Časopis za pokrajino Posavje
21.10.2019
POSAVSKI OBZORNIK
novi
arhiv

V občini Brežice se zvišujejo cene vrtcev in komunalnih položnic

Objavljeno: Torek, 09.04.2019    Rubrika: NOVICE Redakcija
V občini Brežice se zvišujejo cene vrtcev in komunalnih položnic

Občinski svet občine Brežice na 4. redni seji v tem mandatu

Člani Občinskega sveta občine Brežice so se v ponedeljek sestali na 4. seji v tem mandatu. Med desetimi točkami dnevnega reda (od skupno 16), ki so jih v dobrih štirih urah uspeli realizirati, so med drugim potrdili sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje v vrtcih občine Brežice.

200 OTROK NI VKLJUČENIH V VRTCE

Svetniki so sprejeli sklep, ki zvišuje cene vrtcev. Te se namreč zvišujejo zaradi povečanih stroškov dela, ki se povečujejo zaradi rasti plač, kar je posledica sprostitve varčevalnih ukrepov in rednih napredovanj v javnem sektorju, povečali se bodo tudi materialni stroški in stroški živil za otroke. Za prvo starostno obdobje bo tako od 1. maja dalje mesečna osnovna cena za otroka 530 evrov (prej 486), za drugo starostno obdobje 383 evrov (prej 339), za kombinirane oddelke in oddelke 3–4 let 447 evrov (prej 396) ter za razvojni oddelek 1005 evrov. Starši plačajo določen delež tega zneska, odvisno v kateri plačilni razred spadajo, preostanek krije občina. Po besedah vodje oddelka za družbene dejavnosti, gospodarstvo, kmetijstvo in razvoj Patricie Čular je trenutno razlika med cenami posameznih vrtcev kar 190 evrov, zato predlagajo enotno ceno. »Po preračunu je ocenjen strošek praznih mest, ki jih imajo vrtci v občini Brežice, okrog 320 tisoč evrov. To pomeni, da je lahko v homogenem oddelku za prvo starostno obdobje skladno s pravilnikom najmanj devet oseb, do zapolnitve tega oddelka je še pet prostih mest, in takšnih mest je toliko, da bi ob njihovi zapolnitvi dobili priliv v višini 320 tisoč evrov. Vprašanje je, ali lahko zapolnimo npr. mesta v vrtcu Pišece, Artiče na račun presežka otrok, ki ga imamo v vrtcu Brežice. Ali lahko z enotnim vpisom razporedimo te otroke na način, da bi zagotovili bolj optimalno organizacijo? Te analize zaenkrat še nimamo narejene, zato bi jo lahko naredili za novo šolsko leto, da bi ugotovili, ali lahko zapolnimo prosta mesta in povečamo priliv iz naslova vračil,« je pojasnila. Dodala je, da je pri tem treba odpreti tudi vprašanje tistih otrok, ki še niso vključeni v predšolsko vzgojo. Kot je navedla, je brežiška občina še vedno pod slovenskim povprečjem vključenosti otrok v program predšolske vzgoje. Trenutno namreč vrtce občine Brežice obiskuje 899 otrok od 1101 otroka, ki bi bil dejansko lahko vključen v vrtec, se pravi okrog 200 otrok na območju občine je takih, ki niso vključeni v programe predšolske vzgoje. »V zadnjih desetih letih beležimo velik porast vključenosti, kar je verjetno tudi posledica drugačnih trendov. Pričakujemo, da se bomo v naslednjih petih, desetih letih uspeli približati 90-odstotni vključenosti teh otrok v vrtce,« je poudarila Čularjeva in še omenila, da Občino Brežice posamezen oddelek v povprečju stane 71.500 evrov na leto, za sto otrok potrebujejo približno pet oddelkov, kar stane okrog 360 tisoč evrov dodatnih sredstev. »Ko boste razmišljali, ali sprejeti povišanje cen, ne razmišljajte samo o starših, ki bodo morali to povišanje pokriti, in občini, ki bo morala to pokriti v 75 %, temveč tudi o prihodnjih načrtih na področju predšolske vzgoje. Zagotoviti bo treba dodatna sredstva, ker bomo soočeni s tem, da bomo morali odpreti dodatne oddelke. Poleg izvajanja programov bomo morali zagotoviti tudi dodatne prostore, ki pa jih trenutno na območju občine še nimamo vzpostavljenih, tako da bodo tudi še za to potrebna dodatna sredstva.«

