Časopis za pokrajino Posavje
1.04.2023
POSAVSKI OBZORNIK
novi
arhiv

Na sevniški občinski seji tudi o predlogu proračuna

Objavljeno: Sobota, 28.01.2023    Rubrika: NOVICE Redakcija
Sev. seja, januar 2023 (11)

Na januarski sevniški občinski seji so svetnice in svetniki potrdili imenovanja članic in članov v občinske odbore in komisije novega mandatnega obdobja.

V sredinem popoldnevu je potekala v sevniški kulturni dvorani 2. redna seja Občinskega sveta Občine Sevnica, ki je bila namenjena potrditvam imenovanj v vse odbore in komisije novega mandatnega obdobja ter obravnavi predloga proračuna za leto 2023.

Na dopisni seji, ki je potekala 9., 10. in 11. januarja, so svetnice in svetniki potrdili mandat Božidarju Beciju kot novemu članu občinskega sveta, saj je županu Srečku Ocvirku zaradi nezdružljivosti funkcij predčasno prenehal mandat občinskega svetnika.

IMENOVANI ČLANI ODBOROV, KOMISIJ IN SVETOV JAVNIH ZAVODOV

2. redna seja občinskega sveta-01

Pri obravnavi predloga proračuna za leto 2023 so imeli članice in člani sevniškega občinskega sveta veliko dodatnih pobud, ki jih bodo v naslednjih dneh obravnavala delovna telesa (foto: Občina Sevnica).

V Nadzorni odbor Občine Sevnica so bili imenovani Alojz Guček, Mojca Kuzmički, Andrej Štricelj, Martina Dremšak in Sara Damiš. Občinsko volilno komisijo v mandatu 2022–2026 sestavljajo Anton Grilc (namestnica Alenka Mirt), Gregor Udovč (namestnica Bernarda Močan), Aleš Mrgole (namestnica Mojca Kuzmički) in Sanja Slemenšek (namestnica Iris Krejan). Imenovani so bili tudi člani in članice komisije za pravne in splošne zadeve – Tomaž Lisec, Karmen Radi, Janez Kukec, Irena Klenovšek, Vincenc Knez, Iris Krejan in Gorazd Zupanc. V odbor za okolje in prostor so bili imenovani Alojz Udovč, Marjan Ločičnik, Janez Gorišek, Vincenc Knez, Boštjan Repovž, Jernej Žnidaršič, Tilen Cestnik, Franc Povše in Edvard Turk. Odbor za družbene dejavnosti sestavljajo Brigita Karlovšek, Nada Novšak, Marko Kotar, Boštjan Repovž, Boris Androjna, Barbara Zakrajšek, Rado Kostrevc, Biljana Bahat Vovk in Damjan Žibert. V odbor za gospodarstvo in kmetijstvo so imenovani Ivan Puc, Žan Meke, Tanja Novšak, Božidar Beci, Majda Jazbec, Taja Kozinc, Anita Žulič, Ana Jelančić in Edvard Turk. Odbor za finance in proračun sestavljajo Ivan Orešnik, Zdenka Dernovšek, Miro Juntez, Janoš Janc, Marjan Mrgole, Danica Kramžar, Rok Petančič, Helena Mlakar in Stanka Žičkar. V svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu so bili imenovani Aleš Tuhtar, Primož Smole, Matjaž Kelnerič, Anton Prah in Irena Rak. Robert Kaše je bil imenovan kot predstavnik soustanoviteljice Občine Sevnica v svet javnega zavoda Posavski muzej Brežice in Brigita Karlovšek kot predstavnica lokalne skupnosti v Svet lokalnih skupnosti CSD Posavje. Novo imenovan je bil še nadzorni svet javnega podjetja Komunala d. o. o. Sevnica, ki ga sestavljajo Gregor Korene, Aleksander Mirt, Urban Bec, Aleš Žibert (iz vrst zaposlenih sta bila imenovana Peter Ganc in Matej Drugovič).

PREDLOG PRORAČUNA

Občinski svet je pričel tudi z obravnavo predloga proračuna za 2023, v katerem so predvideni prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki Občine Sevnica, njenih neposrednih proračunskih uporabnikov – krajevnih skupnosti ter posrednih proračunskih uporabnikov, tj. javnih zavodov. Predlog proračuna Občine Sevnica za leto 2023 je oblikovan na podlagi oktobra 2022 dogovorjene povprečnine v znesku 700 evrov na prebivalca in prinaša 14,5 milijona evrov, medtem ko je načrtovana višina celotnega proračuna dobrih 25 milijonov evrov. Načrtovanih odhodkov je za dobrih 29 milijonov evrov predvsem zaradi investicij gradnje šolskih objektov, za delovanje krajevnih skupnosti bo namenjen slab milijon evrov. Občina Sevnica se bo tudi zadolžila, in sicer v višini 2,7 milijona evrov.

Po predstavitvi razporeditve sredstev v predlogu proračuna za letošnje leto je sledila razprava, v katero so se s predlogi vključili skoraj vsi svetnice in svetniki (Vinko Knez, Božidar Beci, Rado Kostevc, Brigita Karlovšek, Janez Kukec, Ivan Orešnik, Boštjan Repovž, Janoš Janc, Rok Petančič, Majda Jazbec, Marjan Ločičnik, Tanja Novšak, Gregor Korene, Marko Kotar, Ana Jelančić, Tomaž Lisec, Mirko Juntez in Gorazd Zupanc). Večkrat omenjena je bila ureditev kolesarske povezave tako v Mirnski dolini kot na relaciji Radna-Log, obnova državnih in lokalnih cestnih odsekov, gradnja kulturne dvorane in garažne hiše.

