Časopis za pokrajino Posavje
16.05.2022
POSAVSKI OBZORNIK
novi
arhiv

Trajnostni turizem in kaj menijo prebivalci in obiskovalci destinacije Krško

Objavljeno: Četrtek, 25.11.2021    Rubrika: GOSPODARSTVO Sporočilo
Slika1
Tako na globalni kot tudi državni ravni je že nekaj let poudarek na trajnostnem razvoju turizma. V zeleno shemo slovenskega turizma se je v letu 2021 vključila tudi mestna občina Krško, katere prizadevanja so postati prepoznavna kot trajnostna destinacija.

V sklopu zelene sheme smo v destinaciji Krško v letu 2021 izvedli ankete med lokalnim prebivalstvom s področja trajnostnega turizma. Na anketo, ki je bila objavljena na spletni strani Občine Krško in Visit Krško, je odgovorilo 100 prebivalcev. Odgovore povzemamo v nadaljevanju.
Slika2


Anketa je pokazala, da se prebivalci zavedajo, da ima lokalna skupnost od turizma in turistov koristi. S to trditvijo se je strinjala več kot polovica vprašanih (56 % anketiranih), prav tako so vprašani izrazili strinjanje, da turizem omogoča boljše preživljanje prostega časa (58 % anketiranih).
Slika3

Tretjina vprašanih je mnenja, da so o razvoju turizma v destinaciji dobro obveščeni, nekaj več pa, da o tem niso obveščeni. Več kot tretjina vprašanih se glede obveščenosti o razvoju turizma ni opredelila. Pri vprašanju o vključenosti lokalnega prebivalstva v razvoj turizma je tretjina vprašanih odgovorila, da imajo možnost sodelovati pri načrtovanju turizma, polovica vprašanih je odgovorila, da te možnosti nima, nekaj pa je bilo neopredeljenih.

Slika4
Skoraj polovica vprašanih opaža, da se v destinaciji razvija zeleni turizem. Tudi v tem sklopu je več kot tretjina vprašanih neopredeljenih, četrtina vprašanih pa meni, da temu ni tako.

Večina vprašanih meni, da turizem destinaciji prinaša koristi in da pozitivni učinki turizma še vedno odtehtajo negativne, prav tako tudi, da turizem v destinaciji v zadostni meri skrbi za ohranjanje naravne in kulturne dediščine.
Slika5

Kot vsaka gospodarska dejavnost tudi turizem ni imun na negativne vplive na okolje, ki nastajajo zaradi njegovega delovanja. Mnenje prebivalstva je, da turizem v destinaciji ne povzroča prekomernega onesnaževanja (strinjanje s to trditvijo je izrazilo 61 % anketiranih), prav tako tudi ne povzroča prometnih težav (strinjanje s to trditvijo je izrazilo 66% anketiranih).

Slika6
Visoko oceno strinjanja so vprašani podali k trditvam, da se zaradi turizma njihovi življenjski stroški niso povišali. Prav tako tudi turistični obisk v visoki sezoni ni previsok, niti moteč in da se kljub turističnemu obisku počutijo varne.

V sklopu, ki se nanaša na razvoj turizma in delo organizacije, ki skrbi za razvoj in promocijo turizma, je več kot tretjina vprašanih neopredeljenih, kar je lahko deloma povezano z obveščenostjo, kajti tudi ta sklop je pokazal enak delež neopredeljenih. Prav tako so rezultati pokazali, da je 40 % vprašanih zadovoljnih z delom organizacije, ki skrbi za razvoj turizma, petina vprašanih pa z delom ni zadovoljna.

Ugotavljamo, da je splošno mnenje lokalnega prebivalstva o razvoju turizma spodbudno, a da bo kljub temu potrebno več aktivnosti posvetiti obveščenosti o razvoju in promociji turizma v destinaciji ter promociji organizacije, ki je zadolžena za razvoj. Prav tako bo potrebno povečati vključenost prebivalstva pri pripravi nove strategije razvoja turizma v Mestni občini Krško.
Glede na izsledke anket se bo potrebno angažirati tudi na področju povečanja ekološke zavesti lokalnega prebivalstva in gospodarstva. Vsekakor pa je anketa pokazala, da lokalno prebivalstvo podpira razvoj turizma in tudi aktivnosti v povezavi s trajnostnim turizmom. 

