Časopis za pokrajino Posavje
3.10.2023
POSAVSKI OBZORNIK
novi
arhiv

V občini Brežice nove cene komunalnih storitev; občina prevzela kritje stroškov povišanja cene vrtca

Objavljeno: Četrtek, 01.06.2023    Rubrika: NOVICE Redakcija
3-seja-os-brezice (6)

Brežiški občinski svet med ponedeljkovim zasedanjem na 3. seji

Brežiški občinski svetniki so se v ponedeljek sestali na 3. seji v tem mandatu, ki pa je zaradi obsežnega dnevnega reda – na sporedu je bilo kar 24 točk – niso dokončali, zato so nadaljevanje opravili dva dni kasneje. Glavna tema prvega dela seje je bila Komunala Brežice in sprememba cen njenih storitev, nadaljevanja pa načrtovana podražitev cen programov predšolske vzgoje, česar pa starši niti ne bodo občutili.

Nove komunalne cene sprejeli skupaj z amandmajem

Na predlog Mojce Florjanič oz. svetniške skupine Gibanje Svoboda Brežice so umaknili 11. točko dnevnega reda – poslovni načrt Komunale Brežice za leto 2023 (za umik je glasovalo 17 svetnikov, proti je bilo 10) ter spremenili vrstni red, tako da so najprej prisluhnili letnemu poročilu komunale za lansko leto ter šele nato glasovali o določitvi cen GJS oskrba s pitno vodo, odvajanje in čiščenje komunalne ter padavinske odpadne vode in ravnanje s komunalnimi odpadki. Na koncu so izglasovali nove cene (glasovanje: 13 za, 7 proti) na podlagi predlaganega amandmaja (podprli so ga s 15 glasovi za in 6 proti) s prvopodpisanim svetnikom Primožem Hribškom (SD), ki je predlagal nekoliko nižje cene storitev oskrbe s pitno vodo in zbiranja komunalnih odpadkov od predlaganih cen komunale. Za ceno vodarine je predlagal 0,95 €/m3 namesto 0,9649 €/m3 (kalkulirana cena z veljavnostjo 1. 6. 2023), za storitev zbiranja komunalnih odpadkov pa 0,1727 €/kg namesto 0,2064 €/kg (kalkulirana cena z veljavnostjo 1. 6. 2023).
3-seja-os-brezice (24)

Direktorica Komunale Brežice mag. Jadranka Novoselc

Po pojasnilih župana Ivana Molana je to približno 60 % predlaganega povišanja s strani komunale, kar pomeni, da bodo občani plačevali manjše povišanje od prvotno predvidenega in bo morala komunala razliko pokriti z iskanjem notranjih rezerv. »Osebno podpiram ta amandma, saj pomeni še naprej nemoteno delovanje podjetja, zaposlenih in izvajanje storitev, prav tako bodo občani finančno manj obremenjeni,« se je opredelil do tega.

Koliko se bodo nove cene poznale na položnici?

Kot je razložila direktorica komunale mag. Jadranka Novoselc, spremenjene cene komunalnih storitev pri tistih uporabnikih, ki so priključeni na kanalizacijo (štiričlanska družina s porabo vode 12 m3), pomenijo višjo položnico na mesečni ravni za 9 % oz. dobrih 5 evrov (namesto dosedanjih 58,05 evra bodo po novem plačevali 63,34 evra), pri tistih, ki so priključeni na greznico, teh je tudi največ, pa je bila dosedanja položnica 47,14 evra, nova pa bo 52,40 evra (11-odstoten dvig). »Glede na obstoječo ceno sprememba pri vodarini ni tako visoka, nekje 3 %, je pa večje odstopanje pri ravnanju z odpadki. Treba je sicer poudariti, da se pri določenih storitvah, kot so čiščenje in odvajanje odpadnih voda ter praznjenje greznic, cena le-teh znižuje, ker so skladno z zakonodajo v te cene vključeni tudi poračuni preteklega leta, zato bo nova cena teh storitev celo nekoliko nižja od trenutne,« je pojasnila.
3-seja-os-brezice (40)

