Časopis za pokrajino Posavje
9.12.2021
POSAVSKI OBZORNIK
novi
arhiv

»ODPRTO PISMO ZA JAVNOST« v zvezi z delovanjem in vodenjem občine Kostanjevica na Krki

Objavljeno: Ponedeljek, 30.11.-0001    Rubrika: Prejeli smo
»ODPRTO PISMO ZA JAVNOST« v zvezi z delovanjem in vodenjem občine Kostanjevica na Krki

V normalnih razmerah do pisanja takšnega javnega pisma ne bi prišlo. Ker pa v občini Kostanjevici na Krki na splošno zadeve, znotraj delovanja občine in sodelovanja med občinskimi funkcionarji, potekajo izven okvirjev normalnosti, skušamo na tak način vplivati na razvoj dogodkov, ki bi sicer v urejeni in resnični demokraciji potekali in se reševali znotraj občine. V zadnjem času z zaskrbljenostjo spremljamo dogajanja katera nas občinske svetnike odvračajo od tega, da pri njih sodelujemo.

Člani svetniške skupine in člani občinskega sveta smo si od začetka mandata želeli aktivno sodelovati z županom, da skupaj analiziramo in rešimo nerešene zadeve iz preteklosti (Vračanje vlaganj v telefonijo, Sporazum o ureditvi premoženjskih razmerij z dne 5.9.2009 - Kulturni dom, Terjatev iz naslova delitvene bilance KZ v višini 618.000,00 €, ki zastara v avgustu 2016 in Nadomestilo za jedrski objekt) ter aktivno sodelujemo pri oblikovanju proračuna za leto 2015. Iskali smo možnosti kako proračun za leto 2015 razbremeniti z nepotrebnimi odhodki na eni strani ter na podlagi jasne strategije upravljanja s premoženjem občine iskati nove finančne vire, ki bi omogočili razvoj občine. Iz predloženih dokumentov proračuna pa ni bilo razvidno ne eno, ne drugo. Ugotavljali smo, da se planira stihijsko, brez jasne vizije in strategije, brez planiranja črpanja dodatnih finančnih sredstev, iz državnih in EU skladov.

V proračunu ni bilo nobene sledi o pretirani skrbi za občinsko premoženje in njenega plemenitenja. Na proračun za leto 2015 je svetniška skupina podala mnogo pripomb z namenom zmanjševanja nepotrebnih stroškov (imenovanje podžupana, nepotrebne odvetniške storitve, previsoki materialni stroški občine, itd.), vendar žal brez uspeha.

Z županom smo se pogovarjali o koncesijski pogodbi, ki vključuje tudi pogrebne storitve in zimsko službo. Mrliška vežica je bila grajena s samoprispevki krajanov in danes plačujemo nenormalno visok znesek za uporabo (najem) le-te v primerjavi z ostalimi občinami. Na vprašanje kdo nadzoruje in kdo je pooblaščena oseba za nadzor v naši občini nad izvajanjem koncesije, nismo dobili odgovor.

Izvajanje storitev zimske službe se lahko organizira tudi znotraj občine, z domačimi izvajalci. Župan na naše apele ni hotel slišati.

Investicijo avtobusno postajališče s parkirišči je župan pričel izvajati kljub močnemu nasprotovanju občank in občanov ter sugestij svetniške skupine, da se razmisli o premestitvi investicije na drugo, bolj primerno lokacijo, predlaganih je bilo več lokacij.

Kljub navedenemu je bil proračun za leto 2015 potrjen, a z grenkim priokusom.

Istočasno smo člani svetniške skupine vztrajali pri reševanju večletne problematike vračila vlaganj v telefonijo, in sicer, da se zadeva končno reši v skladu z zakonom in napotki pristojnega ministrstva. Ves čas smo bili deležni blokad, sklepi, ki smo jih predlagali v potrditev občinskemu svetu pa niso bili deležni podpore sedanjega podžupana.

Delovna komisija, katere naloga je bila pregled dokumentov pri vračilu sredstev upravičencem, je lahko pričela z delom šele maja 2015, po odločitvi sodišča, ki je na dveh stopnjah izdalo sklep o zavrnitvi pritožbe župana. Svoje delo pa je lahko zaključila šele po prejemu Odločbe o prekršku, ki ga je Občini izdalo pristojno ministrstvo, ki opravlja nadzor nad razdelitvijo namenskih sredstev iz naslova vračanja vlaganj v JTO.

Z odločbo ji je bilo očitano, da se je pri izvrševanju pooblastil v zvezi s postopki vračila vlaganj opustila dolžno nadzorstvo in se ni preprečilo kršitev določb zakona, zaradi česar občina ni začela vračati prejetih sredstev v rokih in v deležih sorazmernih vlaganjem oseb navedenih na seznamu, ki nastopajo kot končni upravičenci.

