Časopis za pokrajino Posavje
19.05.2024
POSAVSKI OBZORNIK
novi
arhiv

Bistriški svetniki sprejeli zaključni račun proračuna 2023 in soglašali z izplačilom za delovno uspešnost

Objavljeno: Ponedeljek, 15.04.2024    Rubrika: NOVICE Redakcija
9-seja-os-bistrica-ob-sotli (9)

Bistriški občinski svet in občinska uprava med zasedanjem na 9. seji

Občinski svet Občine Bistrica ob Sotli je na 9. seji v tekočem mandatu, ki je v sejni sobi občine potekala 9. aprila, sprejel zaključni račun občinskega proračuna za leto 2023, soglašal z izplačilom dela plače za delovno uspešnost direktorjev JZ, katerih (so)ustanoviteljica je Občina Bistrica ob Sotli ter se tako kot na vsaki seji seznanil s poročilom župana Franja Debelaka in posameznih svetnikov.

Kot je pri točki o zaključnem računu omenila Lidija Centrih, ki je na bistriški občini zadolžena za finance, so lani prihodke v proračunu načrtovali v višini približno 4,1 milijona evrov, realizirani so bili v višini slabih 3,8 milijona evrov, kar predstavlja 92-odstotno realizacijo. Transferni prihodki so bili realizirani v skupnem znesku 2.080.000 evrov, pridobili so jih za obnovo lokalnih cest ob državni meji, hidravlične izboljšave vodovodnega sistema, sanacijo dveh plazov, sredstva požarne takse in sredstva za sanacijo po neurjih. Lani se občina ni zadolževala. Proračunski odhodki so bili načrtovani v višini dobrih 4,6 milijona evrov in realizirani v višini nekaj več kot 4 milijone evrov oz. je bila realizacija 87-odstotna. Investicijski odhodki so bili realizirani v višini 2.686.000 evrov, investicijski transferji, kjer gre za sofinanciranje investicij na področju vodooskrbe, ravnanja z odpadki in odpadnimi vodami (predvsem za transferje podjetjema OKP in Simbio) pa v višini 84 tisoč evrov. V letu 2023 so v občini Bistrica ob Sotli izvajali naslednje večje investicije: sanacije občinskih cest in dveh večjih plazov (na lokalnih cestah Elektro–Graben in Bokulič–Uršič), hidravlične izboljšave vodovodnega sistema ter gradnja stanovanj v Bratuševi domačiji. Poleg teh so se izvajale še številne manjše investicije, je še navedla Centrih.
9-seja-os-bistrica-ob-sotli (5)

Župan Franjo Debelak


Lani investicijsko kar močno, letos računajo še na več

Po besedah župana Debelaka bi bila realizacija proračuna še višja, če bi bile hidravlične izboljšave zaključene, tako pa so skoraj 600 tisoč evrov iz lanskega leta prenesli v letošnje. V tem letu so že morali ’žrtvovati’ 250 tisoč evrov iz občinskega proračuna zaradi podražitev materiala pri hidravličnih izboljšavah, ker jim država tega denarja ni odobrila. Kot je omenil, ta projekt še ni čisto zaključen, saj potekajo še zadnje ureditve okolice, pri čemer župan ni bil najbolj zadovoljen z nadzorom, bilo je tudi nekaj nezadovoljstva med ljudmi, a izvajalec Kostak HG Brežice (prej HPG) je investicijo na koncu uspešno izvedel, tako da že potekajo priključitve na nov vodovodni sistem. Kot je še povedal, dela na Bratuševi domačiji potekajo zelo počasi, zato se dogovarjajo za podaljšanje roka in pričakujejo, da bo do konca junija investicija narejena. »Leto 2023 je bilo investicijsko kar močno, za letošnje pa računamo še na več,« je poudaril Debelak in omenil, da imajo sploh prvič z družbo GEN energija dogovor glede sponzorstva društev, letos bodo finančno pomagali dvema. Kot je še navedel, se v zvezi s projektom JEK2 pripravljajo tudi na tožbe, pri čemer se po njegovih besedah »pogovarjamo, pogajamo, in to malo lažje, ker imamo malo več argumentov«.
9-seja-os-bistrica-ob-sotli (1)

Lidija Centrih

Svetnik Marjan Fendre je vprašal, zakaj so pri pripravi OPN-ja zapravili manj (12 tisoč) od načrtovanega (30 tisoč evrov). Kot sta odgovorila Debelak in direktorica občinske uprave Ana Bercko, je potek priprave počasnejši, ker potrebujejo soglasja petih soglasodajalcev, vmes so jim tudi naložili izdelavo poplavne študije in ravno v prejšnjem tednu so izbrali izvajalca študije. »Prostorski načrti vseeno tečejo po dinamiki, kakršna je bila,« je dejala Bercko in omenila, da OPN pripravlja ljubljansko podjetje LUZ.

