Časopis za pokrajino Posavje
6.07.2020
POSAVSKI OBZORNIK
novi
arhiv

Po dolgi razpravi sprejeli letošnji občinski proračun

Objavljeno: Torek, 21.05.2019    Rubrika: NOVICE Redakcija
5_seja_os_brezice (9)

Brežiški občinski svet med zasedanjem na 5. seji

Edina posavska občina, ki do zdaj še ni imela sprejetega proračuna za letošnje leto, je bila brežiška, na včerajšnji 5. seji občinskega sveta pa so svetnice in svetniki z 22 glasovi za, enim proti in šestimi vzdržanimi potrdili proračun Občine Brežice za leto 2019.

Po besedah župana Ivana Molana je v času javne obravnave osnutka proračuna prišlo za kar 28 milijonov evrov oz. cel mandat dodatnih pobud, pri čemer je redko kdo od predlagateljev predlagal dodatne vire financiranja, zato ga je bilo po njegovih besedah težko uskladiti. V proračunu je v primerjavi s prvim branjem za slab milijon več odhodkov in približno 300 tisoč evrov več prihodkov (skoraj 29 milijonov evrov odhodkov in slabih 26,5 milijona prihodkov). Razlog za višje odhodke je med drugim tudi sprejet sklep na prejšnji seji, ki določa, da gre denar (420 tisoč evrov) namesto za omrežnine po novem za gradnjo vodovodov in kanalizacij. Omenil je tudi, da so predvideli najem kredita v višini 500 tisoč evrov, da bi lažje izvedli vse tisto, kar je realno izvedljivo še v tem letu, ter podpis dodatka k pogodbi z MORS, s čimer bo občina prejela dodatnih 400 tisoč evrov za investicije (križišče na Črešnjicah in leseni most v Cerkljah ob Krki) ter nakup gasilskega vozila PGD Cerklje ob Krki. Obljubil je, da bodo pripombe občanov, ki v tem trenutku niso uresničljive, skušali upoštevati pri pripravi proračuna 2020 in 2021.

DODATEN DENAR ZA ...

Med spremembami, ki so jih upoštevali pri drugem branju proračuna, je naštel: povečanje stalne proračunske rezerve za elementarne nesreče (za 30 tisoč evrov; splošna proračunska rezerva, iz katere se v primeru večje elementarne nesreče, npr. poplav, sredstva prerazporedijo v stalno proračunsko rezervo, ostaja v enaki višini, tj. 468 tisoč evrov); dodatna sredstva v višini 5000 evrov za dodatno ureditev gasilskega vadbenega poligona v Slovenski vasi, ki bi odslej omogočala vaje reševanja izpod ruševin tudi pripadnikom civilne zaščite in vodnikom psov; nova postavka za vzdrževanje gasilske avtolestve (18 tisoč evrov) in dodatnih 12.600 evrov za delovanje Gasilske zveze Brežice (kritje stroškov zavarovanja); dodatnih 10 tisoč evrov za turistična društva; na področju programov športa je namenjenih dodatnih 20 tisoč evrov predvsem za kritje materialnih stroškov in dodana postavka v višini 10 tisoč evrov za ureditev skate parka v Brežicah (pobuda prišla s strani mladih); pilotni projekt Telekoma e-oskrba starejših in dodatna uvedba storitve oskrba starejših na domu; dodatnih 40 tisoč evrov za dom krajanov Kapele; revitalizacija bivšega doma upokojencev Brežice (po novem še sto tisoč evrov več – 460 tisoč evrov); dodatna sredstva za obnovo doma krajanov Mrzlava vas (15 tisoč evrov) in doma krajanov Sromlje (še 50 tisoč evrov več – 65 tisoč evrov); sredstva za vodovodni stolp (20 tisoč evrov), pri čemer je župan omenil, da če bo prišlo do prekinitve pogodbe s trenutnim najemnikom stolpa, imajo osnovo za reševanje usode tega simbola Brežic, ki bi ga radi prenovili in vzpostavili razgledno točko na vrhu tako domačinom kot turistom; občina prevzame stroške zavarovanja vseh krajevnih domov po KS in s tem zmanjša stroške samim KS; zagotovljena sredstva za urejanje atletskega stadiona in balona v Brežicah (65 tisoč evrov za sanacijo strehe balona); sredstva za investicijo v OŠ Artiče v višini 500 tisoč evrov (začetek gradnje novega vrtca pri OŠ je predviden za letos, pri čemer so gradbeno dovoljenje po Molanovih navedbah že pridobili); dodatnih 80 tisoč evrov za tekoče vzdrževanje OŠ Cerklje ob Krki; dodaten denar za letno vzdrževanje cest in pločnikov (Trdinova v Brežicah, Čatež ob Savi, Pišece, Sromlje – po Molanovih besedah imajo Sromlje največjo potrebo po sanaciji cest); obnova jeklenega mosta čez Savo in Krko (še dodatnih 80 tisoč evrov – 800 tisoč evrov, pri čemer je poudaril, da bi radi most čez Savo v tem letu uredili, kar bi bila osnova za urejanje mostu še čez Krko, da bi lahko drugo leto to investicijo tudi dokončali in ponovno sprostili promet čez most); dodatna sredstva za pločnik na Veliki Dolini (še 40 tisoč evrov – 120 tisoč evrov); povišanje sredstev za obnovo lesenega mosta v Cerkljah (s 170 tisoč na 200 tisoč evrov); prehod za pešce pri Lidlu (s 23 tisoč na 40 tisoč evrov); 20 tisoč evrov za pločnik Globoko–Bojsno (za pripravo projektne dokumentacije) in še dodatnih 10 tisoč evrov (po novem 35 tisoč evrov) za pločnik v Globokem, ki je v izvajanju; sredstva za izgradnjo pločnika Kalin-Obrežje so povečana s 25 tisoč na 100 tisoč evrov (investicija se bo po županovih besedah začela še letos); pri postavki pločnik Podgračeno in Ribnica se doda še 10 tisoč evrov (zdaj 20 tisoč evrov) za nakup zemljišč; dodatna sredstva v višini 30 tisoč evrov za pločnik Glogov Brod–Dečno selo–Mali Vrh; dodatnih 250 tisoč evrov za vodovode (Križe, Cirnik, Ribnica–Gaj–Brezje, Cerklje – III. faza, Bizeljsko, Sromlje) in kanalizacije (Gabrje, Krška vas); več sredstev za javni sistem izposoje koles in postavitve kolesarnic (za dobrih 40 tisoč evrov več – pribl. 194 tisoč evrov).

