Časopis za pokrajino Posavje
9.08.2022
POSAVSKI OBZORNIK
novi
arhiv

Zvišanje cen vrtcev; Olovec spodnesel sprejem Statuta mestne občine

Objavljeno: Petek, 24.06.2022    Rubrika: NOVICE Redakcija
irena virant sns (1)

Nova članica občinskega sveta Irena Virant je v svetniških klopeh nadomestila Dušana Šiška

V četrtkovem popoldnevu je v sejni dvorani Mestne občine Krško potekala 33. redna seja, katere se je prvič udeležila nova svetnica SNS stranke Irena Virant, ki je v svetniških klopeh nadomestila Dušana Šiška, ki je zaradi izstopa iz stranke SNS nepreklicno odstopil kot član občinskega sveta na predhodni 32. seji v mesecu maju.

O prodaji Laboda

33. seja obcinskega sveta krsko (8)

S 33. zasedanja občinskega sveta

Med podanimi pobudami in vprašanji članic in članov občinski upravi na tem mestu izpostavljamo zastavljeno vprašanje svetnice Tajane Dvoršek v zvezi s prodajo kompleksa nekdanje tekstilne tovarne Labod na Vidmu, ki jo je stečajni upravitelj prodajal po izhodiščni ceni milijon evrov, do 24. aprila pa je moral zainteresirani kupec vplačati 100.000 evrov varščine za nepremičnine, ki se razprostirajo skupno na 10.000 m2 površine. Dvoršak je ob tem spomnila občinsko upravo in kolegice in kolegice v svetniških klopeh, da je občinski svet v mesecu septembru 2021 sprejel Odlok o določitvi območja predkupne pravice Občine Krško za območji stavbnih zemljišč v katastrskih občinah Stara vas in Videm, to je tudi območje Laboda.»V obrazložitvah je bilo navedeno, da zakonita predkupna pravica občine na nepremičninah sodi med prostorske ukrepe oz. instrumente, s katerimi občina zagotavlja izvajanje prostorske politike in izvrševanje sprejetih prostorskih aktov v javno korist. Osnova za predkupno pravico občin je zapisana v 189. členu Zakona o urejanju prostora (ZureP-2),« je dejala Dvoršek in v nadaljevanju povedala, da je stečajni upravitelj zbiral ponudbe do 25. 4., pogodba pa je bila podpisana 18. 5: »Mi, svetniki, pa smo o tem izvedeli iz medijev 10. 6. Ker je Občinski svet sprejel odlok in opredelil, da je to izvrševanje v javno korist, nas zanima, v kaki fazi je zadeva ali je lastnik oz. stečajni že izvedel postopke ter pozval Občino k temu, ali bo uveljavljala predkupno ali ne? Ter glede na dejstvo, da je odlok in javna korist bila sprejeta na Občinskem svetu kdaj, bomo o tem odločali? Odlok v zadnjem členu navaja, da o uveljavljanju oz. neuveljavljanju predkupne pravice na nepremičninah in o nakupu nepremičnin odloča pristojni organ, to je Občinski svet.« V zaključku je Dvoršek pozvala občinsko upravo, da odgovor posreduje v roku enega tedna: »Ker je iz zgornjih navedb razvidno, da smo izgubili že preveč časa, v kolikor se z vašo razlago ne bomo strinjali in bomo želeli ukrepati v skladu s pristojnostmi.

Rebalans občinske blagajne brez spremembe sredstev

33. seja obcinskega sveta krsko (20)

Anja Bogovič je povzela načrtovano podražitev vrtcev

Občinski svet je potrdil tudi drugi rebalans proračuna za leto 2022, vendar se ta, kot je pojasnila direktorica občinske uprave Melita Čopar, po višini sredstev ne spreminja ne na prihodkovni ne na odhodkovni strani občinske blagajne, temveč gre zgolj za spremembe pri dinamiki financiranja načrtovanih investicij iz naslova vzdrževanja športne dvorane v krški srednji šoli in stadiona Matija Gubec, gradnje prizidka k Zdravstvenem domu Krško, bazena v Krškem ter treh dveh šol in vrtca, in sicer v Velikem Podlogu ter OŠ dr. Mihajla Rostoharja v starem mestnem jedru.

