Časopis za pokrajino Posavje
23.10.2018
POSAVSKI OBZORNIK
novi
arhiv

Poleg celovite obnove glavne prometne vpadnice v mesto Brežice bo obnovljen tudi vodovod

Objavljeno: Sobota, 12.05.2018    Rubrika: NOVICE Sporočilo
Brežice obnova Bizeljske
V mesecu maju se izvaja celovita obnova  voziščne konstrukcije Bizeljske ceste z vzdolžnimi parkirišči in večnamenskimi potmi na obeh straneh ceste. V sklopu projekta bo obnovljena tudi meteorna kanalizacija, vodovodno omrežje in dograjena javna razsvetljava, hkrati poteka tudi menjava starega vodovoda. Vrednost obeh investicij znaša 650.000 evrov.  

Predviden zaključek vseh gradbenih del oz. pogodbeni rok za dokončanje vseh del pri obnovi Bizeljske ceste je 5. 7. 2018 zaradi prireditev v juniju, ki se bodo odvijale v Brežicah, še posebej zaradi poletnega festivala Brežice, moje mesto, pa se vsi izvajalci del trudijo, da bi vsa gradbena dela predčasno zaključili do 23. 6. 2018.
 
Obnova dotrajanega vodovoda
 
Vzdolž Bizeljske ceste poteka stari litoželezni cevovod DN100 iz šestdesetih let. Cevovod je dotrajan, spoji ne tesnijo več, zato so nastajale velike vodne izgube, še posebej v jaških, kjer dotrajanih ventilov ni bilo mogoče zamenjati. Največ težav je bilo pri vzdrževalnih delih ob zapiranju posameznih odsekov vodovoda, saj so ti brez ventilov ali pa ventili ne tesnijo. Zamenjava cevovoda na tem odseku je bila nujna, obnovitvena dela na vodovodu Bizeljska cesta bodo predvidoma zaključena v začetku meseca junija.
 
JP Komunala Brežice d.o.o. je pričela z deli obnove vodovoda pri rondoju na odcepu Maistrove, kjer je ta že obnovljen. Vzporedno z novim cevovodom so se obnovili vodovodni priključki (ponekod so bili še svinčeni). Na vse odcepe v stranske ulice iz Bizeljske ceste so se vgradili ventili; v jaške ali v podzemni izvedbi. Obnova se bo izvedla vse do Gubčeve ulice, prav tako se bodo obnovili odcepi v stranske ulice in sicer vse do meje posega v projektu obnove Bizeljske ceste. V bližnji prihodnosti bo potrebno obnoviti tudi vodovode v stranskih ulicah, vendar bodo ti posegi v primerjavi s tem neprimerno lažji.
 
V lasu izvajanja del se podjetje Komunala Brežice d.o.o. trudi, da je vodooskrba čim manj motena, da so porabniki obveščeni in da je čim manj nevšečnosti zaradi gradnje vodovoda, vendar brez občasnih kratkotrajnih prekinitev dobave žal ne gre.
 
Ob izvedbi projekta Hidravličnih povezav je bil dokončan novi primarni cevovod Črpališče Glogov Brod – VH Čatež: zadnji odsek Borštnikova-VH Čatež. Ob vzpostavitvi v obratovanje se je glavni tok vode preusmeril na novi cevovod. Komunala Brežice je že pričela izločati stari azbest-cementni cevovod AC DN 300 na odseku: Zdravstveni dom-stolp-grad-stari most-avtocesta. Izločenje tega odseka bo pomenilo zmanjšanje vodnih izgub in preprečitev zastajanja vode v tem delu Brežic.

Vir: Občina Brežice
 
 
« Nazaj na seznam
»