Občine Brežice na nadaljevanju 2. redne seje v tem mandatu

Na za marsikoga težko pričakovanem nadaljevanju občinske seje v Brežicah so v ponedeljek svetnice in svetniki potrdili sklep o enkratnem poračunu izvajanja storitev GJS oskrba s pitno vodo za leto 2022, kar pomeni, da bodo imeli občanke in občani aprila na položnicah komunale v povprečju zaračunanih dobrih deset evrov več.

Aprila enkratni poračun za vodarino

Občinski svet je izglasoval tudi sklep o potrditvi 70-odstotne subvencije storitve GJS oskrba s pitno vodo za lansko leto, kar je predlagal župan Ivan Molan (predlagal je povišanje subvencije s 50 na 70 %). Slednji je razložil, da bo posledično treba v proračunu zagotoviti približno 250 tisoč evrov, zato bo na naslednjo sejo uvrstil točko o rebalansu proračuna. Subvencija velja tako za gospodinjstva, neprofitne organizacije kot tudi za gospodarstvo, kar pa bodo po potrjenem rebalansu reševali s posebnim razpisom, s katerim bodo omogočili sofinanciranje vodarine tudi podjetnikom. Kot je pojasnila direktorica Komunale Brežice mag. Jadranka Novoselc, se enkratni poračun za leto 2022 za vodarino opravi zato, ker je razlika med potrjeno in obračunsko ceno več kot 10 %. S potrjeno spremembo odloka o oskrbi s pitno vodo, ki določa, da občina subvencionira poračun v višini 70 %, bo gospodinjstvo s povprečno mesečno porabo vode 11 m3 na aprilski položnici imelo za 10,78 evra več stroškov (če subvencije ne bi bilo, bi bila položnica višja za skoraj 36 evrov).
nadaljevanje-2-seje-os-brezice (2)

Direktorica Komunale Brežice mag. Jadranka Novoselc

»Na položnici bosta dve dodatni vrstici, ena bo poračun, druga pa subvencija,« je dodala. So pa svetniki s tesnim izidom glasovanja (14 za : 15 proti) zavrnili povišanje vodarine in omrežnine, kar bi veljalo za naprej. Vsakršnemu povišanju cen komunalnih storitev so ves čas nasprotovali svetniki Liste Igorja Zorčiča in Sonce, saj po njihovem prepričanju za to ni nobene podlage. Kot je dejal Igor Zorčič, povišanja stroškov komunale ni dopustno prevaliti na občane. V svetniški skupini so mnenja, da »mora vsako družbeno odgovorno javno podjetje poiskati lastne rezerve, da prebrodi kratkotrajne krize, kot je bilo jesensko povišanje cen elektrike«. Kot trdijo, vodstvo komunale tudi ni prepričljivo pojasnilo, kaj je sploh storilo na strani optimizacije poslovanja in nižanja nepotrebnih stroškov. Zorčič je še povedal, da se je avgusta 2022 podražila voda »in takrat je bilo znano, kakšne so cene elektrike, zato vztrajam pri trditvi, da bi komunala lahko sklenila pogodbe za nakup elektrike po boljših pogojih, kot si jih je dejansko izposlovala pri dobaviteljih«. Novoselc je sicer poudarila, da je bil trg električne energije nepredvidljiv. Svetnik SDS mag. Andrej Vizjak se je strinjal, da večji del stroškov, ki so nastali zaradi podražitve elektrike, prevzame v breme občinski proračun, ne pa da pade v breme občanov.
nadaljevanje-2-seje-os-brezice (13)

Prikaz podatkov o poračunu 2022


Pojasnila direktorice komunale

Po besedah direktorice komunale, ki je na začetku nadaljevanja seje skušala pojasniti vse tisto, kar so svetniki želeli izvedeti oz. razjasniti na prvem delu seje pred dobrima dvema tednoma, je dejstvo, da so šle vse cene gor »in komunale ne moremo biti več tiste, ki ves čas stojimo na mestu, ampak se moramo na to ustrezno odzvati«. Dodala je, da so do zdaj skoraj vse občine potrdile višje cene komunalnih storitev. Med ostalim je prikazala, da v podjetju približno 10 % prihodkov predstavlja tržni del, 90 % pa storitve GJS. Podjetje je bilo doslej dokapitalizirano petkrat, nazadnje v letih 2020 in 2021 v višini 180 tisoč evrov. Tako ona kot župan sta zatrdila, da je bil vzrok dokapitalizacije vedno za namen nakupa osnovnih sredstev visokih vrednosti – vozil za izvajanje GJS, in ne zaradi slabega poslovanja, kot se je marsikdaj slišalo v javnosti. Direktorica je spregovorila tudi o številu zaposlenih, ki jih je po njenih besedah v zadnjih letih več tudi zaradi hišnih odvozov smeti in urejanja ekoloških otokov, pogodbah o zaposlitvah, vodnih izgubah (imajo 36 % vodnih izgub, kar je nižje od slovenskega povprečja, ki je med 40 in 50 %) ter hčerinskem podjetju Zelkom, katerega namen je bil po njenih zagotovilih izključno krepitev lokalnega podjetništva, saj so želeli malim podjetnikom iz lokalnega okolja (vključenih jih je bilo več kot 30) omogočiti sodelovanje pri večjih projektih tako v občini kot izven njenih meja. Zaradi spremenjenih razmer na trgu je v pripravi analiza smotrnosti reorganizacije tega podjetja, je še omenila.

O povišanju cen za 2023 bodo odločali na naslednji seji

Z dnevnega reda so na naslednjo sejo prestavili tri točke, ki so se nanašale na povišanje cen storitev komunale za leto 2023 (odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode, ravnanje s komunalnimi odpadki) in poslovni načrt komunale za letošnje leto. Prestavitev točk je sicer predlagala svetniška skupina Gibanje Svoboda (GS), v imenu katere je spregovorila vodja Mojca Florjanič. Kot je dejala, so se odločili za sprejem sklepa o zvišanju vodarine v višini 0,27 evra/m3 za leto 2022 z zahtevo, da se dobiček javnega podjetja, ki bo nastal zaradi navedenega poračuna, uporabi za znižanje cene storitev oskrbe s pitno vodo za leto 2023. »Poudarjamo, da smo se za pokritje izgube iz preteklega leta, ki je nastala na račun dražjih energentov, odločili predvsem in izključno iz razloga, ker ne želimo ogroziti obstoja javnega podjetja Komunala Brežice, saj smo na podlagi analiz ugotovili, da bi v nasprotnem primeru komunala zaradi precejšnje zadolženosti lahko postala insolventna, ogroženo bi bilo izvajanje javnih gospodarskih služb na območju občine Brežice, ogrožena pa bi bila tudi delovna mesta zaposlenih, ki po večini za poslovanje Komunale Brežice niso odgovorni,« je izpostavila Florjanič. Kot še sporočajo iz svetniške skupine, pri novih cenah, ki se bodo določale v naslednjih tednih, ne bodo pristali na poviševanje cen tam, kjer so bile le-te v letu 2022 že zvišane, »kar pomeni, da bomo v velikem delu nasprotovali predlaganemu dvigu cen za leto 2023 v višini skupno več kot 800.000 evrov. O dvigu cen nameravamo odločati šele po sprejetju zaključnega računa komunale za leto 2022.«

R. R.
« Nazaj na seznam
»

ne spreglejte