Z julijem dražja Pomoč na domu in s septembrom vrtci

33. seja obcinskega sveta krsko (38)

Obnova ceste proti brestaniškim ribnikom po fazah

Svetnice in svetniki so tudi prižgali zeleno luč dvema podražitvama: cenam za izvajanje socialnovarstvene storitve Pomoč na domu z mesecem julijem in z novim šolskim letom 2022/23 dvig cen za programe v vrtcih na območju metne občine. Upoštevajoč 70 % sofinanciranje Mestne občine Krško bo po novem efektivna ura storitve med delovniki za uporabnike znašala 5,10 €/uro, ob nedeljah 7,14 €/uro in ob praznikih 7,65 €/uro. Kot je v obrazložitvi k dvigu cen programov vrtcev povedala Anja Bogovič z Oddelka za družbene dejavnosti, bo na podlagi oddanih prijav staršev v 71 oddelkov po vrtcih na območju mestne občine s septembrom vključenih 1127 otrok, pet mesecev kasneje, konec februarja 2023, pa skupno 80 več, to je 1207 predšolskih otrok. Vse vloge za sprejem v vrtec, ki so jih prejeli v predpisanem roku, so bile pozitivno rešene oziroma so bili v vrtce sprejeti vsi otroci. Bistveni vpliv na novo oblikovane cene imata zvišanje plač zaposlenih, število otrok in podražitve na ostalih področjih. Za oddelke prvega starostnega obdobja Osnova za plačilo staršev bo tako kot do sedaj najnižja cena istovrstnega programa v mestni občini Krško. Za oddelke prvega starostnega obdobja bi polna cena znašala 592,56 €, s sofinanciranjem občine pa 145,18 €; za program 3-4 let 115,90 € (polna cena znašala 473,04 €), kombinirani oddelki 145,18 € (polna cena 461,87 €), 3-6 let 104,36 € (polna cena 425,93 €), razvojni oddelek 104,36 € (polna cena 1.374,79 €). Starši bodo lahko še dodatne olajšave uveljavljali tudi iz naslova pravic iz javnih sredstev, kar pomeni, da če imajo starši v vrtec vključena dva otroka, da bodo program plačali le za najstarejšega otroka, za drugega pa bo program brezplačen. Mestna občina Krško bo tudi financirala pripravljalni vrtec v romskem naselju Kerinov Grm, za njegovo delovanje pa namenila okvirno 115.000 €.

Obnova ceste do brestaniškega ribnika

33. seja obcinskega sveta krsko (9)

Pol ure po začetku seje je podžupanja Ana Somrak (na sredini) svetnike seznanila, da je preminil kostanjeviški župan Ladko Petretič

Vodja Oddelka za gospodarsko infrastrukturo Janja Špiler je zbranim predstavila projekt rekonstrukcije ceste v dolžini 1900 m od Stolovnika proti ribnikom Mačkovci in novogradnjo 250 m dolgega odseka mimo Gostišča Ribnik. Obnova zajema rekonstrukcijo ceste, ureditev površin za pešce in kolesarje, ureditev dveh avtobusnih postajališč in cestne razsvetljave. Projekt, v sklopu katerega se dela izvajajo že v tem letu, je ocenjen na dobrih 3,3 mio €, v štirih izvedbenih fazah pa naj bi bila dela od Stolovnika do Razteza v celoti zaključena do leta 2026.

Olovec zavrl sprejem Statuta Mestne občine Krško

33. seja obcinskega sveta krsko (3)

Občinski svetnik Jože Olovec (tretja vrsta desno)

Žal moramo tudi poročati, da občinski svet ni potrdil predloga Statuta Mestne občine Krško, čemur je botroval svetnik Jože Olovec (SDS), ki je v fazi sprejemanja že izoblikovanega predloga in ne v fazi osnutka (!) predlagal, da se iz bodoče Mestne četrti Krško (sedaj KS Krško), ki obsega naselja Bučerca, Kremen, del naselja Cesta, del naselja Gunte, Krško, Sremič, Trška Gora, Gornje Pijavško, Spodnje Pijavško, Srednje Pijavško in Vrbina, izoblikuje še Mestna četrt Videm. Ob Mestni četrti Krško je predvideno, da bo imel status mestne četrti tudi Leskovec pri Krškem (območja: Gorenja vas pri Leskovcu, Ivandol, Kobile, Loke, Libelj, Leskovec pri Krškem, Nemška Gora, Selce pri Leskovcu, Velika vas pri Krškem, Volovnik, Veniše in Žadovinek). To pomeni zamik sprejema statuta še za (najmanj) prihodnje trimesečno obdobje, v kolikor pravna služba ne ugotovi postopkovne kršitve pri podajanju Olovčevega predloga. Namreč, posledice svetnikovega predloga v tej fazi so lahko veliko bolj dolgoročne, kot je videti prvi hip, saj so pred vrati jesenske lokalne volitve, ko bi se po črnem scenariju utegnilo celo pripetiti, da bi utegnil biti nov svet KS imenovan celo pred sprejemom statuta, po katerem lahko sprememba statuta, s katero se ukine krajevna ali četrtna skupnost oziroma spremeni njeno območje, začne veljati šele po izteku mandata sveta krajevne skupnosti ali mestne četrti, kar bi pomenilo še nadaljnja štiri leta.

Zato lahko le ugibamo, da si svetnik Olovec ni v zadostni meri prebral pripravljajočega osnutka Statuta Mestne občine Krško v fazi njegove priprave, ali pa gre nemara za prenos vzorcev vedenja in nasprotovanja opozicije iz državnega na lokalni nivo?!

B. M.
« Nazaj na seznam
»