Časopis za pokrajino Posavje
24.10.2020
POSAVSKI OBZORNIK
novi
arhiv

Načrtovane investicije, višja cena vrtčevskega varstva, sprejet rebalans proračuna

Objavljeno: Petek, 25.09.2020    Rubrika: NOVICE Sporočilo
Sev. obcinska seja, sept. 2020 (1)

Septembrska sevniška občinska seja je potekala v kulturni dvorani in v skladu s priporočili NIJZ.

Občinski svet občine Sevnica se je v sredo sestal na 17. redni seji. Prisotni so se seznanili in potrdili načrtovane investicije v objekte predšolske in šolske vzgoje, višje cene vrtčevskega varstva, sprejeli rebalans proračuna ...

Prvi del seje je bil namenjen področju družbenih dejavnosti, in sicer celoviti analizi stanja šolske in predšolske vzgoje ter načrtu razvoja potrebnih investicij za naslednje obdobje. Občina Sevnica veliko investira v objekte predšolske in šolske vzgoje, objekte posodablja in ureja. Prostorske potrebe pa se precej spreminjajo, predvsem na področju predšolske vzgoje, kjer se beleži stalni trend višanja vključenosti v vrtce. Na podlagi projekcij števila otrok in prostorskih potreb Občina Sevnica načrtuje prostorska povečanja in posodobitve za območje celotne občine.

S področja družbenih dejavnosti so svetniki obravnavali in soglašali k predlogu soglasja o sistemizaciji delovnih mest v vrtcih v občini Sevnica, ki delujejo na osmih lokacijah. Na podlagi vpisa otrok so vrtci, eden kot samostojni zavod in trije kot enote pri osnovnih šolah, predložili predloge organizacije in sistemizacije delovnih mest v vrtcu za šolsko leto 2020/2021 ter občino kot ustanoviteljico zaprosili za soglasje. Število zaposlenih je odvisno od števila otrok, ki obiskujejo vrtec, števila oddelkov, ki se oblikujejo na podlagi veljavnih normativov, od odpiralnega časa vrtca, od notranje površine vrtca, poseben izračun pa se uporablja za določitev delavcev v kuhinji. V šolskem letu 2020/2021 je v vrtce vpisanih 725 otrok, oblikovanih bo 41 oddelkov.

Člani občinskega sveta so podali soglasje k predlaganim cenam vzgojno-varstvenih programov v vrtcih na območju občine. Na ceno programa ključno vpliva število oddelkov, število in starost otrok v oddelkih ter izobrazbena in starostna struktura kadra. Izhodišča za izračun plač, materialnih stroškov in živil so za vse vrtce enaka. Višina plačila vrtca se ugotavlja glede na povprečni mesečni dohodek na osebo in se določi v odstotku od cene programa za vrtec in na podlagi uvrstitve v dohodkovni razred. Višina plačila se z odločbo določi kot odstotek, ki plačajo starši, od cene programa, v katerega je otrok vključen.

Člani občinskega sveta so se seznanili s poročilom o izvrševanju proračuna Občine Sevnica v prvem polletju leta 2020, ki je prikaz polletnih poročil posameznih neposrednih in posrednih proračunskih uporabnikov. Proračun se v celoti izvaja kot načrtovano. Prihodkovna stran je skladna s sprejetim proračunom, na odhodkovni strani pa je poraba manjša, saj je težišče investicij usmerjeno v drugo polovico leta.

Sledila je obravnava Odloka o rebalansu A proračuna Občine Sevnica za leto 2020. Občina Sevnica je k prvemu letošnjemu rebalansu pristopila predvsem zaradi spremembe višine povprečnine. Med največjimi dodanimi vsebinskimi spremembami proračuna so povišanje sredstev za vzdrževanje cest ter javnih površin, več virov za nekatere investicije na cestnem in vodooskrbnem področju ter za razvoj komunalne infrastrukture, dodatna sredstva za opremo vrtca, dodaten vir za nakup vozil za projekt Sopotnik in za sevniški zdravstveni dom, viri za projektne dokumentacije za dograditve nekaterih šolskih objektov, nov vir za nakup frizersko-brivskega salona na trgu v Sevnici, več sredstev za energetsko sanacijo Tončkovega doma in druge.

Sledila je seznanitev z rezultati projekta »Sobivam, sodelujem, soodločam« – Participativni proračun občine Sevnica za leto 2021. Na poziv, namenjen občanom, da v obliki manjših projektov predlagajo tiste ureditve, ki se jim zdijo potrebne, je bilo prejetih 48 pobud, od tega je bilo 45 obravnavanih, ena je bila vložena prepozno, dve pa sta v realizaciji že letos. Po opravljenih ocenah pobud z vidika pristojnosti oziroma formalno-pravnih vprašanj je bilo 28 sprejetih in uvrščenih v proračun za leto 2021. Za projekt »Sobivam, sodelujem, soodločam« – Participativni proračun Občine Sevnica za leto 2021 se v proračunu nameni 96.480 evrov. Prejete pobude, za katere Občina Sevnica ni pristojna, bodo posredovane drugim ustreznim organom z namenom aktivnega sodelovanja pri izvedbi.

V zaključnem delu seje je bilo obravnavanih več kadrovskih imenovanj v svete javnih zavodov, med drugim so svetnice in svetniki podali pozitivno mnenje edinemu prijavljenemu kandidatu za ravnatelja SŠ Sevnica z možnostjo imenovanja za direktorja ŠC Krško – Sevnica, in sicer dosedanjemu ravnatelju Matjažu Prestorju.

Vir: Občina Sevnica, foto: S. R.

#povezujemoposavje
 
« Nazaj na seznam