Odločbo smo občinski svetniki prejeli šele po posredovanju informacijske pooblaščenke, ki je potrdila, da je odločba dokument javnega značaja. Direktorica OU je namreč dostop do odločbe zavrnila z razlago, da dokument ni informacija javnega značaja.

Šele po prejemu omenjene odločbe in poročila o ugotovitvah takratne delovne komisije, se je župan pričel pogovarjati s člani svetniške skupine, kar je rezultiralo sklenitev dogovora o nadaljnjem sodelovanju med županom in svetniško skupino. Z dogovorom se je župan tudi zavezal, da bo svetniška skupina aktivno sodelovala pri oblikovanju in nastajanju proračuna za leto 2016, vendar se je žal kmalu izkazalo, da je bil dogovor podpisan s figo v žepu.

Župan je v tem času tudi pristopil k zadevi rešitev telefonije. Na Ministrstvu za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, ki je izdalo odločbo o prekršku, se je skupaj s članom svetniške skupine dogovoril o aktivnostih, katere naj bi Občina izvedla z namenom ureditve zadeve vračil vlaganj v JTO.

Iz zapisnika sestanka je jasno razvidno, da je imel župan namen zadevo urediti, če mu služba ministrstva zagotovi oz. potrdi, da so predlagane rešitve pravno pokrite in ne bo nadaljnjih težav, kajti sam ne želi prevzeti odgovornosti za pretekla dejanja prejšnjega župana. Predstavnika ministrstva sta namero občinskih funkcionarjev pozdravila, potrdila predlagane rešitve v celoti skupaj s terminskim načrtom in dala jasno vedeti, da je bilo napotkov iz njihove strani že veliko ter da je potrebno zadevo urediti v skladu z zakonom, kateremu predlagane rešitve tudi sledijo.

Predlagane aktivnosti so bile: sprejem popravka odloka v skladu z napotki pristojnega ministrstva in izdano Odločbo o prekršku, z dne 20.03.2014, priprava novih poravnav ali aneksov za vse upravičence, ki so na dokončnem seznamu upravičencev, najkasneje do 23.12.2015.

Na 7. redni seji OS, 22.10. 2015, so bili s strani župana predlagani pomembni sklepi, predhodno potrjeni tudi s strani ministrstva, ki dokončno rešujejo vračilo vlaganj v JTO. Sklepi so bili z večino potrjeni na občinskem svetu, kot najvišjem organu občine, zato so veljavni in zakoniti, potrebno jih je (bilo) samo realizirati.

Nesprejemljivo pri vsem tem je, da sklepe župana ni podprl podžupan, kar kaže na njuno razdvojenost pri vodenju, kar vsekakor ni dobro za občino.

Odgovorni na občini so v kratkem času po sprejemu sklepov, ponovno pričeli blokirati zadeve, kar posledično vedno privede do stagnacije razvoja vseh projektov in rednih aktivnosti občine. Zato je svetniška skupina v skladu s Statutom in Poslovnikom OS občine sklicala 3. izredno sejo, ki je bila sklepčna in na kateri so bili izglasovani novi, pomembni sklepi, ki so tako kot vedno zavezujoči za župana.

Župan je, po naših ocenah pod pritiskom nekaterih, pričel negirati predhodne dogovore sklenjene s svetniško skupino in ministrstvom, izpodbijati lastne predlagane sklepe in z dopisi zavračati sklic izredne seje, s čimer se prikazuje nestrokovnost in nespoštovanje določil poslovnika ter statuta občine.

Takoj v začetku januarja se je začel pogovor o sklicu seje odbora za finance in občinsko premoženje ter določitev točk dnevnega reda, ki so pomembne za občinske finance in premoženje. Župan predlaganemu dnevnemu redu ni nasprotoval, zato je bilo vabilo s strani predsednika odbora podpisano, odgovorni znotraj občine pa bi morali pripraviti ustrezno gradivo.

Zaradi odsotnosti župana je začasno vodenje občine prevzel podžupan, ki je že dogovorjeno z županom onemogočil (naknadno je bil izpodbijan dnevni red, gradivo za sejo ni bilo pripravljeno in ni bilo poslano članom). To je še en dokaz več, da beseda župana na naši občini ne velja, zato se je težko pogovarjati kaj šele dogovoriti.

Pri oblikovanju dnevnega reda vseh sej občinskega sveta, kot člani občinskega sveta in člani svetniške skupine, nismo bili nikoli povabljeni k sodelovanju, čeprav nam poslovnik to omogoča in je to naša pravica in dolžnost.

Odgovornim očitno tako ni v interesu:

da se razčisti Terjatev iz naslova delitvene bilance KZ v višini 618.000,00 €, ki zastara avgusta 2016 in na kar je opozoril že nadzorni odbor v poročilu oktobra 2014; da se razčisti in uredi Sporazum o ureditvi premoženjskih razmerij z dne 5.9.2009 - Kulturni dom (rok za dokončanje izgradnje je po nam dostopnih podatkih potekel v letu 2015); da se razčisti t.i. stari telefonski denar iz časa krajevne skupnosti; da finančna služba pripravi dokument odprte postavke, ki še niso plačane in so že zapadle; da se pripravi spisek vseh doniranih sredstev za prizadete v poplavah.

