Časopis za pokrajino Posavje
30.09.2020
POSAVSKI OBZORNIK
novi
arhiv

Novice iz UE Krško: prijava zalog vina in komasacija na območju Velikega Podloga

Objavljeno: Sreda, 29.07.2020    Rubrika: NOVICE Sporočilo
Z Upravne enote Krško pošiljajo redno obvestilo za javnost, ki se tokrat nanaša na prijavo zalog vina in komasacijski postopek na območju Velikega Podloga.

  • Prijava zalog vina na dan 31. julij 2020
Pridelovalce grozdja, mošta in vina, vpisane v Register pridelovalcev grozdja in vina, ki so prijavili vino, letnik 2019, obveščamo, da so v skladu s Pravilnikom o registru pridelovalcev grozdja in vina dolžni najkasneje do 7. septembra 2020 upravni enoti prijaviti zaloge vina na dan 31. julij 2020. Za prijavo je predpisan obrazec, ki se ga dobi:
  • v sprejemni pisarni Upravne enote Krško (pritličje), CKŽ 14, Krško,
  • v času uradnih ur na Oddelku za gospodarske dejavnosti in kmetijstvo (1. nadstropje), pisarna 106 in 108, ter na krajevnem uradu Kostanjevica na Krki, kjer se ga lahko tudi odda,
  • na spletni strani eUprava: https://e-uprava.gov.si/podrocja/vloge/vloga.html?id=1428 (Vloga za prijavo zalog vina na dan 31. 7.),
  • v Uradnem listu RS, št. 62/2009 - Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o registru pridelovalcev grozdja in vina, Priloga 1 »Prijava zalog vina, mošta, zgoščenega grozdnega mošta ali rektificiranega zgoščenega grozdnega mošta na dan 31. 7.».
Dodatna pojasnila lahko dobite na tel. št. 07 49 81 444 in 07 49 81 442 ter v pisarni št. 106 in št. 108. Uradne ure upravnega organa so v ponedeljek in torek od 8. do 12. ure in od 13. do 15. ure, v sredo od 7. do 12. ure in od 13. do 17. ure ter v petek od 8. do 13. ure.
  • Komasacijski postopek na območju Velikega Podloga
Upravna enota Krško je med 22. 6. in 7. 7. 2020 javno razgrnila predlog elaborata nove razdelitve zemljišč za komasacijsko območje Veliki Podlog. V zvezi s prejetimi pisnimi pripombami in predlogi komasacijskih udeležencev bodo v 1. polovici avgusta izvedene ustne obravnave, na katere so vabljeni predlagatelji pripomb, člani komasacijskega odbora in člani komasacijske komisije, predstavnik izvajalca geodetskih del in predstavnik Občine Krško, ki je investitor komasacije.

Ob tem ponovno obveščamo komasacijske udeležence, da je v skladu z Zakonom o kmetijskih zemljiščih na komasacijskem območju prepovedano parceliranje zemljišč, graditev in sajenje oziroma odstranjevanje nasadov ter gozdnega drevja, če ni z idejno zasnovo ureditve komasacijskega območja določeno drugače ter promet z zemljišči (od konca razgrnitve elaborata obstoječega stanja zemljišč, to je od 23. 9. 2019). Pogodba, sklenjena v nasprotju z navedenim, je nična. Lastnik tudi nima pravice do odškodnine za sredstva, vložena v gradnjo, sajenje ali odstranjevanje nasadov in spremembo kulture, ki je v nasprotju z navedeno določbo zakona. Ne glede na fazo komasacije pa je prenos lastništva dovoljen, če je pridobitelj Republika Slovenija ali lokalna skupnost, nadalje zaradi izvedbe prostorskega izvedbenega akta ali za prenos zemljišč na komasacijskem območju, ki so v lasti enega ali več lastnikov, na enega dediča.

Vir: UE Krško
« Nazaj na seznam