Kaj menijo obiskovalci destinacije?

K anketiranju so bili povabljeni domači in tuji gostje, ki so v zadnjem času obiskali destinacijo Krško. Anketiranje je potekalo elektronsko. Izpolnjenih je bilo 121 anketnih vprašalnikov, od tega skoraj 80 % slovenskih in 20% tujih gostov. 

Gostje so destinacijo obiskali v največji meri zaradi počitka (23 % vprašanih) ter obiska naravnih in kulturnih znamenitosti (24 % vprašanih). Desetina vprašanih je destinacijo obiskala zaradi kulinarike (11 %) in skoraj toliko zaradi rekreacije (9 %). 11 % gostov je v našo destinacijo prišlo zaradi poslovnih obveznosti. Nekateri pa zaradi obiska sorodnikov in prijateljev (13 % vprašanih).

Obiskovalci so izrazili zelo visoko zadovoljstvo s prijaznostjo in gostoljubnostjo domačinov, skoraj 60 % vprašanih je dejavnik ocenila z najvišjo oceno (5 – zelo zadovoljen), 30 % vprašanih je destinaciji v tem merilu podelilo oceno 4 (zadovoljen), 10 % pa ni izrazilo svojega mnenja ali pa so odgovorili, da niso bili posebej zadovoljni.

Glede ponudbe v destinaciji so bili gostje zelo zadovoljni s ponudbo pohodništva in kolesarjenja (75 % vprašanih) in prav tako s ponudbo kulturnih vsebin (obisk muzejev, galerij, prireditev). 75 % anketiranih je izrazilo visoko stopnjo zadovoljstva tudi glede namestitev in gostinske ponudbe. Menijo tudi, da je okolica v naši destinaciji urejena (85 % zelo zadovoljnih in zadovoljnih).  Obiskovalci se v naši destinaciji počutijo varne in zaželene ter menijo, da veliko dobijo za svoj denar (»vrednost za denar« ocenjena z oceno 5 – zelo zadovoljen in 4 -zadovoljen kar v 63 % vseh vprašanih).

V sklopu predlogov pa so gostje predlagali, da bi morali več promovirati pohodniške poti in hojo ter kolesarske poti s stezami in povezavami, urediti izposojo koles, oblikovati doživetja v naravi, povečati ponudbo lokalno pridelane hrane ter razvijati turistična doživetja.

Želje obiskovalcev popolnoma sovpadajo s sprejeto Strategijo razvoja turizma za destinacijo Krško, ki jo kot destinacija izvajamo v letnih programih dela.

V prihodnje bomo v skladu s pričakovanji obiskovalcev še več poudarka namenili promociji zelene trajnostne ponudbe v lokalnih in nacionalnih medijih (članki, obvestila, ankete), prav tako bomo osveščali lokalno prebivalstvo in ponudnike, da izvajajo ukrepe, ki vodijo k zelenemu trajnostnemu turizmu (obvestila, promocijski materiali, izobraževanja). Povečali bomo aktivnosti prenosa dobrih praks na področju zelenih tehnologij v turizmu (ogledi dobrih praks delavcev v turizmu) in umeščali dodatne ukrepe za še večjo okoljsko sprejemljivost na področju mobilnosti, porabe energentov, zmanjševanja odpadkov, poudarjali pomen lokalne hrane ter spodbujali ponudnike k uvajanju novih shem kakovosti na področju trajnosti in zelenega turizma (članki v lokalnem časopisu, spletnih straneh).
                                                                                  
Vir: Center za podjetništvo in turizem Krško
« Nazaj na seznam
»

ne spreglejte