BREŽIŠKI BOLNIŠNICI 100 TISOČ EVROV ZA NAKUP CT-NAPRAVE

Po skoraj dve uri in pol trajajoči razpravi so glasovali tudi še o nekaterih predlaganih amandmajih, med katerimi velja izpostaviti skupni predlog svetnikov mag. Andreja Vizjaka (SDS), Matije Kolariča (SD), Aljoše Rovana (Levica) in Jožice Sušin (DeSUS), da se znesek v višini 100 tisoč evrov, ki je bil predviden za t. i. participativni proračun – letos ga ne bo možno realizirati –, prenese na novo postavko – sofinanciranje nakupa CT-naprave v Splošni bolnišnici Brežice. Za uresničitev tega amandmaja so svetniki podprli tudi uskladitveni amandma župana, ki določa, da se v Načrtu razvojnih projektov (NRP) doda postavka »Sofinanciranje nakupa CT v Splošni bolnišnici Brežice« in da se črta peti odstavek 14. člena Odloka o proračunu Občine Brežice za leto 2019 (participativni proračun).

ZORČIČEVI AMANDMAJI NISO BILI SPREJETI

Med amandmaji, ki niso bili sprejeti s strani večine svetnikov, je bilo vseh sedem predlogov Igorja Zorčiča (SMC), in sicer da bi se iz po njegovem previsoke splošne proračunske rezerve (tudi v primerjavi z drugimi občinami) vzelo 200 tisoč evrov in se jih namenilo za izgradnjo večnamenskega doma na Velikih Malencah; da bi se za 5000 evrov povečala sredstva za veteranske in domoljubne organizacije; za 6000 evrov postavka osnovno šolstvo – tekoči transferji v javne zavode (predlog stalne zaposlitve romskega spremljevalca na OŠ Cerklje ob Krki); za 6000 evrov postavka nabava sredstev in opreme (predlog nujne nabave sredstev in opreme za civilno zaščito osnovnih šol in vrtcev iz sredstev reprezentance, ki so po Zorčičevem mnenju previsoka); za 6000 evrov postavka ureditev otroških igrišč (predlog ureditve otroškega igrišča v Trnju s premestitvijo peskovnika in igrišča za odbojko glede na opozorila nekaterih prebivalcev Prežihove ulice); da bi se 10 tisoč evrov iz participativnega proračuna preneslo na postavko pločnik Velike Malence–Krška vas (za ureditev javne razsvetljave ob pločniku) ter povečanje sredstev za 90 tisoč evrov (vzeli bi jih iz postavke participativni proračun) za zagotovitev takojšnje izgradnje kolesarske steze v celotni dolžini na relaciji rondo Tuš–rondo Trnje.

Amandmaji Martine Živič (SD), ki so se nanašali bolj na vzemanje denarja iz določenih projektov, iz katerih le-tega, kot je pojasnil župan, zaradi že sprejetih obveznosti ni mogoče več vzeti, in dodajanja v druge postavke, pa zaradi neizpolnjevanja pogojev za sprejem sploh niso bili dani na glasovanje, saj jih je svetnica prej tudi že umaknila.

R. R.
« Nazaj na seznam