Časopis za pokrajino Posavje
6.08.2020
POSAVSKI OBZORNIK
novi
arhiv

Informacije Upravne enote Krško

Objavljeno: Ponedeljek, 30.11.-0001    Rubrika: NOVICE
Informacije Upravne enote Krško SODELOVANJE UPRAVNE ENOTE KRŠKO NA ZNANSTVENI KONFERENCI Z MEDNARODNO UDELEŽBO » MANAGEMENT, IZOBRAŽEVANJE IN TURIZEM - KREATIVNO V SPREMEMBE«

Upravna enota Krško je v mesecu oktobru sodelovala na znanstveni konferenci z mednarodno udeležbo »Management, izobraževanje in turizem - kreativno v spremembe« v organizaciji Fakultete za management Koper in Fakultete za turistične študije Portorož - Turistica, in sicer s kar tremi strokovnimi prispevki: Kodeks etike kot del identitete Upravne enote Krško, CAF - motivator proaktivnega delovanja Upravne enote Krško ter Model stalnih izboljšav kot dejavnik kakovosti poslovanja avtoric mag. Lidije Božič, načelnice upravne enote, ter mag. Nine Hadžimulić in mag. Jožice Volčanjk.

KAKO HITREJE DO GRADBENEGA DOVOLJENJA

Upravna enota Krško ugotavlja, da vloge za pridobitev gradbenega dovoljenja pogosto ne vsebujejo vseh prilog, kot jih določa Zakon o graditvi objektov. Največkrat ni urejeno lastništvo oziroma ni izkazana pravica, da lahko investitor gradi na predvidenem zemljišču, kar podaljšuje čas pridobitve dovoljenja. Zato pozivamo bodoče investitorje, da pred vložitvijo vloge preverijo lastništvo parcele, na kateri želijo graditi, kot tudi parcel, preko katerih bodo na novo speljani vodovodni in elektro priključki ter dostop do objekta. Na vseh parcelah mora bodoči investitor izkazati pravico, da lahko nanje posega. To lahko izkaže z zemljiškoknjižnim izpiskom, kjer je lastništvo vpisano na njegovo ime, ali s pogodbo o služnosti, stavbni pravici ali s kakšno drugo pogodbo, ki dovoljuje gradnjo na določenem zemljišču, overjeno pri notarju in z dokazilom o vložitvi predloga za vpis v zemljiško knjigo.

Velik del območja, ki ga pokriva Upravna enota Krško, se nahaja na varovanih območjih (kulturna in naravna dediščina, varovalni pas ceste, itd.). Za gradnjo na teh območjih je treba pridobiti soglasje upravljavca tega območja. Priporočamo investitorjem, da pred oddajo vloge za pridobitev gradbenega dovoljenja preverijo na občini, na območju katere leži zemljišče, kjer je predvidena gradnja, ali spada v kakršnokoli varovano območje in si za predmetno gradnjo pridobijo ustrezno soglasje.

S predložitvijo navedenih prilog se bo čas izdaje gradbenega dovoljenja za katerikoli objekt skrajšal.

 

KOMASACIJSKO OBMOČJE VIHRE - PREPOVED PROMETA Z ZEMLJIŠČI

Odločba Upravne enote Krško, številka 331-8/2009-4, z dne 24. 6. 2009, o uvedbi komasacijskega postopka na komasacijskem območju Vihre je dne 26. 10. 2009 postala pravnomočna. Z uvedbo komasacijskega postopka so na komasacijskem območju prepovedani: promet z zemljišči, parceliranje zemljišč ter graditev in sajenje oziroma odstranjevanje nasadov ter gozdnega drevja, če ni z idejno zasnovo ureditve komasacijskega območja določeno drugače.

Izjemoma je dovoljen promet z zemljišči do konca razgrnitve elaborata obstoječega stanja zemljišč komasacijskega sklada, če gre za zmanjšanje števila lastnikov ali solastniških deležev, če gre za formalno dokončanje pravnega posla za prenos lastništva na zemljišču, ki je dejansko že opravljen. Ne glede na fazo komasacije je dovoljen prenos lastništva, če gre za prenos lastništva na Republiko Slovenijo ali občino oziroma prenos lastništva zaradi izvedbe prostorskega izvedbenega akta. Potrdilo o tem, da so izpolnjeni zakonski pogoji, izda Upravna enota Krško.

Pregled parcel, kultur, površin, zemljiškoknjižnih vložkov, lastnikov oziroma uporabnikov zemljišč komasacijskega območja Vihre, ki se nahaja v delu katastrske občine Drnovo, ter idejna zasnova ureditve tega območja so na vpogled na Upravni enoti Krško, CKŽ 14, Krško, Oddelek za gospodarske dejavnosti in kmetijstvo, 1. nadstropje, pisarna št. 108, in na Občini Krško, CKŽ 14, Krško, Oddelek za gospodarske dejavnosti.

PRIJAVA LETNEGA PRIDELKA GROZDJA, MOŠTA IN VINA LETNIKA 2009

Pridelovalci grozdja in vina, ki so vpisani v Register pridelovalcev grozdja in vina pri Upravni enoti Krško in obdelujejo 0,1 ha ali več vinogradov oziroma tržijo del ali celoten pridelek grozdja, mošta, vina oz. drugih proizvodov, morajo do 20. novembra 2009 prijaviti letni pridelek grozdja, mošta in vina. Za prijavo je predpisan obrazec, ki se ga lahko dobi v Upravni enoti Krško, CKŽ 14, Krško, na krajevnih uradih (Senovo, Raka in Kostanjevica na Krki, kjer se ga lahko tudi odda) ali na spletni strani e-uprave/elektronske storitve javne uprave, na naslovu: http://euprava.gov.si/storitve/pridobiVlogo.esju?id=544 in http://euprava.gov.si/storitve/pridobiVlogo.esju?id=545.

PRAVNOMOČNA GRADBENA DOVOLJENJA

V mesecu oktobru so postala pravnomočna naslednja gradbena dovoljenja:

proizvodni objekt za predelavo sadja in zelenjave v OC Kostanjevica na Krki;skladiščno halo v IC Vrbina;preureditev obstoječega objekta za potrebe vrtca v Leskovcu pri Krškem.

Za vse dodatne informacije smo vam na voljo na telefonski številki 07 49 81 402.

 

Mag. Lidija Božič, načelnica upravne enote

« Nazaj na seznam