Časopis za pokrajino Posavje
26.09.2023
POSAVSKI OBZORNIK
novi
arhiv

60 let Ljudske univerze Krško

Objavljeno: Petek, 24.05.2019    Rubrika: Ne spreglejte Sporočilo
LUK_1029

Kolektiv Ljudske univerze Krško: zadaj: Mojca Pompe Stopar, Monika Novšak, Nataša Kršak, Anja Brilej Bohorč, Tanja Cizl; spredaj: Ana Kramperšek, Nuška Colarič, Andreja Bukovinski Juh, Katja Križaj

Ljudska univerza Krško praznuje častitljivo obletnico delovanja. Obletnice so priložnost, da svoj pogled usmerimo na prehojeno pot in se zazremo v prihodnost.

Izobraževanje odraslih je v današnjem času nujno potrebno. Nenehen razvoj znanosti in tehnologije narekuje odraslim razvijanje vedno novih kompetenc, kompetenc prihodnosti, saj bodo odrasli le z znanjem in sposobnostmi lahko konkurenčni na trgu dela in v vsakdanjem življenju.

Hiša Ljudske univerze Krško

Stavba Ljudske univerze Krško

Ljudska univerza Krško je nepogrešljiva pri zagotavljanju znanj in kompetenc prihodnosti za odrasle v Posavju.

Ponudbo izobraževalnih programov smo v zadnjih letih premišljeno gradili tako, da prvič v zgodovini Ljudske univerze Krško nudimo socialno vključevanje in izobraževanje vsem generacijam, od najmlajših do najstarejših, in vsem ciljnim skupinam: zaposlenim, brezposelnim, socialno ogroženim, starejšim, invalidom, priseljencem in Romom.

Zgodba Ljudske univerze Krško se je začela pred 60 leti.

Ljudska univerza nekoč

Ljudska graf
Po letu 1950 se je začelo odpiranje v svet in potrebe po znanju za približevanje stopnjam razvitejših tehnologij v svetu. Sredi petdesetih let so se začeli poizkusi pridobivanja dodatnih oblik znanja in usposabljanja. Najprej so se pojavile večerne šole za zaposlene pri rednih šolah in kmalu so se pokazali prvi uspehi. Potrebe po znanju so preraščale izobraževalne zmožnosti šol, zato je bil sprejet Zakon o izobraževanju odraslih, ki je v Sloveniji omogočil ustanavljanje ljudskih univerz.

Osnovna šola Raka_1959

Osnovna šola Raka 1959

Tradicija izobraževanja odraslih v Krškem se je začela 10. 6. 1959 z Odločbo Občinskega ljudskega odbora Videm-Krško o ustanovitvi Ljudske univerze Krško. Prvi izobraževalni programi za odrasle so bili: osnovna šola za odrasle, večerna ekonomska šola, šola za učitelje razrednega pouka, šola za starše, šola za mlade, večeri na vasi, večeri s političnimi komentatorji, šiviljski in strojepisni tečaji, potopisna predavanja in potujoči kino.

Razvoj izobraževanja odraslih se je nadaljeval s strokovnimi izobraževanji za tajnice in tajnike, voznike motornih čolnov, viličariste, strojnike težke gradbene mehanizacije, higienski minimum, prva pomoč, tečaji za strojnike parnih turbin in parnega kotla na parnih lokomotivah, politično šolo za vodstva mladinskih organizacij, za predsednike in sekretarje občinskih vodstev ter politično večerno šolo.

Seminar za predavatelje 1960

Seminar za predavatelje 1960

Izvajali smo izobraževalne programe za pridobitev izobrazbe na vseh stopnjah: programi usposab­ljanj za poklice, srednje poklicno izobraževanje, srednje tehnično izobraževanje, višješolsko in visokošolsko izobraževanje. Izobraževalno ponudbo so obogatila usposabljanja za pridobitev nacionalnih poklicnih kvalifikacij, šola podjetništva in turizma, Svetovalno središče Posavje in prvi projekti: Družina na razpotju – pred novimi izzivi, Mreža vseživljenjskega učenja, Andragoška mreža, Romski zapos­litveni center, Poklicno informiranje in svetovanje za Rome, Klub za iskanje zaposlitve. S projektom Center vseživljenjskega učenja Posavje smo, prvič v zgodovini Ljudske univerze Krško, v sodelovanju s projektnimi partnerji v neformalne oblike izobraževanja in vseživljenjskega učenja vključili 19.609 odraslih iz celotnega Posavja. Sledili so projekti: Dvig ravni pismenosti, Splošno in neformalno izobraževanje odraslih, IPA Operativni program pridružitvenih aktivnosti Slovenija – Hrvaška, projekt »Kult-pro« idr. V sodelovanju z Zavodom Republike Slovenije za zaposlovanje, Območno službo Sevnica smo za brezposelne izvajali programe usposabljanj za pridobitev nacionalnih poklicnih kvalifikacij – maser, refleksoterapevt, usposabljanje za življenjsko uspešnost – Most do izobrazbe, Poseben program za etnično skupino Romov ter tečaje nemščine kot pripravo na zaposlitev v tujini.

Zaživelo je Svetovalno središče Posavje, Središče za samostojno učenje, pred 20 leti tudi Univerza za tretje življenjsko obdobje.

Ljudska univerza danes

Podelitev potrdil TPK januar 2017

Podelitev potrdil TPK januar 2017

Ljudska univerza Krško smelo zasleduje vizijo: želimo postati najsodobnejše izobraževalno središče, ki bo še naprej dostopno, priljubljeno in prepoznavno po kakovostni in pestri ponudbi izobraževalnih programov in svetovanju za odrasle. 

