Časopis za pokrajino Posavje
29.11.2023
POSAVSKI OBZORNIK
novi
arhiv

Na Jesenicah na Dolenjskem nočejo poslovno-obrtne cone sredi vasi

Objavljeno: Četrtek, 28.09.2023    Rubrika: NOVICE Redakcija
20230926_180000

Poleg že obstoječega objekta je predvidena pozidava celotnega zemljišča med glavno in vaško cesto. Novi objekti naj bi bili po trenutnih načrtih še štiri metre višji od že zgrajenega objekta.

Na območju Jesenic na Dolenjskem je v načrtih gradnja poslovno-obrtne cone, za katero je bila zainteresirana javnost pozvana k sodelovanju pri oblikovanju osnutka OPPN. Ker je cona predvidena sredi vasi in naj bi se v enem od predvidenih objektov skladiščile tudi nevarne kemikalije, se je oblikovala civilna iniciativa krajanov, ki nasprotujejo investiciji.

»Za malega človeka ni posluha«

Že v lanskem letu so krajani Jesenic na Dolenjskem, Obrežja in okoliških vasi podali pripombe na pobudo za začetek postopka priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) za poslovno-obrtno cono Jesenice, EUP JES-11 in JES-12, s katerim se načrtuje gradnja objektov poslovnih in proizvodnih dejavnosti, storitev, trgovine, manjše obrti in skladiščenja. Zaradi tega je bil lani tudi že izveden sestanek krajanov, lastnika, investitorjev (JB energija, obnovljivi viri energije in storitve, d.o.o. in ARBEN grafički sistemi d.o.o.) ter Občine Brežice, ponovno pa se je manjša skupina krajanov sestala z občino pred kratkim. »Vendar za malega človeka ni posluha,« so prepričani v civilni iniciativi, kjer so navedli številne razloge, zakaj umestitev poslovno-obrtne cone na predvideni lokaciji ni primerna. Kot prvo omenjajo nezadostno in zastarelo javno infrastrukturo (vodovod, kanalizacija) za obratovanje poslovno-obrtne cone. »Ker se z izgradnjo EUP JES-11 in JES-12 predvideva priključitev na zastarelo javno infrastrukturo, prihajamo do problema ogrožanja narave in okolja, saj se z investicijsko namero predvideva izvajanje nevarne kemične dejavnosti, ter do motene distribucije vode, v primeru da infrastruktura ne bo prenesla obremenitve.
image3

Območje OPPN za poslovno-obrtno cono se po navedbah civilne iniciative nahaja manj kot 50 metrov od stanovanjskih hiš, kar bi v primeru nesreče lahko ogrozilo zdravje in življenje ljudi.

Nedvomno je, da Občina Brežice podpira in dovoljuje gradnjo poslovno-obrtne cone na zastarelo, dotrajano in nevarno javno infrastrukturo, ki je bila zgrajena za potrebe podeželske vasi z manjšimi kmetijami in manjšo obrtno dejavnostjo, o čemer bomo obvestili pristojne in nadzorne državne organe za javno infrastrukturo (vodovod, kanalizacija), da podajo svoje mnenje,« so zapisali. Nadalje izpostavljajo, da se bo s postavitvijo te cone vplivalo na človekove pravice vaščanov, menijo tudi, da bodo s tem utrpeli degradacijo lastnin, »saj bo vrednost naših nepremičnin nedvomno padla zaradi prisotnosti izrazito motečih dejavnikov (hrup, smrad, nevarnost nesreč, nevarnost poplav idr.)«. Prav tako bo moral investitor, kot so zapisali, na podlagi mnenja Zavoda za varstvo kulturne dediščine zaradi prazgodovinskih najdb – arheološki testni izkop je bil pozitiven – pred pridobitvijo soglasja izvesti arheološko izkopavanje.

»Umeščanje v podeželsko okolje je neprimerno«
9_17. 5. 2023 popoldan

T. i. Frigeljnova rupa


Civilna iniciativa izraža tudi zahtevo po celoviti presoji vplivov na okolje (CPVO) zaradi zbiranja vode v t. i. Frigeljnovi rupi, ki se nahaja na območju OPPN in se ob večjih padavinah napolni z vodo, včasih tudi poplavi vaško pot ter nato izteče v porečje Save. »Načrtovani novi objekti se bodo približali tik ob poplavno območje, in to še z nevarno dejavnostjo – skladiščenje in pretakanje kemikalij,« navajajo krajani in dodajajo, da bi morali za širše območje, kjer se nahaja dokumentirana voda in se izteka v porečje Save, veljati posebni režimi. Poudarjajo tudi, da vaška pot, ki poteka ob cerkvi Marije Magdalene, ni predvidena in primerna za kamionski promet, ki bi verjetno potekal do predvidenih skladišč. Njihovo stališče, da je umeščanje poslovno-obrtne cone v podeželsko okolje, kjer prevladujejo stanovanjske hiše in kmetije, neprimerno, ostaja nespremenjeno, »saj se območje OPPN nahaja manj kot 50 metrov od stanovanjskih hiš, kar bi v primeru morebitnih (mogočih) nesreč pomenilo, da bi bilo zaradi nevarnih vnetljivih kemikalij ogroženo zdravje in življenje ljudi ter raba kmetijskih zemljišč«. Po njihovem mnenju bi bile primernejše lokacije za gradnjo takšnih poslovnih in skladiščnih objektov obstoječe industrijske cone, ki so oddaljene od stanovanjskih hiš (npr. IC Slovenska vas), navajajo tudi predimenzioniranost načrtovanih objektov glede na že obstoječe. Glede vsega tega so na občino poslali dopis s pripombami, ena od krajank pa je tudi osebno pisala županu.
slika 4

Vaška cesta se na nekaterih mestih zaradi nestabilnega terena vdira, zato celotna javna infrastruktura ni primerna za postavitev predvidene cone, menijo v civilni iniciativi.


Župan Molan: Bojazen krajanov je odveč

Za izjavo smo prosili tudi župana Ivana Molana, ki je dejal, da je bojazen nekaterih krajanov v zvezi z nevarnostjo, ki bi jo predstavljalo skladišče, resnično pretirana in odveč, saj gre za podjetje, ki bi tam shranjevalo predvsem material za tiskanje oz. barve za ekološko tiskanje. Po njegovih besedah so tako KS Jesenice na Dolenjskem kot marsikateri krajani za gradnjo te cone. »Naše občinske službe so predlagale, da se predvideni objekti znižajo in prilagodijo okolju, vse ostalo pa bo pokazala javna razprava, ki še sledi,« je še izjavil župan. Tudi s strani Sveta KS Jesenice na Dolenjskem, ki ga trenutno vodi podpredsednik Slavko Bizjak, je prišla zelena luč za umestitev tega projekta v prostor, kar so krajevni svetniki odločili z glasovanjem, ki je bilo sicer zelo tesno (4 za, 3 proti).

Rok Retelj, foto: CI Jesenice na Dolenjskem

Prispevek je objavljen v današnji številki Posavskega obzornika.
« Nazaj na seznam
»