Časopis za pokrajino Posavje
6.07.2020
POSAVSKI OBZORNIK
novi
arhiv

V Bistrici ob Sotli 26. junija uradna otvoritev obnovljene knjižnice in podelitev občinskih priznanj

Objavljeno: Nedelja, 07.06.2020    Rubrika: NOVICE Redakcija
11_seja_os_bistrica_ob_sotli (7)

Svetnici in svetniki so sklepe potrjevali z dvigom rok.

Na prvi »pokoronski« seji, sicer 11. v tem mandatu, se je minuli petek sestal Občinski svet občine Bistrica ob Sotli, ki je obravnaval sedem točk dnevnega reda, med drugim je sprejel sklep o zaključnem računu proračuna Občine Bistrica ob Sotli za leto 2019 in potrdil letošnje občinske nagrajence, saj se približuje bistriški občinski praznik.

Realizacija prihodkov 95 %, odhodkov pa 72 %

Kot je še pred potrditvijo zaključnega računa občinskega proračuna za lansko leto navedla Lidija Centrih, na občini zadolžena za finance, je bilo v letu 2019 realiziranih približno 1,5 milijona evrov prihodkov, kar pomeni 95-odstotno realizacijo na prihodkovni strani. Največ med njimi je bilo davčnih prihodkov (približno 1,2 milijona evrov). Pri transfernih prihodkih so bila sredstva pridobljena iz državnega proračuna za investicijo v obnovo knjižnice in kulturnega doma, električno polnilnico, požarno takso ter projekta Zelena doživetja Posavja in Trajnostni razvoj Lisce za zdravo Posavje.
11_seja_os_bistrica_ob_sotli (4)

Občinska uprava na čelu z županom Franjem Debelakom

Omenila je, da so lani za obnovo knjižnice najeli tudi brezobrestno posojilo iz državnega proračuna v višini 109 tisoč evrov. Kar se tiče odhodkov, je bilo realiziranih 72 % oz. približno 1,6 milijona evrov. Za tekoče odhodke, kamor so všteti plače in drugi izdatki zaposlenim, prispevki delodajalcev za socialno varnost, izdatki za blago in storitve, plačila obresti ter rezervna sredstva, namenjena za pokrivanje stroškov naravnih nesreč, so porabili približno 450 tisoč evrov, za tekoče transferje (subvencije za kmetijstvo in gospodarstvo, transferji posameznikom, za predšolsko vzgojo, regresiranje prevozov, oskrbo v domovih, pomoč na domu, transferji društvom, javnim zavodom, lokalnim skupnostim) pa nekaj več kot 650 tisoč evrov. Za investicije so namenili več kot 460 tisoč evrov, je naštela Centrihova in nadaljevala, da je občina v letu 2019 izvajala vse obvezne naloge, kot so financiranje predšolske vzgoje, šolskih prevozov, glasbenih šol, delovanja civilne zaščite, požarne varnosti, pokrivanje materialnih stroškov osnovne šole, izvajanje letnega in zimskega vzdrževanja cest, vzdrževanja kanalizacijskega omrežja, javnega vodovodnega omrežja, občinskih stanovanj, urejanje javnih površin, sofinanciranje delovanja medobčinskega inšpektorata, plačevanje obveznega zdravstvenega zavarovanja za socialno ogrožene občane, financiranje delovanja knjižnice, subvencioniranje pomoči na domu itd. »V 2019 se je izvajala obsežna investicija v obnovo knjižnice in kulturnega doma, za kar je bilo porabljenih 278 tisoč evrov. Lani smo začeli tudi z investicijo v hidravlične izboljšave vodovodnega sistema, in sicer s pridobivanjem projektne dokumentacije in overitvijo služnostnih pogodb, za kar je bilo porabljenih nekaj čez 30 tisoč evrov. Potekala je sanacija športnega objekta, v okviru projekta Mar nam je za skupnost je bil urejen zunanji fitnes, izvajale so se preplastitve občinskih cest, začeli smo tudi z izvedbo občinskega prostorskega načrta,« je še omenila za konec.
11_seja_os_bistrica_ob_sotli (10)

