Časopis za pokrajino Posavje
29.11.2021
POSAVSKI OBZORNIK
novi
arhiv

Končno premiki pri izgradnji odlagališča NSRAO

Objavljeno: Sobota, 20.11.2021    Rubrika: NOVICE Redakcija
27.seja obcinski svet krsko (2)

Stanislav Rožman

Članice in člani krškega občinskega sveta so se na 27. redni seji, ki so jo opravili v četrtkovem popoldnevu, med drugim seznanili z desetletnim obdobjem posodabljanja in nadgradnje jedrskega objekta ter s pripravami na izgradnjo odlagališča za nizke in srednjeradioaktivne odpadke, ki naj bi stekla v prihodnjem letu. Sprejeli so tudi tretjo uskladitev proračuna občine za leto 2021.

27.seja obcinski svet krsko (1)

Janko Cerjak

Varnostne posodobitve v NEK sta zbranim svetnicam in svetnikom predstavila predsednik uprave Stanislav Rožman in Janko Cerjak, do nedavnega vodja projektnih sprememb v NEK. Sledenji je poudaril, da so z nadgradnjo varnosti objekta sledili cilju, da zmanjšajo tveganja pri obratovanju elektrarne predvsem ob pojavu ekstremnih naravnih dogodkov, denimo ob rušilnih potresih, ekstremnih zunanjih temperaturah, možnosti naleta komercialnega letala, ob 10.000-letnih poplavnih vrednosti idr. Da bi izključili možnost potencialnih posledic, so vgradili dodatne  vire in sisteme električnega napajanja ter dodatne sisteme za hlajenje primernega sistema elektrarne, sisteme za zagotavljanje integritete zadrževalnega hrama, zgradili pomožno komandno sobo za primer, da obstoječa ne bi bila dostopna, vgradili tudi sisteme za dodatno hlajenje bazena za izrabljeno gorivo in tehnični podporni center za osebje, ki bi v primeru potencialne nesreče služil za bivanje operativne posadke v času odpravljanja posledic in ponovnem zagonu objekta. Trenutno je v teku gradnja še suhega skladišča, v katero načrtujejo prestavitev prvih 592 gorivnih elementov v letu 2023. Pred enim mesecem so na Ministrstvo za okolje in prostor oddali tudi končno verzijo izdelane Presoje vplivov na okolje, na podlagi katere bi bilo podaljšano obratovanje NEK s 40 na 60 let.

V letu 2022 pričetek izgradnje odlagališča NSRAO v Vrbini

DSC_0704

Sandi Viršek

Sandi Viršek, direktor Agencije za radioaktivne odpadke, je povedal, da so za izgradnjo odlagališča NSRAO v Vrbini že pridobili okoljevarstveno soglasje, izdajo gradbenega dovoljenja pa pričakujejo ob izteku tega ali v začetku prihodnjega leta, ko je načrtovana tudi položitev temeljnega kamna in pričetek del na lokaciji. Odlagališče naj bi pričelo s poskusnim obratovanjem v letu 2023, pripravo odpadkov za skladiščenje pa bodo izvajali v NEK. Naložbena vrednost izgradnje znaša 194 milijonov evrov, pri čemer naj bi bilo po do sedaj zastavljeni shemi financiranja 93 % sredstev zagotovljenih s strani Sklada za financiranje razgradnje in za odlaganje radioaktivnih odpadkov iz NEK, preostalih 7 % sredstev pa naj bi zagotovil državni proračun. Kot je še povedal Viršek, predvidevajo selitev agencije v Krško, kjer se bo v neposredni bližini zgrajenega odlagališča v Vrbini nahajala tudi upravna zgradba za upravljanje z odlagališčem. Trenutno je na agenciji zaposlenih 21 oseb, večina jih dela na projektu odlagališča, dva zaposlena pa sta z območja Posavja. Sicer ima ARAO že sedaj pisarno v objektu, kjer ima sedež tudi Sklad za financiranje razgradnje NEK (v objektu SKB banke na Vidmu), vendar slednje, kot je povedala mag. Nataša Šerbec, po njenih informacijah naj ne bi nihče uporabljal, če tudi je Viršek dejal, da so v Krškem že prisotni.

Med obravnavanimi točkami na tem mestu izpostavljamo še sprejem tretjega rebalansa proračuna občine za leto 2021, po katerem prihodki znašajo 45,8 mio evrov, odhodki pa 46,75 mio evrov. Tretjo uskladitev občinske blagajne so predvsem narekovali prejeti višji prihodki od načrtovanih iz naslova prodaje stavbnih zemljišč, medtem ko se na odhodkovni strani znižujejo zaradi spremenjene dinamike financiranja izgradnje knjižnice ter telekomunikacijskega omrežja, Kot je povedal župan mag. Miran Stanko, gradnja knjižnice poteka hitreje od načrtovane dinamike izvedbe del, zaradi česar se bodo za njeno izgradnjo zagotovila dodatna sredstva v višini 1,1 mio evrov, med drugim pa namerava Občina tudi predčasno v celoti odplačati leasing za objekt na Hočevarjevem trgu, v katerega sta umeščeni Fakulteta za energetiko in logistiko. Zaradi epidemije covida-19 pa je prišlo do znižanja posameznih postavk na oddelku za družbene dejavnosti, in sicer so bile na področju šolstva znižani stroški načrtovanih avtobusnih šolskih prevozov, saj se ti v času šolanja na daljavo niso izvajali, znižala se je tudi postavka Šole v naravi, ki je zaradi situacije vse šole niso mogle izvesti.

B. M.

#povezujemoposavje
« Nazaj na seznam
»