Časopis za pokrajino Posavje
24.06.2021
POSAVSKI OBZORNIK
novi
arhiv

Gospodarske družbe v Posavju v letu 2020 rezultatov poslovanja niso bistveno poslabšale

Objavljeno: Petek, 04.06.2021    Rubrika: GOSPODARSTVO Redakcija
ajpes_krsko_novinarska_konferenca (1)

Vodja krške izpostave AJPES Marijana Malus

28. maja so na krški izpostavi AJPES predstavili pregled poslovanja posavskega gospodarstva v letu 2020. Vodja izpostave Marijana Malus je uvodoma dejala, da je bilo lansko leto zaradi nastanka epidemije kar težko, a so kljub temu nekatere dejavnosti poslovale bolje kot leto prej.

V 2020 na novo ustanovljenih 89, izbrisanih iz registra pa 77 družb

Letno poročilo je bilo v Posavju dolžno predložiti 4850 poslovnih subjektov. Predložilo ga je 1635 gospodarskih družb (število ostalo na enaki ravni kot 2019), 1909 samostojnih podjetnikov (73 manj kot leto prej, po besedah Malusove je razlog v tem, da se iz leta v leto vedno več podjetnikov odloča za obdavčitev po normiranih odhodkih, lani je bilo takih že 37 %) in 20 zadrug (ena manj kot 2019). Konec leta 2020 je bilo v poslovni register vpisanih 1682 družb s sedežem v Posavju, od tega novoustanovljenih 89, izbrisanih pa 77 (v letu 2019 je bilo ustanovljenih 120, izbrisanih 85). Med letom se je nad 43 družbami začel stečajni postopek, nad eno družbo pa postopek prisilne poravnave. Od skupno 1524 družb, ki so predložile letna poročila, je bilo 14 velikih in 17 srednje velikih, preostalih dobrih 97 % pa je bilo majhnih ali mikro.

Posavske družbe poslovale bolje kot slovenske

ajpes_krsko_novinarska_konferenca (3)
Hiter pogled na osnovne ekonomske kategorije, kot so prihodki, neto dodana vrednost, neto čisti dobiček in število zaposlenih, kaže, da so posavske družbe v lanskem letu sicer poslovale nekoliko slabše kot leto prej, vendar bolje v primerjavi s Slovenijo. V gospodarskih družbah je bilo zaposlenih 28 manj kot leto prej, gibanje zaposlenosti po dejavnosti je bilo precej različno. Gostinstvo je zmanjšalo število zaposlenih v povprečju za 80, predelovalna dejavnost za 52 in trgovina za 39 zaposlenih, medtem ko sta gradbeništvo in oskrba z električno energijo dodatno zaposlovala, saj se je število zaposlenih pri prvem povečalo za 95, pri drugi pa za 49.

Posavske družbe: 4 milijarde prihodkov, od tega skoraj 60 % na tujem trgu

ajpes_krsko_novinarska_konferenca (4)
Skupaj so posavske družbe dosegle 4,1 milijarde evrov prihodkov, kar je 1,5 % manj kot leta 2019. Skoraj tri četrtine prihodkov so ugotovile velike družbe. Glede prihodkov je Posavje izrazito izvozno usmerjeno, kar 59 % je bilo doseženih na tujem trgu in 39 % na domačem. Gledano po dejavnostih so skoraj dve tretjini prihodkov dosegle družbe na področju oskrbe z električno energijo, plinom in paro. Njihovi prihodki so bili za 1 % nižji, a je bilo znižanje nižje kot v Sloveniji, kjer so bili prihodki nižji za 3 %. Skoraj 16 % prihodkov so ugotovile družbe v predelovalni dejavnosti, katerih prihodki so bili za 4 % nižji kot 2019 (v Sloveniji 5 %). Sledi področje trgovine, vzdrževanja in popravil motornih vozil s skoraj 9-odstotnim deležem med prihodki, pri čemer so se njihovi lanski prihodki zmanjšali za 4 %, na ravni države pa za 7 %. Pri gradbeništvu zaznavajo povečan delež prihodkov tako v Posavju kot tudi drugje po državi, in sicer za 4 %. Malusova je omenila še gostinstvo, ki ima v Posavju minimalen delež med prihodki, vendar je treba poudariti, da so se na državni ravni prihodki v tej dejavnosti znižali za kar 30 %, v Posavju pa za 23 %.
ajpes_krsko_novinarska_konferenca (5)