Na začetku seje je sicer mag. Andrej Vizjak v imenu svetniške skupine SDS zahteval umik točke o določitvi cen programov predšolske vzgoje z argumentom, da to pomeni relativno visoko povišanje cen, »pri čemer niti iz diskusije niti gradiva ni bilo moč ugotoviti, ali so vrtci v okviru svoje dejavnosti poiskali lastne rezerve, da vsega ne prevalijo tako na starše kot občinski proračun«. Dejal je, da se po njegovih ugotovitvah dobrih 300 tisoč evrov plačuje za nezasedena mesta v vrtcih, prav tako je menil, da določeni starši s podeželja, ki delajo v Brežicah, svoje otroke vozijo v brežiški vrtec, pri čemer pa vrtci na podeželju niso tako zapolnjeni, kot bi lahko bili. Predlagal je občinskim službam, da naredijo analizo, koliko je takih primerov, ko starši svoje otroke vozijo v vrtce izven stalnega bivališča. Na koncu je svojo zahtevo sicer umaknil, tako da so svetniki to točko obravnavali in jo tudi potrdili. Omenimo še Matijo Kolariča (SD), ki je opozoril na napako prejšnjega sestava občinskega sveta, ki je zadnje usklajevanje cen vrtcev opravil leta 2017: »To je nedopustno in tega si občinski svet ne sme dovoliti. Cene vrtcev se morajo po zakonodaji usklajevati vsako leto. Danes glasujemo o 10-odstotnem povišanju cen, kar je precejšen udarec za marsikaterega starša. Če bi občinski svet dvig cen obravnaval tudi lani, kot bi moral, bi bil letos dvig cen zagotovo manjši.« Predlagal je tudi, da bi bili vsi vrtci v občini povezani v en javni zavod, saj bi bilo po njegovem premeščanje otrok iz enega v drug vrtec ter tudi vzgojiteljic in pomočnic vzgojiteljic veliko lažje, prav tako ne bi imeli več prostih kapacitet.

SUBVENCIJ ZA OMREŽNINO NE BO VEČ, BO PA ZARADI TEGA VEČ DENARJA ZA VODOVODE IN KANALIZACIJE

V občini Brežice se zvišujejo cene vrtcev in komunalnih položnic

Med uvodno obrazložitvijo Alenke Laznik pri točki o ukinitvi subvencij za omrežnino

Svetniki so obravnavali in sprejeli tudi sklep o določitvi najemnine in višine subvencioniranja cene za uporabnike storitev (gospodinjstva ali izvajalci nepridobitnih dejavnosti) obveznih občinskih gospodarskih javnih služb (GJS) oskrba s pitno vodo, odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode ter zbiranje in prevoz komunalnih odpadkov. Leta 2013 je bila določena najemnina, ki jo plačuje izvajalec GJS, torej Komunala Brežice, in je del omrežnine oz. cene javne infrastrukture, ki je skupaj s stroškom izvajanja službe del cene, ki jo plačujejo uporabniki. Občina je za gospodinjstva in izvajalce nepridobitnih dejavnosti v teh letih v primeru omrežnine zagotavljala subvencijo v višini 50 %, kar je bil na letni ravni strošek proračuna približno 440 tisoč evrov, je navedla vodja oddelka za komunalno infrastrukturo in GJS Alenka Laznik. Po besedah župana Ivana Molana morajo glede na stanje vodovodnega in kanalizacijskega omrežja v naslednjih letih za investiranje v to omrežje nameniti najmanj slabih 16 milijonov evrov. Ocenjuje, da je mogoče to infrastrukturo graditi le z zagotovitvijo vira za financiranje. Občina je zato predlagala, da se ukinejo subvencije za omrežnino GJS, s čimer bo občina vsako leto pridobila dodatnih 440 tisoč evrov za financiranje obnove in izgradnje vodovodov in kanalizacij po občini. Kot je povedala Laznikova, se bo posledično za polovico gospodinjstev, ki so priključena na kanalizacijsko omrežje in čistilno napravo, strošek omrežnine povišal za približno 10 % mesečne položnice, za ostale pa povprečno za 3,5 %.