Po razpravi je bil predlog proračuna sprejet, podane pobude ter predloge bo obravnavala tako občinska uprava kot komisije in odbori, ki so temeljna občinska delovna telesa.

DOLOČENA VREDNOST TOČKE ZA UGOTOVITEV VREDNOSTI STAVB, DELOV STAVB

Člani in članice Občinskega sveta Občine Sevnica so določili vrednost točke za ugotovitev vrednosti stavb, delov stavb, stanovanj, garaž, prostorov za počitek oziroma rekreacijo na območju občine Sevnica za leto 2023, ki je osnova za davek od premoženja. Vrednost točke znaša 3,4 evra.

POTRJEN VSTOP V ZDRUŽENJE OBČIN SLOVENIJE

Občina Sevnica je prejela povabilo za včlanitev v Združenje občin Slovenije (ZOS), ki se vse od ustanovitve v letu 1998 zavzema za izboljšanje položaja slovenskih občin. V ZOS je trenutno vključenih 114 občin. Letna članarina se določi glede na število prebivalcev in za Občino Sevnica znaša 2.150 evrov. Dve leti po pristopu v združenje je članica oproščena plačila članarine, kar pomeni, da obveznost plačila članarine nastopi v letu 2025. Svetnice in svetniki potrdili pristop Občine Sevnica v Združenje občin Slovenije.

V Sloveniji poleg Združenja občin Slovenije delujeta še dve interesni združenji občin, in sicer Združenje mestnih občin Slovenije (ZMOS), ki ima 12 članic in zastopa interese mestnih občin. Skupnost občin Slovenije (SOS) ima 180 članic in vanjo je vključena tudi Občina Sevnica, ki sodeluje tako na strokovnem kot izobraževalnem področju.

V LANSKEM LETU IZDANE TRI LISTINE OBČINE SEVNICA

V zaključnem delu seje so navzoči seznanili s poročilom o izdanih Listinah Občine Sevnica v letu 2022. Prejeli so jih mlada in perspektivna sevniška teniška igralka Una Grubešić (podelitev je bila opravljena 4. februarja 2022 ob priložnostnem srečanju na večnamenskem igrišču v Florjanski ulici v Sevnici), 14-letni borec v ju-jitsuju Aleks Švelc za izjemno športno fair play potezo in osvojeno evropsko nagrado mednarodne žirije Evropskega fair play gibanja (podelitev je bila opravljena 19. novembra 2022 v sklopu praznovanja 110-letnice sokolstva v Sevnici) in Društvo upokojencev Tržišče za pomemben prispevek k višji vključenosti starejših, za uspešno medgeneracijsko povezovanje in skrb za dogajanje v domačih krajih ter ob praznovanju 70-letnice uspešnega delovanja (podelitev je bila opravljena 24. novembra 2022 na Malkovcu, na prireditvi ob 70-letnici delovanja društva).

VPRAŠANJA IN POBUDE

Sevniška občinska seja se je zaključila z vprašanji in pobudami. Tanja Novšak (SDS) je podala pobudo po ureditvi nadstreška na avtobusnem postajališču na Glavnem trgu v starem delu Sevnice. Brigita Karlovšek (SDS) je izpostavila potrebo po preplastitvi regionalne ceste Boštanj-Radeče. Marko Kotar (SDS) je želel dodatna pojasnila o spletnih dopisovanjih glede ureditve dovozne ceste na Hrastih; zanimalo ga je, ali lahko občinski svetnik nameni sejnino kateri izmed ustanov ali študentu. Marjan Ločičnik (SDS) je zanimalo, kdaj bodo rešeno vprašanje pokopališča v vasi Rožno, ki je med domačini znano kot pokopališče pri sv. Kancijanu. Z njim upravlja Komunala Sevnica, sodi pa pod Mestno občino Krško oz. v župnijo Brestanica. Rado Kostrevc (Gibanje Svoboda) je opozoril na težavo pri ureditvi novega teniškega igrišča v Športnem parku Krmelj, ki ga zaliva voda; predlagal je novo ureditev avtobusnega postajališča v Gabrijelah ter enotno strategijo na območju celotne sevniške občine glede obnove lokalnih cest. Rok Petančič (Gibanje Svoboda) je predlagal ureditev stopnic na travnati klančini, ki vodi do GŠ Sevnica, postavitev košev za smeti pri klopeh v bližini šole ter zasaditev cvetličnih korit; zanimali so ga načrti ureditve območja porušene hiše ob vstopu v Florjansko ulico; predlagal je ureditev z zanimivimi in raznolikimi vsebinami travnato območje ob sprehajlni poti ob Savi od trgovine Lidl do mostu za pešce čez Savo, ki vodi na Radno. Boštjana Repovža (SLS) je zanimal potek odmer za ureditev javnih poti in cest. Ana Jelančić je spraševala, kdaj bo postavljena protihrupna ograja ob železnici v naselju Ribniki.

Naslednja seja bo v začetku marca in na njej bodo med drugim potrjevali proračun.

S. R.

#povezujemoposavje
« Nazaj na seznam
»