Prvopodpisani pod amandmajem Primož Hribšek


Svetniki o komunali in novih cenah njenih storitev

V razpravi je Bojana Zevnik v imenu svetniške skupine Gibanje Svoboda dejala, da sklepov glede novih cen ne morejo podpreti, saj so po njihovem mnenju le-te neutemeljene, ker so bile zaradi višjih stroškov energentov povišane že lani. Stane Tomše (Lista Igorja Zorčiča in Sonce) je postregel s podatki o plačah zaposlenih, pri čemer je navedel, da je imelo 57 delavcev (od 100 zaposlenih) lani plačo nižjo od minimalne (Novoselc ga je sicer kasneje dopolnila, da je takih, ki prejemajo doplačilo do minimalne plače, letos 58). Njegov svetniški kolega Igor Zorčič je izjavil, da je sramota, da toliko komunalnih delavcev prejema plačo, ki je pod ’minimalcem’, ter pokritiziral, da s strani komunale še vedno ni dobil nobenega konkretnega odgovora in podatka, ko je že na eni prejšnjih sej dal pobudo, da komunala občinske svetnike obvesti o plačah vodstvenih in vodilnih delavcev za leti 2021 in 2022. »Predlaganega amandmaja ne bom podprl, glasoval bom proti vsakršnemu povišanju. Podjetje bo zdržalo tudi brez povišanja cen, samo če bodo poiskali notranje rezerve,« je pojasnil. Mojca Florjanič (Gibanje Svoboda) je predlagala spremembo odloka o ustanovitvi Komunale Brežice, s katero bi lahko član nadzornega sveta podjetja dobil vpogled v vso poslovno dokumentacijo podjetja, kar bo po njenih besedah še en korak do bolj transparentnega poslovanja, ter sestavo tričlanske neodvisne strokovne komisije, ki bi sodelovala s komunalo in se z njenimi predstavniki pogovarjala o optimizaciji delovanja podjetja.
3-seja-os-brezice (26)

Na seji so bili v ponedeljek v znak podpore direktorici tudi nekateri zaposleni na komunali.

 Ferdo Pinterič (Lista Igorja Zorčiča in Sonce) je izrazil pričakovanje, da s strani komunale enkrat le dobijo predlog racionalizacije poslovanja, saj določene zadeve terjajo odgovore. »Bojim se, da se nam bo ta zgodba na občinskem svetu ponavljala, mogoče celo na pol leta, enkrat bomo imeli poračun, naslednjič pa podražitev, in to bi se lahko dogajalo v nedogled,« je izjavil. Po mnenju mag. Andreja Vizjaka (SDS) se namenoma politično ustvarja izredno stanje v komunalnem podjetju.

Sam izid in dogajanje na seji je direktorica Komunale Brežice po seji pokomentirala tako: »Po navadi so vse razprave v zvezi s komunalo živahne, to je že neke vrste folklora, kar je ne nazadnje tudi prav. Po mojem vedenju smo bili edina komunala v državi, ki je predlagala spremembe cen že marca, a se o tem nismo uspeli uskladiti več kot dva meseca. Dejstvo je, da gre vse gor, štirikrat zaporedoma je prišlo do dviga minimalne plače, povečali so se stroški materiala, storitev itd. Nekatere cene storitev, kot npr. zbiranje odpadkov, so veljavne že kar nekaj let, zato ni realno pričakovati, da bi ob vseh aktualnih dogodkih ostale nespremenjene, kar nakazujejo tudi že obračunski elaborati, se pravi tiste cene, ki smo jih preračunali na podlagi dejanskih količin in dejanskih stroškov preteklega leta.« Dodala je, da so bila zanjo zadnja štiri leta v tej funkciji zelo zahtevna, po njenih besedah je bilo veliko raznih natolcevanj v povezavi s komunalo. Ker je bil ravno v torek objavljen nov razpis za direktorja Komunale Brežice, je navedla, da se še odloča o ponovni prijavi nanj.
3-seja-os-brezice (45)

Izid glasovanja sklepa o novih cenah komunalnih storitev v brežiški občini


Starši kljub povišanju cen vrtca ne bodo dodatno finančno obremenjeni

Na sredinem nadaljevanju seje so potrdili nove cene programov predšolske vzgoje v vrtcih občine Brežice. Kot je najprej obrazložila vodja oddelka za družbene dejavnosti, gospodarstvo, kmetijstvo in razvoj Matejka Gerjevič, se cene oblikujejo na način, da se načrtovani povprečni mesečni stroški za tekoče leto delijo s številom otrok, ki je določeno kot najvišji normativ za oblikovanje posamezne vrste oddelka. V občini Brežice ponujajo enotno povprečno ceno za vse vrtce v občini. Prikazala je, da so se stroški dela še povečali in zdaj predstavljajo že 83 % celotnega elementa za oblikovanje cen (poleg stroškov dela se upoštevajo še stroški materiala in storitev ter stroški živil za otroke – ti so predlagani v višini slabih 43 evrov/otroka/mesec). Pojasnila je še, da se višina plačila staršev določi z odločbo, ki jo izda center za socialno delo v skladu z dohodninsko lestvico, občina pa pokrije razliko med plačilom staršev in ceno programa. Tako imajo slabih 48 % primerov cen vključenih v tistih dohodkovnih razredih, kjer starši plačujejo do 35 % celotne ekonomske cene programa. Primer: tisti starši, ki plačujejo največ, se pravi po 9. dohodkovnem razredu oz. 77 %, po novi ceni plačajo slabih 500 evrov za prvo starostno obdobje, 343 evrov za drugo starostno obdobje ter 416 evrov za kombinirani oddelek in 3–4 let.
DSC_7971

