Časopis za pokrajino Posavje
14.04.2024
POSAVSKI OBZORNIK
novi
arhiv

Posavje je na slovenskem repu po stanovanjskih novogradnjah

Objavljeno: Petek, 24.01.2020    Rubrika: Ne spreglejte Redakcija
DSC_0520

Gradnja novih stanovanj na Vidmu

Stanovanje kot materialna dobrina zagotavlja osnovne materialne pogoje in razmere za pokrivanje temeljnih potreb za življenje. Po lastniških stanovanjih, ki jih je v Posavju največ, saj jih je bilo konec leta 2018 20.273, velik delež pri reševanju stanovanjskega problema predstavljajo najemniška stanovanja, teh je bilo 1636.

Po podatkih Statističnega urada RS je konec leta 2018 Posavje štelo 29.980 gospodinjstev (za 2019 še ni zbirnega podatka, op. p.). Od skupnega števila prebivalstva – 74.927 – jih je 63.901 prebivalo v lastniških stanovanjih, v najemniških pa 3.935. Novozgrajenih stanovanj je bilo v zadnjem sedemletnem obdobju relativno malo, saj je bilo teh po podatkih Geodetske uprave RS na 1000 prebivalcev zgrajenih: v Bistrica ob Sotli 29,72, v Brežicah 17,94, v Kostanjevici na Krki 14,36, v Krškem 14,17, v Radečah 12,35 in v Sevnici 15,42 stanovanja (med regijami za Posavjem po novogradnjah znatno zaostajajo le še v Zasavski in Koroški regiji). Kljub temu občine ocenjujejo, da je na njihovih območjih stanovanjska problematika zadovoljivo rešena, kar si prizadevajo reševati tudi z dodeljevanjem neprofitnih stanovanj v najem preko javnih razpisov. Do teh so upravičeni prosilci, katerih dohodki gospodinjstva v koledarskem letu pred razpisom ne presegajo zakonsko določenega odstotka od povprečne neto plače v Republiki Sloveniji, pri čemer posavske občine kot najemodajalci sledijo cilju, da kot prednostni kategoriji dodeljujejo stanovanja mladim oziroma mladim družinam, ki si prvič rešujejo stanovanjsko problematiko. Z njihove strani pa se utegne spričo zaostrenih pogojev pri kreditiranju prebivalstva s strani Banke Slovenije povpraševanje po stanovanjih v prihodnje še povečati, zato smo v nadaljevanju članka strnili (ne)razpoložljivi fond stanovanj po posavskih občinah.

Rudar je pomemben investitor

Občina Krško ima trenutno v lasti 57 neprofitnih stanovanj, družba Rudar Senovo 545 stanovanj, pri čemer je občina ključni poslovni partner Rudarja, saj je ta upravnik skupnih delov in naprav ter tudi posameznih delov stavb, tako stanovanj kot tudi poslovnih prostorov v lasti občine, že od leta 2004. Trenutno ima občina prostih pet občinskih stanovanj, družba Rudar pa dve. Kot so navedli na občini, dejanske potrebe po stanovanjih ugotavljajo na podlagi izvedenih javnih razpisov za dodelitev stanovanj. Na zadnjega, izvedenega v oktobru lani, je prispelo 52 vlog. Pri dodelitvi neprofitnih stanovanj so mladi in mlade družine obravnavani kot prednostni kategoriji, kar pomeni, da so upravičeni do dodatnih točk. Po zadnjem izvedenem razpisu je oba navedena kriterija izpolnjevalo 6 od 52 prosilcev. Sicer pa je občina v letu 2016, s ciljem ugotoviti odnos občanov do stanovanjske problematike na nivoju občine, izvedla raziskavo na področju stanovanjske problematike. Izidi raziskave (n=300) kažejo, da je bilo 12 % anketirancev lastnikov stanovanj, 4,3 % pa najemnikov. Kar 96 % anketirancev je menilo, da so njihove stanovanjske razmere primerne. Trenutno so na občini v postopku pridobitve uporabnega dovoljenja za štiri nova stanovanja. Družba Rudar Senovo trenutno gradi 15 stanovanj na Vidmu, ki bodo namenjena za oddajo v najem kot neprofitna, dodatne stanovanjske enote pa občini glede na razpoložljivost zagotavlja Stanovanjski sklad RS.