Uresničujemo svoje poslanstvo: spodbujanje vseživljenjskega učenja z razvojem in ponudbo izobraževalnih programov za odrasle ter zagotavljanje informiranja in svetovanja za izobraževanje. Prebivalstvu omogočamo dostop do novih znanj in spretnosti. S tem odpiramo ljudem nove možnosti na zaposlitvenem in osebnem področju.

Jutranja telovadba v VGC junij 2017

Jutranja telovadba v VGC junij 2017

Odločno stojimo za našimi vrednotami: dostopnost, odgovornost, kakovost, strokovnost, usmerjenost k ciljem in rezultatom.

Danes lahko odrasli na Ljudski univerzi Krško obiskujejo: osnovno šolo za odrasle, usposabljanja za življenjsko uspešnost, usposabljanja za pridobitev nacionalnih poklicnih kvalifikacij, tečaje tujih jezikov, računalniške tečaje, študijske krožke, univerzo za tretje življenjsko obdobje, predavanja šole za starše, tečaje in delavnice, mesečna predavanja, lahko opravljajo izpite iz znanja slovenskega jezika na osnovni ravni. Znanje za današnji čas lahko pridobivajo ali utrjujejo v Središču za samostojno učenje, kjer le-to poteka ob podpori sodobne informacijske tehnologije.

Zaključni izlet v Kostanjevico na Krki 2017-2018

Zaključni izlet v Kostanjevico na Krki 2017-2018

V Svetovalnem središču Posavje nudimo odraslim svetovalno podporo pred, med in po zaključenem izobraževanju. Izvajamo postopke ugotavljanja in vrednotenja neformalno pridobljenih znanj ter svetujemo za učinkovito iskanje zaposlitve. V dejavnost informiranja in svetovanja v izobraževanju odraslih (ISIO) je letno vključenih približno 380 svetovancev. S projektom Svetovanje za zaposlene v Posavju 2016–2022 smo svetovalno dejavnost še bolj približali zaposlenim. Izvajamo dejavnost svetovanja za karierni razvoj. V dejavnost svetovanja za zaposlene smo vključili že 633 zaposlenih iz Posavja. Projekt je financiran iz proračuna Republike Slovenije in Evropskega socialnega sklada.

Projekt Pridobivanje kompetenc zaposlenih v Posavju 2016–2019 je zaposlenim v Posavju omogočil pridobivanje kompetenc za učinkovitejše opravljanje dela in sodelovanje v sodobni družbi. V projektu je kompetence v 50-urnih programih pridobivalo in krepilo 1.231 zaposlenih. Ljudska univerza Krško je kot nosilka projekta sodelovala s partnerskima organizacijama: Ekonomska in trgovska šola Brežice ter Izobraževalnim centrom Prah, d. o. o. Projekt je prav tako financiran iz proračuna Republike Slovenije in Evropskega socialnega sklada.

Predavanje Viki Grošelj 2018-2019

Predavanje Vikija Grošlja 2018-2019

S projektom Večgeneracijski center Posavje smo dosegli rast na več ravneh. Pridobili smo nove prostore na CKŽ 44. Smo nosilci projekta in v sodelovanju s partnerskima organizacijama: Zavod za podjetništvo, turizem in mladino Brežice ter Družinskim inštitutom Zaupanje iz Sevnice, aktivnosti projekta izvajamo v vseh šestih občinah Posavja. Nudimo socialno vključevanje in izobraževanje za vse ranljive ciljne skupine. V Večgeneracijski center Posavje se je od leta 2017 vključilo 13.969 uporabnikov. Projekt je financiran s strani proračuna Republike Slovenije in Evropskega socialnega sklada.

Na Ljudski univerzi Krško se v Univerzi za tretje življenjsko obdobje letno izobražuje okrog 200 slušateljev, s projektom Neformalno izobraževanje brezposelnih se je v letih 2017 in 2018 dodatno izobraževalo 229 brezposelnih. Našim uporabnikom nudimo tudi učno pomoč za odrasle.

Na Ljudski univerzi Krško se je s pridobitvijo projektov število zaposlenih v letih 2016 in 2017 zelo povečalo. Zavod s tremi zaposlenimi je v dveh letih postal zavod z devetimi zaposlenimi. Danes je na LU Krško zaposleno toliko organizatorjev izobraževanja odraslih kot nikoli prej v vsej zgodovini njenega delovanja. Odlikuje nas strokovnost, predanost delu in usmerjenost k rezultatom. Naša prednost je raznolika izobrazbena struktura zaposlenih: andragoginja, sociologinja, slavistke, specialistka družinske terapije, ekonomistka in socialna delavka. Vsak dan prepletamo mladostno energijo z dolgoletnimi izkušnjami.

Pri izvajanju izobraževalnih programov imajo ključno vlogo naši zunanji sodelavci, ki so odlični andragogi s strokovnim znanjem, odličnimi referencami in s posluhom za udeležence.

Skrbimo za nenehen razvoj, se pogumno lotevamo sprememb in rastemo. Naša izobraževalna ponudba je vsako leto bogatejša za številne izobraževalne programe in projekte.

Ponosni smo na bogato tradicijo, dolgoletne izkušnje in vpetost v lokalno okolje, kar nam daje čvrste temelje, neizmeren pogum in energijo za nadaljnje delo. Prepričani smo v uspeh.

In vsak dan se skupaj z vami učimo za življenje.

Nataša Kršak, direktorica LU Krško
« Nazaj na seznam
»

najbolj brani članki

12.09.2023 | Ne spreglejte

Poletja je konec! Sedaj gre zares!

ne spreglejte

27.05.2019 | Oglas

Kako hitro do specialista?

17.06.2019 | Redakcija

Replika kapele Božjega groba