Časopis za pokrajino Posavje
19.06.2019
POSAVSKI OBZORNIK
novi
arhiv

Projekt OŠ Artiče že zdaj vreden skoraj 12 milijonov evrov

Objavljeno: Sreda, 10.10.2018    Rubrika: NOVICE Redakcija
25_seja_obcinskega_sveta_brezice5

Brežiški občinski svet je še zadnjič zasedal v tej sestavi, naslednja seja bo že prva v novem mandatnem obdobju.

8. oktobra je brežiški občinski svet opravil 25. redno sejo, ki je bila hkrati zadnja v tem mandatu. Izpostaviti velja tri točke dnevnega reda – investicijski program projekta Rekonstrukcija in dograditev OŠ Artiče, sprejem spremenjenega in dopolnjenega odloka o OPN za območje občine Brežice (SDOPN2) ter potrditev letošnjih občinskih nagrajencev.

Veliko polemike je sprožilo sprejemanje sklepa o potrditvi programa investicije v OŠ Artiče. Načrtovano je, da se projekt izvede v petih fazah, začenši z dograditvijo prostorov za vrtce z igralnicami v pritličju. Kot je poudarila vodja občinskega oddelka za investicije, občinsko premoženje in javna naročila Suzana Ogorevc, so v času od zadnje seje občinskega sveta v maju, ko je bila potrjena predinvesticijska zasnova za ta projekt, oddali vlogo za pridobitev gradbenega dovoljenja, imajo izdelano dokumentacijo za pridobitev le-tega, konec septembra pa so od projektanta prejeli tudi natančnejše vrednosti gradbeno-obrtniških in instalacijskih del. Ocena vrednosti projekta je temeljila na povprečni ceni kvadratnega metra, dejanski popisi del in projektantske cene, ki temeljijo na povprečnih cenah na enoto na že izvedenih investicijah, pa so prinesli vidne spremembe, in sicer se je za več kot 300 kvadratnih metrov povečala kvadratura, s tem, ko se je stanje na gospodarskem trgu izboljšalo, pa je cena celotne investicije s približno 9,2 milijona narasla na kar 11,8 milijona evrov. Poleg tega se je zaradi zamika pri izdelavi projektne dokumentacije, pridobivanja gradbenega dovoljenja in neugodnega začetka del v jesensko-zimskem času zavlekla tudi terminska izvedba investicije, tako da bi namesto letos z izvedbo prve faze – gradnjo vrtca – pričeli prihodnje leto in ga končali leta 2020, gradbena dela na šoli bi se pričela čez tri leta in zaključila leta 2023, preostale tri faze projekta pa so predvidene od leta 2024 dalje.

Župan Ivan Molan je ob tem dejal, da so na nedavnem srečanju Skupnosti občin Slovenije s predsednikom vlade Marjanom Šarcem z njegove strani dobili obljubo, da bo država spet začela s sofinanciranjem investicij v šolstvu, zato je po Molanovem mnenju prav, da se investicija potrdi, saj je to osnova za začetek prve faze projekta. »Najprej bomo šli v razpis za gradnjo vrtca, ko pa bomo imeli zagotovljena sredstva, pa bomo nadaljevali z ostalimi fazami,« je pristavil. V razpravi so nekateri svetniki izrazili podporo sami investiciji, a nasprotovanje tako visokim cenam. Sklep o investicijskem programu je bil na koncu skoraj soglasno potrjen.

V dopolnjenem OPN 5000 grafičnih sprememb

V zvezi s potrjenim spremenjenim in dopolnjenim OPN je Katja Pongračič z oddelka za prostor izpostavila, da je občina za večino izraženih pobud in potreb uspela s pristojnimi nosilci urejanja prostora uskladiti dodatne razvojne površine – dodatna stavbna zemljišča – ali zagotoviti ustreznejša merila in pogoje za umeščanje objektov v prostor. Navedla je, da je v prostorskem načrtu približno 5000 grafičnih sprememb, od tega jih je 1050 vezanih na spremembo namenske rabe prostora, 1270 na način urejanja prostora in na spremembo podrobnejše namenske rabe, preostanek je vezan na uskladitve z zemljiškim katastrom.

S SDOPN2 občina rešuje kar nekaj gospodarskih, kmetijskih in splošno družbenih pobud. 16 območij je večjih in povsem kmetijsko naravnanih pobud  (širitev kmetije, vzpostavitev intenzivnega kmetijskega območja, čebelarstvo ipd.), šest lokacij je splošnega družbenega pomena (npr. parkirišča, širitev pokopališča …) in devet širitev gospodarske narave. Prostorski dokument bo stopil v veljavo 15. dan po objavi v Uradnem listu RS – predvidoma konec oktobra 2018.

Znani so letošnji občinski nagrajenci

Svetniki so na oktobrski seji potrdili letošnje nagrajence ob prazniku občine Brežice. Naziv častnega občana prejme dolgoletni brežiški zdravnik Franc Kocjan, prejemniki oktobrske nagrade so Emilija Držanič, Davor Lipej in Darko Bukovinski, vsi trije živeči v Brežicah, priznanje pa dobijo Športno društvo Krka Krška vas, podjetje Ključavničarstvo, krovstvo, kleparstvo, kritje s slamo, Kovačič Ivan s.p. iz Gabrja pri Dobovi ter KOOP trgovina, trgovina in posredništvo d.o.o., iz Brežic. Občinske nagrajence bodo razglasili na svečani seji Občinskega sveta občine Brežice, ki bo 27. oktobra v Viteški dvorani Posavskega muzeja Brežice.

R. R.
« Nazaj na seznam
»