Časopis za pokrajino Posavje
16.07.2024
POSAVSKI OBZORNIK
novi
arhiv

V občini Brežice 15 aglomeracij še brez urejene kanalizacije

Objavljeno: Nedelja, 07.07.2024    Rubrika: NOVICE Redakcija
DSC_3285

Direktor podjetja Vodar d.o.o. Andrej Hercog med predstavitvijo na junijski seji občinskega sveta

Ena od točk na junijski seji brežiškega občinskega sveta je bila tudi predstavitev operativnega programa odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode v občini Brežice, katerega namen je varstvo površinskih in podzemnih voda na območju občine in okolice, saj se ob neurejeni kanalizaciji komunalne odpadne vode večinoma stekajo v vodotoke in jih s tem onesnažujejo.

Vsa območja naj bi bila ustrezno opremljena do leta 2036

Uvodoma je David Flajnik, vodja oddelka za komunalno infrastrukturo in gospodarske javne službe, pojasnil, da je v občini Brežice še 15 aglomeracij, ki še niso opremljene s kanalizacijo. Operativni program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode v občini Brežice, katerega namen je varstvo površinskih in podzemnih voda na območju občine in okolice, opredeljuje načrtovane načine opremljanja aglomeracij, ki trenutno še niso ustrezno opremljene, v obdobju 12 let, torej vsa območja ustrezno opremiti do leta 2036. V ta namen je bila narejena Študija variant odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode v občini Brežice, ki opredeljuje najustreznejši način opremljanja s kanalizacijo še na neizvedenih aglomeracijah glede na geografske in geološke lastnosti terena ter ekonomsko ceno posameznih variant. Izdelali so jo v celjskem podjetju Vodar d.o.o.
DSC_3287

Seznam vseh 15 aglomeracij, ki še nimajo urejene kanalizacije

Njegov direktor Andrej Hercog, ki je na sejo prišel predstavit ta dokument, je poudaril, da je občina dolžna opremiti aglomeracije z javno kanalizacijo. Za aglomeracije, manjše od 500 PE, uredba predpisuje možnost ekonomske presoje smiselnosti javne kanalizacije, pri čemer so ugotovili, da je opremljanje z javnim kanalizacijskim sistemom trikrat dražje, kot če bi se opremile z zasebnimi malimi komunalnimi čistilnimi napravami (ZMKČN). Na območjih izven meja aglomeracij so lastniki objektov dolžni zagotoviti ustrezno opremljanje z ZMKČN, odvoz blata izvaja izvajalec javne službe. Kot je še dejal, gručaste poselitve priključujejo na skupen kanalizacijski sistem.

Trenutno že v teku Krška vas in Artiče
DSC_4687

Za aglomeracije, manjše od 500 PE, so ugotovili, da strošek javne kanalizacije za več kot trikrat presega strošek opremljanja z ZMKČN (na fotografiji).


Občina Brežice po aktualnih določilih obsega 26 aglomeracij. Z izgradnjo centralnega kanalizacijskega sistema in centralne čistilne naprave (CČN) Brežice ter čistilne naprave Obrežje in Globoko s pripadajočim kanalizacijskim omrežjem je opremila devet aglomeracij. Aglomeracije Gornji Lenart (vključno z naseljem Brežice), Mostec, Veliki Obrež, Loče-Brežice in Čatež ob Savi se priključujejo na CČN Brežice. V gradnji je kanalizacija za aglomeraciji Krška vas in Artiče, ki se bo priključevala na centralni sistem. Na ta sistem je predvidena tudi priključitev aglomeracije Trebež. Aglomeraciji Obrežje in Velika Dolina sta opremljeni z javno kanalizacijo, ki se zaključuje s čistilno napravo Obrežje. Aglomeracija Dečno selo in naselje Globoko sta opremljeni z javno kanalizacijo, ki se zaključuje s komunalno čistilno napravo Globoko. Preostalih 15 aktualnih aglomeracij, ki še niso opremljene in opremljanje še ni predvideno z gradbeno dokumentacijo, je predmet študije variant. Gre za najmanjše aglomeracije, ki so bolj oddaljene od večjih naselij. V veliki meri so njihove geografske značilnosti zapletene in neugodne za gradnjo kanalizacije, saj odpadne vode ni mogoče gravitacijsko zbirati na skupno točko. To so: Gorenje Skopice, Hrastje pri Cerkljah, Zasap, Račja vas, Župeča vas, Bračna vas, Zgornji Obrež, Župelevec, Mrzlava vas, Dvorce, Gazice, Žejno, Brezovica na Bizeljskem, Sela pri Dobovi in Gorenja Pirošica. Projekti gradnje kanalizacije, ki so se že pričeli, so aglomeracije Velike Malence (gradnja kanalizacije Krška vas z navezavo na CČN Brežice, ocenjena na dobre 3 milijone evrov), Artiče in Trebež (gradnja kanalizacije z navezavo na CČN Brežice, ocenjena na 2 milijona evrov) ter Velike Malence (gradnja kanalizacije Velike Malence – desni breg Krke, ocenjena na 1,1 milijona evrov). V sklopu aglomeracij v okolici letališča Cerklje ob Krki je določeno, da sta Župeča vas in Zasap obvezujoča, kar se tiče gradnje kanalizacije, Hrastje in Račja vas pa ne, zato bi se lahko to reševalo z MKČN. Aglomeracija Zgornji Obrež je vodovarstveno območje (MKČN z iztokom v vodotok), za Bračno vas, kamor sodi Bizeljsko, je določena povezava na MKČN z uporabo že vgrajene kanalizacije, celotna aglomeracija Župelevec pa bi bila zaradi specifične lege naselja priklopljena na MKČN.

Kako je z gradnjo kanalizacije na poplavnih območjih?

»V občini Brežice je sotočje velikih rek Save in Krke. Na območju dolin ob rekah je poseljenost najgostejša, odvajanje komunalne odpadne vode pa je zelo oteženo zaradi izrazito ravninskega terena in visokega nivoja podtalne vode. Na teh območjih bo zato potrebna vgradnja velikega števila črpališč ali uporaba vakuumske kanalizacije. Na območju Krke ni izdelanih podrobnih kart poplavne nevarnosti, iz linije območja poplav pa je razvidno, da lahko poplavne vode segajo do roba naselij oz. celo delno v naselja, kar zahteva posebne ukrepe pri gradnji kanalizacije na poplavnih območjih. Prav na teh istih območjih je veliko število delno podkletenih medetažnih hiš. Gravitacijsko priključevanje teh kleti bi zahtevalo zelo globoko kanalizacijo, kar pa izrazito poveča tveganje vdora podzemne vode v kanalizacijo. Zaradi te problematike je Komunala Brežice s tehničnim pravilnikom predpisala priključevanje kletnih prostorov izključno preko hišnih črpališč v priključni jašek,« je med drugim še zapisano v Študiji variant odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode v občini Brežice.

R. R.

Prispevek je objavljen v rubriki Spreminjajmo okolje na bolje v Posavskem obzorniku, ki je izšel 4. julija 2024.
« Nazaj na seznam
»