Časopis za pokrajino Posavje
25.05.2019
POSAVSKI OBZORNIK
novi
arhiv

Kolikšne so sejnine posavskih občinskih svetnikov?

Objavljeno: Torek, 12.03.2019    Rubrika: NOVICE Redakcija
Kolikšne so sejnine posavskih občinskih svetnikov?

Občinski svet Brežice (foto: R. R.)

Potem ko je v začetku februarja precej razburjenja povzročilo povišanje sejnin, ki so si ga – z dokaj tesno večino – izglasovali brežiške občinske svetnice in svetniki, smo v uredništvu Posavskega obzornika raziskali, kako je s sejninami občinskih svetnikov še v ostalih posavskih občinah.

BREŽICE: SEJNINE NA "PREDKRIZNO" RAVEN
 
Brežiški svetniki so na februarski seji s 16 glasovi za in 12 proti sprejeli spremembe Pravilnika o plačah in plačilih za opravljanje funkcije funkcionarjev, plačilih članom delovnih teles, članom drugih organov, komisij in strokovnih organov ter o povračilih stroškov in drugih prejemkih.
Kolikšne so sejnine posavskih občinskih svetnikov?

Občinski svet Krško (foto: B. M.)

Sejnine so se nominalno vrnile na raven iz leta 2010, kar pomeni, da sejnina za udeležbo na sklepčni seji občinskega sveta po novem znaša 285 evrov bruto oz. 207 evrov neto (do zdaj 225,22 evra bruto). Sejnina za udeležbo na sklepčni seji delovnega telesa občinskega sveta znaša 55 evrov bruto oz. 40 evrov neto (prej 43,46 evra bruto), pri čemer zunanjim članom delovnih teles in predsedujočemu na seji delovnega telesa pripada sejnina, povišana za 50 % zneska sejnine za člane delovnega telesa. Predsednik in člani nadzornega odbora občine so upravičeni do nagrade za udeležbo na vsaki sklepčni redni ali izredni seji nadzornega odbora v višini 55 evrov bruto oz. 40 evrov neto (prej 43,46 evra bruto). Glavna sprememba je, da se za nadaljevanje seje sejnine več ne izplača. Znesek, vključno s sejninami za člane delovnih teles občinskega sveta, ki se izplača posameznemu članu občinskega sveta, ne bo presegal 7,5 % županove plače (ta se ni povišala), pri čemer se ne upošteva dodatka za delovno dobo.
Kolikšne so sejnine posavskih občinskih svetnikov?

Občinski svet Sevnica (foto: S. R.)

Proračunska postavka za delovanje občinskega sveta je bila v letu 2018 določena v višini 90.000 evrov. Na podlagi sprejetega pravilnika so se zneski sejnin povečali, a se zaradi spremenjene določbe pravilnika, po kateri se sejnina za nadaljevanje sej več ne bo izplačevala, stroški na letni ravni naj ne bi povečali.
 
KRŠKO: PRECEJ NIŽJE SEJNINE
 
V občini Krško so sejnine občinskih svetnikov ter članov delovnih teles občinskega sveta vezane na županovo plačo. Tako sejnina za sejo občinskega sveta tako znaša 7 % županove plače oz. 237 evrov bruto (172,33 evra neto), za nadaljevanje seje pa sejnina ni predvidena. Sejnina za seje delovnih teles občinskega sveta znaša 0,65 % županove plače za člane OS, torej 22 evrov bruto (16 evrov neto), in 1,3 % županove plače za zunanje člane, torej 44 evrov bruto (32 evrov neto). Predsedniku nadzornega odbora pripada sejnina v višini 5 % županove plače (169 evrov bruto oz. 123 evrov neto), članom nadzornega odbora pa 3,5 % županove plače (118 evrov bruto oz. 86 evrov neto). Zadnja sprememba je bila sprejeta v letu 2016, nanašala pa se je ravno na povišanje sejnin za nadzorni odbor. V letošnjem občinskem proračunu je sicer za sejnine občinskih svetnikov, članov delovnih teles, strokovnih komisij ipd. namenjenih 100.050 evrov.
 
SEVNICA: ŠE MALCE BOLJ VARČNI
 
Kolikšne so sejnine posavskih občinskih svetnikov?

Občinski svet Radeče (foto: B. M.)