Po podatkih SURS se je izvoz v letu 2020 zmanjšal za 2 %, v Posavju je bil nižji za 1 %, v Sloveniji pa za 6 %. Večino prihodkov na tujem trgu, kar 84 %, so v Posavju ugotovile velike družbe. Kar tri četrtine prihodkov na tujem trgu je bilo doseženih z oskrbo z električno energijo, plinom in paro. Prihodke na tujem trgu je izkazala približno tretjina posavskih družb oz. 507, od tega je bilo 214 takšnih, ki so na tujem dosegle večje prihodke od prodaje kot pa na domačem trgu.

Odhodki družb so znašali 4 milijarde evrov, kar je 1,7 % manj kot leto prej. Pretežni del odhodkov (86 %) predstavljajo stroški blaga, materiala in storitev (v primerjavi z 2019 so se znižali za 3 %), stroški dela, ki v strukturi predstavljajo 9 %, pa so se povečali za 5 %.

Lanska povprečna plača višja kot leta 2019, nad slovenskim povprečjem edino v krški občini

ajpes_krsko_novinarska_konferenca (6)
Povprečna plača (vse v bruto zneskih) je v Posavju znašala 1806 evrov in je bila za 90 evrov oz. 5 % višja kot 2019. Povečanje je bilo večje kot v Sloveniji, kjer je povprečna plača znašala 1774 evrov in se je povečala za 3 %. Po dejavnostih so povprečne plače zelo različne. Najvišje so v dejavnosti oskrbe z električno energijo, plinom in paro – 3720 evrov, v predelovalnih dejavnostih 1738 evrov in v gradbeništvu 1376 evrov. Med posavskimi občinami povprečno slovensko plačo presegajo le družbe v občini Krško, in sicer za okoli 18 % (2094 evrov). Družbe v drugih občinah so zaostajale nekje med 12 in 16 %, še precej več pa v najmanjši občini Bistrica ob Sotli, kjer je bila povprečna plača nižja od slovenske kar za 36 %.

Oskrba z električno energijo z daleč najvišjo dodano vrednostjo na zaposlenega

Neto dodana vrednost je znašala 42 milijonov evrov in bila za 8 % višja kot leto prej. To je precej boljši podatek kot za Slovenijo, kjer je neto dodana vrednost ostala približno na ravni predlanskega leta oz. se je celo znižala za 0,3 %. Neto dodano vrednost (izračuna se na način, da se vzame vse prihodke ter odšteje stroške blaga, materiala in storitev ter druge odhodke, oz. pove, koliko družbam ostane za plače in amortizacijo) so zvišale dejavnosti oskrba z električno energijo, plinom in paro ter gradbeništvo, v drugih pomembnejših dejavnostih je bila nekoliko nižja kot leto prej. Neto dodana vrednost na zaposlenega je v Posavju znašala nekaj več kot 54 tisoč evrov, prav tako se je povečala za 8 %, medtem ko je bila v Sloveniji dobrih 47 tisoč evrov. »Tako da je podatek za Posavje kar ugoden, pri čemer najbolj izstopa oskrba z električno energijo, plinom in paro, kjer so družbe dosegle kar dobrih 194 tisoč evrov neto dodane vrednosti na zaposlenega, druge dejavnosti pa bistveno manj, npr. predelovalna dejavnost približno 40 tisoč, trgovina in vzdrževanje motornih vozil 43 tisoč ter gradbeništvo nekje 35 tisoč evrov,« je navedla Malusova.