Vodja oddelka za družbene dejavnosti, gospodarstvo, kmetijstvo in razvoj Matejka Gerjevič

Med predlaganimi novostmi je omenila počitniško rezervacijo, kar pomeni, da lahko starši koristijo za neprekinjeno odsotnost otroka minimalno 15 dni, ki jo lahko uveljavljajo za največ dva meseca v koledarskem letu, starši v času odsotnosti plačajo 30 % njim določenega plačila na podlagi dohodkovnega razreda (prej 25 %). Starši imajo tudi možnost bolniške rezervacije, ki se lahko uveljavlja za neprekinjeno odsotnost otroka nad 20 dni (s potrdilom pediatra), in sicer za največ 90 koledarskih dni v koledarskem letu, starši za čas odsotnosti plačajo 30 % njim določenega plačila na podlagi dohodkovnega razreda. Kot tretjo novost pa so dodali še županov predlog, ki se glasi: »Občina sofinancira 100 % povišanje cene v proračunskem letu 2023 staršem, ki imajo v vrtec vpisanega enega otroka, če ta ni že deležen oprostitev države; to pomeni, da je to prvi otrok oz. da je drugi otrok, pri čemer starejši sorojenec ne obiskuje vrtčevskega varstva istočasno.« Gerjevič je še omenila, da je na pobudo svetnikov občina pristopila tudi k pripravi akcijskega načrta za ukinitev povečanega števila otrok v oddelkih (n+2), v nasprotnem primeru se 114 otrok ne bo moglo vpisati v šolo.

Svetniška razprava glede vrtcev

Po besedah župana je neizogibno, da je dvig ekonomske cene vrtca zaradi dviga minimalnih plač, energentov in materiala potreben in starši vrtčevskih otrok plačujejo v povprečju 30 % le-te. Predlagan dodaten predlog je po njegovem spodbujen s tem, da država pokriva ves strošek za drugega in vsakega naslednjega otroka, če je ta v vrtec vpisan sočasno s sorojenci. »S tem bomo omogočili, da noben starš ne bo plačeval več, kot je do zdaj,« je dodal. V svetniški razpravi je Igor Zorčič dejal, da pozdravlja dodaten sklep s strani župana in je prav, da je občina na ta način stopila naproti staršem. Klara Humek (SDS) je podala mnenje svetniške skupine, ki županov predlog vsekakor podpira, po njenih besedah treba stroške poravnati, zato se ji ne zdi prav, da bi varčevali na najmlajših, ki jim je treba omogočiti varno in spodbudno okolje ter strokovni kader. »Vemo, da imajo v vrtcih otroke pretežno mladi starši, ki bi jim vsaka dodatna finančna obremenitev povzročala stroške ter mogoče marsikateri družini tudi stres in stisko,« je še povedala. Njena kolegica iz svetniške skupine Katja Čanžar je opozorila, da bo treba čim prej začeti razmišljati v smeri, kako se v prihodnje lotiti problema pomanjkanja prostora za organizirano varstvo otrok, kajti po njenih besedah Brežice postajajo vedno bolj privlačne tudi za priseljevanje, v naslednjem obdobju se bo zgradilo kar veliko novih stanovanj, ki jih bodo napolnile tudi mlade družine. Dodala je, da bi bilo pametno premisliti tudi o možnosti podeljevanja koncesij privatnim vrtcem oz. vrtcem z drugo vsebino (waldorfski, montessori, zeleni …). Stane Tomše je predhodnico dopolnil, da bo v prihodnje treba zagotoviti še več vrtčevskih in šolskih kapacitet, predvsem v Brežicah, ter prosil za podatke, koliko je teh kapacitet in kako so zasedene.

R. R.

#povezujemoposavje
« Nazaj na seznam
»