Na dnevni red 8. redne seje 4.2.2016, je podžupan uvrstil točko 'Ponovno glasovanje o sklepih, ki so bili sprejeti na 7. redni seji Občinskega sveta Občine Kostanjevica na Krki, dne 22.10.2015...':

Te sklepe je podpisal župan in jih dal v sprejem in potrditev občinskemu svetu, ki je potrdil s 7 glasovi ZA (ne samo svetniška skupina) in 3 proti.

Župan potrjene sklepe ni zadržal, zato so sklepi zakoniti.

Podžupan pa sklepe, ki so zakoniti, ponovno predlaga občinskemu svetu, da se na 8. redni seji o njih ponovno glasuje in v kolikor bodo ponovno iste odločitve, bo občina najverjetneje začela postopek pri upravnem sodišču.

Ponovno poudarjamo na podžupanovo neusklajenost z županom, kajti podžupan je glasoval proti sklepom predlaganih s strani župana in širša javnost to lahko razume kot delovanje proti županu, svetniška skupina pa to zaznava kot velik problem za nadaljnji razvoj in zakonitost delovanja občine.

Na podlagi navedenega se od začasne vodje - podžupana, pričakuje sledeče:

Takojšnjo realizacijo sklepov sprejetih na 7. redni in 3. izredni seji OS, ki so skladni z dogovorom in napotki ministrstva ter dogovorjeni in podpisani z županom g. Ladkom Petretičem. Sklic seje Statutarne pravne komisije, katere je podžupan tudi predsednik, in sicer sklic na podlagi sklepov 4. seje Odbora za finance in občinsko premoženje.

Na omenjeni seji je bila pod točko 5 obravnavana naslednja zadeva:

Terjatev za sredstva dana v upravljanje v višini 618 tisoč € (KZ Kostanjevica).

Po razpravi med člani odbora in županom, je bil o tej zadevi sprejet naslednji Sklep, ki do danes še ni realiziran:

»Sporazum o delitveni bilanci naj pregleda direktorica občinske uprave in predlaga, kaj je treba narediti, da bi se prišlo da rezultata, do dokumenta. Sporazum naj tudi obravnava Statutarno pravna komisija. Rok za izvedbo je 15 dni.«

Odbor je bil dne 08.10.2015, torej 23.10.2015 je potekel rok.

Predhodne navedbe so vezane na še na naslednje zahteve odgovornim na občini:

pripravo gradiva za sklic 5. seje odbora za finance in občinsko premoženje; omogočanje sodelovanja svetniški skupini in članom občinskega sveta pri oblikovanju dnevnega reda za sklic prihodnih sej OS; omogočanje sklica sej odborov, katerih predsedniki smo tudi člani svetniške skupine, s pomembnimi točkami, ključnimi za razvoj občine; sklic odbora za okolje in prostor ter priprava gradiva vezanega na sprejete sklepe, ki so bili izglasovani na pobudo občanov stanujočih ob Studeni (določen je bil 30 dnevni rok za pripravo, do danes ni bilo realizirano še nič); sklic komisije za reševanje vlog in pritožb na vloženo zahtevo g. Zagorc Antona in dveh članov komisije v zvezi z enim izmed upravičencev vračila vlaganj v JTO.

Zaradi takšnega načina vodenja občine, brez strategije, ker ne delujemo skupaj (svetniška skupina si je ves čas prizadevala, da bi dosegli skupno sodelovanje, kar je razvidno tudi iz raznih dokumentov) trpi tako razvoj in ugled občine, kot tudi vzdušje med občani in občankami občine Kostanjevica na Krki.

Odgovorni na občini se žal ne zavedajo, da je občinski svet najvišji organ v občini. Tako kot je občinski svet odgovoren svojim občankam in občanom, je s svojim načinom dela odgovoren tudi župan in podžupan, veliko odgovornost s svojo odzivnostjo pa nosijo tudi vsi zaposleni v občinski upravi.

Na kratko povedano, odgovorni na občini vse napore usmerjajo k blokadi delovanja občinskega sveta, nasprotovanju, za katere se porablja davkoplačevalski denar.

Žal pa ni zaznati najmanjšega truda v smeri reševanja problematik, skupnega delovanja z namenom razvoja občine, ki bo prijazna tako občankam in občanom kot tudi obiskovalcem.

Podžupanu pa sporočamo realizirajte zakonite veljavne sklepe najvišjega organa v občini – Občinskega sveta, vzemite jih odgovorno in z vso resnostjo, ali pa razmislite o svoji trenutni funkciji - podžupana.

Svetniška skupina OS občine Kostanjevica na Krki

« Nazaj na seznam
»