Neto celotni dobiček družb Posavja, tj. dobiček, ki ga ugotovijo pred obdavčitvijo, je znašal 131 milijonov evrov oz. 3 % več kot 2019. Sestavljen je iz treh delnih izidov, pri čemer sta bila izid iz poslovanja in izid iz drugega poslovanja pozitivna, obenem pa so družbe imele več finančnih odhodkov kot prihodkov in so zato ugotovile negativen izid iz poslovanja. Od skupnega neto celotnega dobička so družbe obračunale 25 milijonov evrov davka iz dobička in tako je ostal znesek neto čistega dobička 106 milijonov evrov.

17 družb z več kot milijonom čistega dobička, čisto izgubo zabeležilo 11 % več družb kot leta 2019

ajpes_krsko_novinarska_konferenca (7)
Čisti dobiček je ugotovilo 926 družb (5 % manj kot 2019), sam dobiček je znašal 135 milijonov evrov in bil večji za optimističnih 15 %. Več kot milijon evrov čistega dobička je imelo 17 družb, leto prej 20. Čisto izgubo je na drugi strani zabeležilo 507 družb, to je kar 11 % več kot 2019 (370), kar je zaskrbljujoč podatek. Izguba se je tudi močno povečala, za več kot dvakrat, in je znašala 29 milijonov evrov. Izgubo, večjo kot milijon evrov, so imele tri družbe, leto prej pa ena. V družbah, ki so v letu 2020 poslovale z izgubo, je bilo 1800 zaposlenih, leto prej pa 998 oz. 82 % manj. Neto čisti dobiček (razlika med čistimi dobički in čistimi izgubami) je znašal, kot že omenjeno, 106 milijonov evrov (2 % manj kot 2019). Oskrba z električno energijo, plinom in paro je edina dejavnost, ki je neto čisti dobiček povečala (z 49 na 66 milijonov evrov), vse ostale dejavnosti so rezultate poslovanja poslabšale, npr. predelovalna dejavnost z 29 na 20 milijonov, trgovina, vzdrževanje in popravila motornih vozil s 14 na 9 milijonov ter gradbeništvo z 8 na 7 milijonov. Najbolj so rezultate poslovanja izboljšale velike družbe – neto čisti dobiček je bil povprečno večji za 7 %, srednje in majhne družbe so jih zmanjšale za približno desetino, najbolj, za 26 %, pa so svoje rezultate poslovanja poslabšale mikro družbe, »kar ponovno kaže, da so te družbe posledice epidemije najbolj prizadele«, tako Malusova, ki je obenem dodala, da se predvsem na ravni države pokaže, da so na slabše rezultate vplivale izgube nekaterih velikih družb.

Kot je še izpostavila, je bilo na podlagi časovne serije podatkov družb iz Posavja, ki jo dopolnjujejo od leta 2007, več let moč opaziti trend rasti osnovnih ekonomskih kategorij (prihodkov, dobička, števila zaposlenih), v letu 2019 so se te rasti umirile, v 2020 pa rahlo zmanjšale.

Posavske družbe prihodke v 'koronaletu' zmanjšale le za 2 %

ajpes_krsko_novinarska_konferenca (8)
V Sloveniji so družbe lani skupaj ugotovile 98 milijard evrov prihodkov, kar je skoraj 6 % manj kot 2019, od tega je bilo 39 milijard doseženih na tujem trgu. Največ prihodkov so ugotovile družbe Osrednjeslovenske, Savinjske in Podravske regije. Prihodke so najbolj zmanjšale družbe Obalno-kraške regije, najmanj pa družbe Savinjske in Posavske regije (za 2 %). Največ prihodkov na tujem trgu so dosegle družbe JV Slovenije (65 %), takoj za njimi pa sledijo že družbe iz Posavja (59 %).