Svetnica Breda Kovačič (desno) in občinska finančnica Lidija Centrih


Kot je povedal župan Franjo Debelak, bo uradna otvoritev obnovljene knjižnice velikosti 280 kvadratnih metrov v petek, 26. junija, zatem pa bo v dvorani kulturnega doma sledila slavnostna seja ob občinskem prazniku. Svetnica Metoda Rainer je opozorila, da bi se lahko glede postavke »druge subvencije privatnim podjetnikom in zasebnikom«, za katero je v proračunu predvidenih 13 tisoč evrov, v bodoče razmislilo, kako podjetnike še bolj pritegniti – na razpis sta se lani javila samo dva – in koristno porabiti sredstva, saj je bila realizacija te postavke samo 10 %.

Letos štirje občinski nagrajenci
11_seja_os_bistrica_ob_sotli (13)

Svetniki Metoda Rainer, Simon Rogina in Andrej Knezić


Svetniki so potrdili vse štiri predloge za občinska priznanja in nagrade Občine Bistrica ob Sotli za leto 2020, ki jih je prejela Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, ki ji predseduje svetnica Breda Kovačič. Slednja je navedla, da plaketo Občine Bistrica ob Sotli prejme Josip Horvat iz Kunšperka (predlagatelj Društvo upokojencev Bistrica ob Sotli), priznanje Občine Bistrica ob Sotli prejmeta Matic Moškon (Športno društvo Bistrica ob Sotli, Društvo prijateljev mladine Bistrica ob Sotli, Društvo kmetic Ajda in skupina občanov) in Martina Bostner (PGD Bistrica ob Sotli), oba iz Zagaja, denarno nagrado v višini 500 evrov pa prejme Filip Kunst iz Srebrnika (Planinsko društvo Atomske toplice Podčetrtek – planinska sekcija Bistrica ob Sotli), ki je perspektiven športni plezalec. Letošnji občinski nagrajenci bodo v središču pozornosti, kot že omenjeno, 26. junija na slavnostni seji, na kateri jim bodo izročili navedena priznanja in nagrado.

Poročilo župana: pobuda za nakup starega gasilskega doma, brezžični internet, občini priznanje MOP

V svojem poročilu je župan Debelak med drugim še izpostavil, da bo na slavnostni seji v dvorani ob upoštevanju trenutnih zdravstvenih navodil lahko prisotnih do 100 ljudi, kar je običajno število udeležencev na prazničnih sejah. Potrjena je že udeležba ministra za javno upravo Boštjana Koritnika, povabljena sta tudi gospodarski minister Zdravko Počivalšek in predsednik Državnega zbora Igor Zorčič. Omenil je še, da bo v sklopu občinskega praznika 27. junija pod paviljonom koncert MePZ Bistrica ob Sotli z gosti, če bo možno, pa bodo domači vinogradniki 28. junija pripravili tudi mini sejem. Omenil je še, da je prišlo tudi nekaj pobud občanov, ena je, da bi občan (sosed) od občine rad kupil stari gasilski dom v Bistrici ob Sotli, o čemer je župan tudi prosil za mnenje svetnike, ki so se načeloma strinjali, da se to izpelje. Po županovih besedah v Bistrici ob Sotli že deluje brezžični internet z zelo dobrim signalom, v načrtih imajo pokriti še preostale »bele lise« v občini – 103 gospodinjstva še nimajo širokopasovnega dostopa do interneta. In še ena županova novica – občina Bistrica ob Sotli je dobila priznanje Ministrstva za okolje in prostor (MOP), ker je ena redkih občin v Sloveniji, ki se je odločila za izogibanje plastičnim izdelkom na prireditvah.

R. R.

#povezujemoposavje
« Nazaj na seznam