Časopis za pokrajino Posavje
1.06.2020
POSAVSKI OBZORNIK
novi
arhiv

Finančne spodbude za podjetja

Objavljeno: Petek, 28.06.2019    Rubrika: GOSPODARSTVO Sporočilo
Podjetjem iz občin Bistrica ob Sotli, Brežice, Kostanjevica na Krki in Radeče sta na voljo dva javna razpisa, na katerih lahko pridobijo ugodna finančna posojila, in sicer:

Mikrokrediti - v okviru razpisa P7R 2018 – Mikrokrediti, ki ga je objavil Slovenski podjetniški sklad za problemska območja z visoko brezposelnostjo in obmejna problemska območja v Republiki Sloveniji:
 • Višina razpisanih sredstev je 5.155.871,61 evrov za obmejna problemska območja ter 8.760.000 evrov za problemska območja z visoko brezposelnostjo.
 • Najnižji znesek kredita znaša 5.000 €, najvišji znesek pa 25.000 €
 • Pogodbena fiksna letna obrestna mera 1,1 % je enaka efektivni obrestni meri
 • Kredit lahko pokrije do največ 85% vrednosti upravičenih stroškov
 • Prijavni roki: 01.07.2019,01.09.2019 in 01.10.2019 za upravičene stroške nastale od 01.04.2019 do 05.12.2019.
 • Do mikrokredita so upravičena mikro, mala in srednje velika podjetja z vsaj enim zaposlenim:
 1. ki imajo sedež podjetja ali obrata na problemskem ali obmejnem problemskem območju vsaj zadnjih 6 mesecev;
 2. ki se ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo na upravičenem območju;
 3. ki so organizirana kot gospodarske družbe, zadruge z omejeno odgovornostjo, samostojni podjetniki posamezniki in gospodarske družbe ali zadruge z omejeno odgovornostjo s statusom socialnega podjetja v skladu z Zakonom o socialnem podjetništvu
Poleg zagotavljanja ugodnih finančnih virov za podjetja iz problemskih in obmejnih problemskih območij, je cilj ukrepa tudi ohraniti delovna mesta v tovrstnih območjih oz. spodbuditi nastanek novih delovnih mest, kar bi zmanjšalo razvojni zaostanek občin v posameznih regijah in spodbudilo konkurenčnost gospodarstva tudi v tovrstnih območjih. Več informacij o samem razpisu lahko najdete na: https://podjetniskisklad.si/

Ugodna razvojna posojila v okviru Javnega razpisa za ugodna razvojna posojila začetnim podjetniškim projektom na problemskih območjih z visoko brezposelnostjo in obmejnih problemskih območjih v Republiki Sloveniji - BP3, ki ga je objavil Slovenski regionalno razvojni sklad:
 • Višina razpisanih sredstev je 7.249.735,99 evrov za obmejna problemska območja ter 2.120.000,00 evrov za problemska območja z visoko brezposelnostjo.
 • Najnižja zaprošena vrednost posojila mora znašati 25.001,00 €, najvišja pa 1.000.000,00 €
 • Fiksna obrestna mera 0,01 % letno
 • Vlagatelj lahko pridobi posojilo v višini do največ 75% upravičene vrednosti projekta (brez DDV) in do najvišjega dovoljenega odstotka državne pomoči glede na velikost podjetja.
 • Prijavni roki: 19.07.2019, 30.08.2019, 15.10.2019 ter 29.11.2019
 • Upravičeni prijavitelji so mikro, mala, srednja in velika podjetja. Vlagatelj mora z dnem oddaje vloge na javni razpis na upravičenem problemskem območju ali obmejnem problemskem območju opravljati gospodarsko dejavnost na trgu in tam imeti sedež podjetja ali obrata (poslovne enote ali podružnice).
V primeru, da se projekt nanaša na vzpostavitev nove poslovne enote morajo vlagatelji na upravičenem območju registrirati podružnico oz.  poslovno enoto najkasneje do vložitve prvega zahtevka za črpanje sredstev oz. v primeru novogradnje najkasneje do zaključka projekta.Več o samem razpisu lahko najdete na: www.regionalnisklad.si/

V primeru dodatnih vprašanj v zvezi z obema razpisoma se lahko obrnete tudi na Regionalno razvojno agencijo Posavje, CKŽ 2, 8270 Krško, kontaktna oseba: Urška Renko; urska.renko@rra-posavje.si; tel: 07-488-10-48

Vir: RRA Posavje
 
« Nazaj na seznam