Pomoč s subvencioniranjem tržnih najemnin

Občina Brežice ima v lasti 149 stanovanj, od tega jih 30 oddaja kot tržna najemniška stanovanja in 115 stanovanj kot neprofitna stanovanja, v lasti pa ima tudi štiri kadrovska oz. službena stanovanja. Pomanjkanje razpoložljivih neprofitnih stanovanj občina rešuje na način, da socialno ogroženim najemnikom, ki so kandidirali na razpisu za neprofitna stanovanja, a tega niso pridobili, so si pa sami poiskali na trgu stanovanje s tržno najemnino, da jim pomaga s subvencioniranjem najemnine. Tovrstnih najemnikov je bilo v januarju letos 47. Domala vsa neprofitna stanovanja v občini so zasedena, saj so trenutno prosta le tri neprofitna stanovanja, ki so v celoti obnovljena, a jih bodo že kmalu zapolnili stanovalci, ki bodo uspešni na zadnjem javnem razpisu. Na navedeni razpis, objavljen v oktobru lani, se je prijavilo 76 prosilcev, katerih vloge so trenutno še v postopku pregledovanja in preučevanja razpisne občinske komisije, pri čemer bodo imele prednost pri dodeljevanju stanovanj mlade družine in mladi, saj tudi Občina Brežice prednostno sledi dodeljevanju stanovanj družinam, ki si prvič rešujejo stanovanjski problem. Sicer ima občina ob že treh trenutno prostostih stanovanjih prosta še štiri stanovanja, vendar pa bodo šla slednja v oddajo šele po njihovi prenovi. Občina bo v okviru proračunskih zmožnosti poskušala v letih 2020–2021 nezasedena stanovanja temeljito prenoviti, za kar bo treba pridobiti ustrezno projektno dokumentacijo, takoj po končani obnovi pa jih bodo ponudili v najem upravičencem s prednostne liste. Ob navedenih stanovanjskih kapacitetah ima občina v lasti tudi štiri bivalne enote (triposteljno za ženske, triposteljno za moške in dve družinski bivalni enoti na Prešernovi 11b v Brežicah), ki pa so namenjene začasnemu reševanju stanovanjskih potreb socialno ogroženih oseb. Trenutno imajo zasedeni obe družinski enoti, v ženski bivalni enoti pa je trenutno nastanjena ena oseba.

Dobrodošel bi bil zasebni investitor

Občina Sevnica ima v lasti okoli 140 stanovanjskih enot na območju Sevnice, Krmelja, nekaj tudi v Tržišču in na Blanci. Gre za neprofitna stanovanja, dve stanovanji pa sta službeni. Stanovanja so po večini zasedena, glede na povpraševanje pa na občini ocenjujejo, da bi za zadostitev potrebam pri reševanju stanovanjskega problema potrebovali okoli 25 dodatnih neprofitnih stanovanj. Občina Sevnica ima sicer v lasti površine, ki bi bile primerne za izgradnjo večstanovanjskih objektov, vendar pa gradnje iz občinske proračuna ali investicij v nakupe dodatnih stanovanj ne predvidevajo, pač pa lahko h gradnji na območju občine pristopijo zasebni investitorji. Namreč, kot pojasnjujejo na občini, ta prvenstveno namenja sredstva za vzdrževanje obstoječega fonda neprofitnih stanovanj. Občina razpiše razpis za dodelitev neprofitnih stanovanj okvirno na dve leti. Za mlade in mlade družine poskrbijo na način, da lahko ti glede na starost staršev in dolžino bivanja na območju občine na podlagi točkovnika pridobijo dodatne točke, s katerimi se uvrstijo na višja mesta prednostnega seznama prosilcev za neprofitna stanovanja.

Do več stanovanj s postopno obnovo

Občina Radeče ima v lasti 51 neprofitnih stanovanj, medtem ko z evidenco neprofitnih stanovanj drugih lastnikov (Stanovanjski sklad ipd.) ne razpolagajo. Trenutno imajo zasedenih 48 neprofitnih stanovanj, preostala tri pa so predvidena za oddajo po razpisu po njihovi prenovi. Sicer zaznavajo potrebo po dodatnih neprofitnih stanovanjih, na razpise se običajno prijavi med pet in deset prosilcev, vendar pa bi gradnja predstavljala v tem obdobju prevelik finančni zalogaj, zato bodo v kratkoročnem obdobju sledili politiki postopnega urejanja in obnavljanja že obstoječih stanovanjskih enot. Mlade družine so prednostne kategorije pri javnih razpisih za oddajo neprofitnih stanovanj v najem, prav tako občina mladim družinam nudi druge oblike pomoči, kot npr. izplačilo denarne pomoči ob rojstvu otroka, družinam s štirimi ali več otroki pa enkrat letno izplačilo denarne pomoči za velike družine.

V Kostanjevici brez investicij, v Bistrici ureditev treh enot

Občina Kostanjevica na Krki ima v lasti osem neprofitnih stanovanj. Trenutno jih je šest zasedenih, za dve stanovanji pa bo, predvidoma v prihodnjem mesecu, kakor pojasnjujejo na občini, izšel javni razpis. Tudi v kostanjeviški občini glede na povpraševanje po prostih mestih ugotavljajo, da so potrebe večje od razpoložljive ponudbe, po stanovanjih pa je večje povpraševanje s strani socialno ogroženih oseb kot pa mladih. V naslednjih letih gradnje stanovanj ne predvidevajo. Občina Bistrica ob Sotli ima v lasti devet neprofitnih stanovanj. V preteklih letih so z razpoložljivimi kapacitetami sicer sledili povpraševanju, fond razpoložljivih stanovanj pa so v celoti oddali v minulem letu, tako da trenutno s prostim stanovanjem ne razpolagajo, pričakujejo pa, da se bo eno sprostilo v kratkem. V prihodnjih letih načrtujejo ureditev treh dodatnih stanovanj, mladim družinam pa si prizadevajo pomagati na način, da jim priskočijo na pomoč pri iskanju primerne namestitve.

Bojana Mavsar, foto: P. Pavlovič

Prispevek je objavljen v Posavskem obzorniku, ki je izšel 23. januarja 2020.
« Nazaj na seznam