Časopis za pokrajino Posavje
4.07.2022
POSAVSKI OBZORNIK
novi
arhiv

Vlada z izdano odločbo o prevladi javne koristi pogojno omogočila nadaljevanje projekta HE Mokrice

Objavljeno: Nedelja, 22.05.2022    Rubrika: GOSPODARSTVO Sporočilo
hess_predstavitev_projekta_he_mokrice65

Foto: arhiv PO

Vlada je 20. maja na 379. dopisni seji izdala Odločbo o prevladi javne koristi energetike – obnovljivih virov energije nad javno koristjo ohranjanja narave v zvezi z integralnim postopkom izdaje gradbenega dovoljenja (GD) za objekt hidroelektrarne (HE) Mokrice.

Upravno sodišče RS (UPRS) je v sodbi ugodilo tožniku Društvo za preučevanje rib (DPRS) in razveljavilo odločitev vlade z dne 9. decembra 2020 ter zadevo vrnilo v ponovni postopek. Izveden je bil nov postopek, v katerem je upravni organ sledil napotilom UPRS v sodbi in pripravil novo odločbo. V postopku prevlade druge javne koristi nad javno koristjo ohranjanja narave v okviru integralnega postopka pridobitve GD za HE Mokrice se dovoli prevlada javne koristi energetike – obnovljivih virov energije nad javno koristjo ohranjanja narave pod pogojem, da so izvedeni vsi omilitveni in izravnalni ukrepi in da so vsi izvedeni sonaravno. 

Določi se izvedba vseh omilitvenih ukrepov iz Poročila o vplivih na okolje in Presoje sprejemljivosti na varovana območja in dodaten omilitveni ukrep za ribe, ki ga je predlagala Ribiška zveza Slovenije.

Določi se izvedba vseh izravnalnih ukrepov iz Poročila o vplivih na okolje in Presoje sprejemljivosti vplivov na varovana območja za zagotavljanje povezljivosti populacij in zmanjšanje pomembnih vplivov, ki jih mora izvesti nosilec posega v naravo.

Določi se izvedba vseh izravnalnih ukrepov iz Poročila o vplivih na okolje in Presoje sprejemljivosti na varovana območja za zagotavljanje povezljivosti populacij in zmanjšanje pomembnih vplivov, ki jih mora izvesti nosilec posega v naravo v:

Posebnem ohranitvenem območju Spodnja Sava:
  • drstišče pod jezovno zgradbo,
  • drstišča v prehodu za vodne organizme in v obvodni strugi,
  • drstišča v pretočni akumulaciji,
  • ureditev izlivnega dela Krke,
  • ureditev zatonov na izlivnih delih pritokov Orehovec in Grajski potok in
Posebnem ohranitvenem območju Krka s pritoki:
  • ribji habitat in drstišča na izlivnem delu Krke.
Določi se dodaten izravnalni ukrep - dopolnitev Uredbe o posebnih varstvenih območjih (območjih Natura 2000). Ta se v evropskem ekološkem omrežju Natura 2000, Sava – Medvode – Kresnice dopolni z vrsto iz Natura 2000 območja Spodnja Sava, zvezdogled (Gobio uranoscopus), ki se izvede pred izdajo integralnega GD.  

Določi se načrtno spremljanje oziroma monitoring, pri natančni določitvi metode monitoringa in njegovem izvajanju pa je treba upoštevati najnovejše metode in prakse.

Vir: Ministrstvo za okolje in prostor
« Nazaj na seznam
»

ne spreglejte

11.11.2020 | Redakcija

Popestritev jedilnika z ribami

23.02.2022 | Ne spreglejte

Kako v spomladansko čiščenje?