Sedem direktorjev JZ bo nagrajenih za delovno uspešnost

Občinski svet je soglašal z izplačilom dela plače za redno delovno uspešnost direktorjev javnih zavodov, katerih ustanoviteljica oz. soustanoviteljica je Občina Bistrica ob Sotli. Kot je povedala predsednica Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja mag. Valerija Slemenšek, so prejeli sedem predlogov soglasij za izplačilo dela plače za delovno uspešnost in za vse so člani komisije soglasno glasovali za. Za redno delovno uspešnost bodo z izplačilom dela plače (večinoma 5 %) nagradili ravnatelja OŠ Bistrica ob Sotli Bogomirja Marčinkovića, direktorico RRA Posavje mag. Natašo Šerbec, ravnateljico III. OŠ Rogaška Slatina Apolonijo Kunštek, ravnateljico GŠ Rogaška Slatina Tatjano Šolman, direktorico LU Rogaška Slatina Lidijo Sovinc, direktorja ZD Šmarje pri Jelšah mag. Antona Zidarja in direktorja Knjižnice Šmarje pri Jelšah dr. Marka Samca. Prejeli bodo okvirno med 1400 in 2200 evrov bruto. »Vsi našteti delajo v redu in mislim, da si to zaslužijo,« je ob tem dodal župan Debelak.
9-seja-os-bistrica-ob-sotli (2)

Mag. Valerija Slemenšek


Na dnevni red so naknadno dodali še točko o imenovanju predstavnika občine v Svet JSKD Šmarje pri Jelšah. Ker je članici sveta Špeli Drašler potekel mandat, so ji svetniki potrdili novega.

V Kunšperku naj bi bili preglasni na strelišču

Župan je v svojem poročilu med drugim omenil, da v Kunšperku zbirajo podpise zaradi povzročanja (pretiranega?) hrupa na strelišču, kjer naj bi streljali tudi ob nedeljah. Župan v zvezi s tem ne izključuje niti sprejema odloka, ki bi se navezoval na Zakon o varstvu javnega reda in miru, saj občina trenutno takšnega odloka še nima. Pri investiciji v kolesarske povezave, ki se izvaja na območju bistriške občine, bodo morali potek trase zaradi zahtev vodarjev nekoliko spremeniti.

Do konca maja rok za oddajo predlogov za letošnje občinske nagrajence
9-seja-os-bistrica-ob-sotli (8)

Svetnik Andrej Knezić (na sredini)


Med svetniškimi poročili izpostavljamo mag. Valerijo Slemenšek, ki je povedala, da je Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja odločila, da se v letošnjem letu ob občinskem prazniku razpišejo naslednja priznanja občine: naziv častni občan, plaketa, dve priznanji in denarna nagrada v višini 500 evrov, rok za oddajo predlogov je 31. maj. Andrej Knezić je poročal o seji sveta zavoda OŠ Bistrica ob Sotli, na kateri so se med drugim pogovarjali tudi o možnosti postavitve sončnih elektrarn na javne objekte, kot so šole. Kot ga je dopolnil župan, je podjetje GEN Sonce pripravljeno postaviti sončne celice na streho prireditvenega kozolca v Bistrici ob Sotli. Ambrož Zorenč, ki se je udeležil seje nadzornega odbora OKP Rogaška Slatina, je navedel, da je vodstvo komunalnega podjetja opozorilo, da bi se lahko cene komunalnih storitev v prihodnosti še povišale, poleg tega bodo najverjetneje morali nabaviti novo komunalno vozilo, saj se jim je eno pokvarilo.

Sprejeli tudi dva sklepa

Med svetniškimi pobudami in vprašanji je Slemenšek zanimalo, kako daleč je priprava celostne prometne strategije v občini, in Bercko ji je odgovorila, da so trenutno med postopkom izbire izvajalca. Knezić je predlagal, da se v Dekmanci nujno najde ustrezna rešitev za zagotovitev varne poti otrok do avtobusnega postajališča, saj morajo trenutno hoditi ob robu zelo nevarne ceste, in da se drevje ob občinskih cestah primerno obreže, da ne bo oviralo prometa. Občinski svet je na pobudo svetnikov sprejel tudi dva sklepa, in sicer da se Kmetijsko zadrugo Šmarje pri Jelšah pozove, da uredi oz. pospravi odpad na svojem zemljišču v bližini pokopališča, ter da se v proračunu za naslednje leto zagotovijo sredstva za idejno rešitev celostne podobe središča Bistrice ob Sotli. Na koncu seje je župan še omenil, da se v središču Bistrice znova odpira lekarna, ki sicer ne bo prava lekarna, saj se bodo v njej lahko dobili samo zdravila brez recepta in medicinski pripomočki, bo pa možnost naročanja zdravil na recept.

R. R.

#povezujemoposavje
« Nazaj na seznam
»