»Če bomo danes to sprejeli, bodo dodatna sredstva že sestavni del letošnjega proračuna, kar pomeni, da bomo že letos povečali sredstva za investicije na področju vodooskrbe in kanalizacije,« je poudaril župan in naštel vodovode, ki se bodo najprej urejali – Sromlje, Križe, Cerklje (za naselje Kraška vas) – in nadaljevanje gradnje kanalizacijskega omrežja Krška vas, kjer načrtujejo tudi obnovo vodovoda, nujno pa je treba pristopiti k urejanju odvajanja in čiščenja odpadne komunalne vode za naselje Artiče, s ciljem zagotoviti neoporečnost vodnega vira Glogov Brod, kot prioriteta pa so določena tudi še naselja na območju porečja reke Krke – Cerklje, Hrastje, Črešnjice, Račja vas in Župeča vas. V razpravi je Stane Tomše (SMC) predlagal postopno ukinjanje subvencij, Jure Pezdirc (Lista Sonce) je opozoril na dejstvo, da nekateri občani sploh še nimajo urejene osnovne infrastrukture, zato bi bilo po njegovem mnenju smotrno, da se ob urejanju komunalne infrastrukture uredi tudi vsa ostala infrastruktura (elektrika, telekomunikacije oz. optika). Miran Omerzel (SLS) je omenil, da bi bila v tem primeru zelo dobrodošla tudi sredstva iz javnih razpisov, saj bo občina težko sama zagotovila teh slabih 16 milijonov evrov, kolikor je potrebnih za ureditev celotnega vodovodnega in kanalizacijskega omrežja. Po besedah Aljoše Rovana (Levica) pa bi lahko Komunala Brežice naredila še veliko pri znižanju svojih stroškov, s čimer bi več denarja ostalo za gradnjo vodovodov in kanalizacij.

V občini Brežice se zvišujejo cene vrtcev in komunalnih položnic

Mag. Marija Lubšina Novak in mag. Daniel Ivša sta od občinskega sveta dobila »zeleno luč« za ravnateljevanje tudi še naslednjih pet let.

POZITIVNO MNENJE ZA IVŠO IN LUBŠINA NOVAKOVO

Občinski svet je med kadrovskimi zadevami podal pozitivni mnenji edinemu kandidatu za ravnatelja Glasbene šole Brežice, sedanjemu ravnatelju mag. Danielu Ivši, ter edini kandidatki za ravnateljico OŠ Brežice, sedanji ravnateljici mag. Mariji Lubšina Novak. Ivša je omenil, da je GŠ Brežice zelo vpeta v okolje, saj njihovi učenci letno opravijo 150 nastopov doma in v tujini, na šoli otroke pomagajo vzgajati v boljše, kulturne ljudi, na tekmovanjih, ki se jih udeležujejo, je najbolj pomembno to, da napredujejo, slišijo ostale sotekmovalce in se primerjajo z njimi, na GŠ imajo kar osem orkestrov, tako da so skoraj vsi učenci včlanjeni vanje. »Največja vrednost je, da imajo tisti učenci, ki ne nadaljujejo šolanja na profesionalni ravni, možnost igrati v orkestru, se družijo in bogatijo socialno življenje,« je poudaril. Lubšina Novakova, ki je svoj prvi mandat ravnateljice začela že leta 2000, je izpostavila, da so učenci, ki izhajajo iz njihove šole, najboljši pokazatelj, kako uspešno je delo tega javnega zavoda. »Na začetku sem se ukvarjala s poslovno odličnostjo in jo želela prenesti na področje šolstva. Odločila sem se, da se ne bom zadovoljila s povprečnostjo, tako da mi je bila ideja, da je treba izstopati ter narediti več in bolje, ves čas vodilo, z njo sem želela navdušiti tudi svoje sodelavke in sodelavce. Verjamem, da nam je to vodilo vsako leto, in upam, da bo tako tudi v bodoče,« je še sklenila v svoji zahvali.

R. R.
« Nazaj na seznam