Še bolj »varčni« so v občini Sevnica, kjer svetniška sejnina znaša »le« 195 evrov bruto oz. 142 evrov neto. Za udeležbo na nadaljevanju sej sejnine ni. Članom delovnih teles (komisij in odborov) občinskega sveta pripada sejnina v višini 25 evrov bruto oz. 18 evrov neto (za vsako udeležbo na seji za vsaj tri četrtine časa trajanja seje), predsedniku delovnega telesa, ki sklicuje seje in jih vodi, pa sejnina v višini 35 evrov bruto oz. dobrih 25 evrov neto. Članom nadzornega odbora pripada sejnina v višini 80 evrov bruto oz. 58 evrov neto (ponovno za prisotnost na vsaj treh četrtinah časa seje), sejnina predsednika nadzornega odbora pa znaša celo 115 evrov bruto oz. slabih 84 evrov neto. Veljavni pravilnik, ki ureja plače župana in podžupana, svetniške sejnine in druge prejemke, je bil sprejet leta 2015, ko so ga uskladili z zakonodajo, niso pa spremenili oz. povišali posameznih vrst sejnin. Kot so nam še pojasnili na Občini Sevnica, je v predlogu proračuna za leto 2019 za delovanje občinskega sveta namenjenih 38 tisoč evrov, za nadzorni odbor 9.290 evrov, za delovanje komisij in odborov pa 6 tisoč evrov, skupno torej dobrih 53 tisočakov.
 
V MANJŠIH OBČINAH SKROMNEJŠE SEJNINE
 
Kolikšne so sejnine posavskih občinskih svetnikov?

Občinski svet Kostanjevica na Krki (foto: P. P.)

V »največji med najmanjšimi« posavskimi občinamu, v radeški, sejnina za udeležbo na redni ali izredni seji občinskega sveta znaša 96 evrov neto, za predsedovanje seji občinskega sveta (razen župana in podžupana) pa 144 evrov neto. Za nadaljevanje seje ni (dodatne) sejnine. Sejnina za člane delovnih teles občinskega sveta  znaša 17 evrov neto, za predsedovanje seji delovnega telesa pa 34 evrov neto. Članom nadzornega odbora pripada sejnina v višini 100 evrov neto, za predsedovanje seji pa 150 evrov neto. Letni znesek sejnin vključno s sejninami za seje delovnih teles občinskega sveta, ki se izplača posameznemu občinskemu svetniku, ne sme presegati 15 % bruto letne plače župana. Zadnja sprememba pravilnika o sejninah sega v konec leta 2008. V lanskem proračunu so za občinski svet porabili 10.816,46 evrov, za odbore in komisije 5.648,26 evrov ter za nadzorni odbor 2.180,67 evrov, skupno torej dobrih 18 tisočakov.
Kolikšne so sejnine posavskih občinskih svetnikov?

Občinski svet Bistrica ob Sotli (foto: R. R.)


 
Člani kostanjeviškega občinskega sveta prejemajo sejnino v višini 115 evrov bruto (slabih 84 evrov neto) za redno sejo in 60 evrov bruto (slabih 44 evrov neto) za izredno sejo. Za nadaljevanje prekinjene seje, ki traja manj kot 3 ure, se sejnina ne izplačuje, enako velja tudi za dopisno sejo. Sejnina za predsedovanje seji delovnega telesa znaša 60 evrov bruto (slabih 44 evrov neto), za predsedovanje seji nadzornega odbora 80 evrov bruto (58 evrov neto), za udeležbo ostalih članov delovnih teles, vključno z nadzornim odborom, pa 40 evrov bruto (29 evrov neto). Pravilnik, ki ureja sejnine, je bil nazadnje spremenjen leta 2012, pred tem je veljal pravilnik iz leta 2007, na podlagi katerega so bile sejnine določene v odstotku od bruto plače župana in so bile višje (okoli 180 evrov bruto na redno sejo), kot so od takrat dalje. V letošnjem proračunu je za delovanje občinskega sveta, odborov in komisij načrtovanih skupno 15 tisoč evrov, medtem ko je bilo v lanskem letu za ta namen porabljenih (le) dobrih šest tisoč evrov, vendar je treba upoštevati, da je bilo zaradi težavnih političnih razmer v občini sej občinskega sveta in delovnih teles dokaj malo.
 
In za konec še k najmanjši občini – bistriški. Sejnina za za udeležbo na seji občinskega sveta znaša 103,23 evra bruto (75 evrov bruto), sejnina za predsedovanje seji delovnega telesa 37,42 evra bruto (27 evrov neto), za udeležbo na seji delovnega telesa pa 25,81 evra bruto za občinske svetnike (19 evrov neto) in 21,94 evra bruto (16 evrov neto) za ostale člane. Sejnina za predsednika nadzornega odbora znaša toliko, kot svetniška sejnina, torej 103,23 evra bruto (75 evrov bruto), za člane nadzornega odbora pa 64,52 evra bruto (47 evrov neto). Pravilnik, ki ureja sejnine, velja že od leta 2008. V letu 2018 je bilo za delovanje občinskega sveta namenjeno 4.810 evrov, za delo odborov in komisij 565 evrov in za delo nadzornega odbora 2.500 evrov, skupaj torek »skromnih« osem tisočakov.
 
P. P.
« Nazaj na seznam
»