Čisti dobiček se je najmanj zmanjšal v Posavju

Neto čisti dobiček je bil na ravni Slovenije 2,8 milijarde evrov in kar 38 % nižji kot leto prej. Tu je podatek za Posavje precej boljši, saj je bil nižji le za 2 %. Gledano po dejavnostih se je neto čisti dobiček na ravni države zmanjšal za 20 % pri trgovini, vzdrževanju in popravilih motornih vozil ter za 11 % pri predelovalni dejavnosti, hkrati je oskrba z električno energijo, plinom in paro ugotovila 385 milijonov evrov neto čiste izgube, leto prej pa 166 milijonov evrov neto čistega dobička. Le-ta se je zmanjšal v vseh regijah, razen v Zasavski, kjer so družbe ugotovile za četrtino višji neto čisti dobiček kot leto prej. Rezultate so v tem primeru najbolj poslabšale družbe Savinjske (skoraj 100 % nižji neto čisti dobiček predvsem na račun izgub) in Koroške regije (za 62 %), najmanj pa so jih poslabšale ravno v Posavski regiji (2 %).

Kazalniki so prav tako pokazatelji poslovanja družb, je navedla Malusova. Delež kapitala v virih sredstev se je v Posavju povečal, kar pomeni nekoliko manjšo zadolženost družb. Kazalnik celotne gospodarnosti (razmerje med prihodki in odhodki) je ostal skoraj na ravni iz leta 2019, kar pomeni, da so na 100 evrov odhodkov družbe ugotovile 103 evre prihodkov. Kazalnik donosnosti kapitala, ki kaže razmerje med kapitalom in dodano vrednostjo, je bil prav tako ugoden in se je izboljšal, kar pomeni, da so družbe na 100 evrov kapitala ugotovile 29,3 evra neto dodane vrednosti. Čista donosnost kapitala se je vseeno nekoliko zmanjšala (s 5,1 na 4,8 %), kar kaže na to, da se je zmanjšal tudi čisti dobiček. Kazalnika produktivnosti in dohodkovnosti (neto dodana vrednost na zaposlenega in povprečna mesečna plača na zaposlenega) pa sta se povečala.

Krške družbe zaposlovale polovico vseh delovno aktivnih Posavk in Posavcev

ajpes_krsko_novinarska_konferenca (9)
Kar se tiče poslovanja družb po posavskih občinah, je delež v prihodkih družb iz občine Krško 80-odstoten, v neto dodani vrednosti 63 %, v neto čistem dobičku 73 % in v zaposlenih 50 % oz. zaposlovale so polovico zaposlenih v Posavju. Glede na prihodke jih je občina Brežice ugotovila 11 %, občina Sevnica 6 %, občina Radeče 2 %, občina Kostanjevica na Krki tudi 2 % in občina Bistrica ob Sotli še bistveno manj.

Posavske zadruge lani poslovale pozitivno

Malusova je navedla še nekaj podatkov o poslovanju zadrug Posavja v 2020. V naši regiji jih je poslovalo 18 (v Sloveniji 411), njihovi prihodki so ostali skoraj na ravni iz leta 2019, pri čemer so neto čisti dobiček precej izboljšale, saj so ugotovile 55 tisoč evrov neto čistega dobička, medtem ko so v 2019 poslovale negativno in imele 103 tisoč evrov čiste izgube. V posavskih zadrugah je bilo lani 163 zaposlenih (predlani 161).

AJPES od bank prejema tudi podatke o prejemkih na transakcijske račune poslovnih subjektov. V letu 2020 so se prejemki pri pravnih osebah znižali za 11 %, pri samostojnih podjetnikih pa za 20 %, je predstavila Malusova.

Vodja krške izpostave AJPES je ob koncu še omenila, da so v preteklem letu prejeli tudi večje mednarodno priznanje za inovativne dosežke na področju registrske dejavnosti, prav tako so prejemnik certifikata dobra organizacijska energija 2020, beležijo pa tudi rast zadovoljstva uporabnikov s storitvami AJPES – ocena zadovoljstva je bila 4,7 (letna anketa, na lestvici od 1 do 5).

O poslovanju samostojnih podjetnikov, o katerem je posebej spregovorila področna svetovalka Martina Radej, pa v eni naslednjih objav.

R. R.

#povezujemoposavje
« Nazaj na seznam