Časopis za pokrajino Posavje
30.09.2023
POSAVSKI OBZORNIK
novi
arhiv

Občina Sevnica: posodobitve cestnega omrežja, gradnja šolskih objektov

Objavljeno: Ponedeljek, 23.01.2023    Rubrika: NOVICE Redakcija
Zupanova novinarska, Srecko Ocvirk  (12)

Sevniški župan Srečko Ocvirk je v svoji (naj)daljši predstavitvi predstavil številne načrte novogradenj, posodobitev in obnov.

Na ponovoletnem srečanju s predstavniki »sedme sile« je sevniški župan Srečko Ocvirk predstavil načrtovane posodobitve cestnega omrežja, komunalne infrastrukture, gradnjo šolskih objektov …

Nadvoz cez trebanjsko progo, zgrajen

Med obema nadvozoma v Šmarju je v načrtu izgradnja krožišča. (foto: Občina Sevnica)

V naselju Šmarje so se pričela dela za ureditev krožišča z navezavo na novo zgrajeni nadvoz čez trebanjsko železniško progo. Novo krožišče bo celostno povezalo vse prometne posodobitve širšega območja, ki so bile izvedene v zadnjem obdobju (izgradnja krožišča pri Lidlu, obnova nadvoza čez železniško progo Zidani Most–Dobova, nov nadvoz čez trebanjsko železniško progo). Na območju opuščenega uvoza na Savsko cesto bodo izvedene hortikulturne ureditve prostora. Prenova mostu, ki povezuje Sevnico in Boštanj, se bo v dogovoru z investitorjem, Direkcijo RS za infrastrukturo, pričela po izgradnji novega šmarskega rondoja.
Zelezniska postaja Sevnica, zrak, L. M.

Območje sevniške železniške postaje čaka modernizacija (foto: Ljubo Motore).

V izvajanju je projektiranje prenove območja Železniške postaje Sevnica z ureditvjo podvoza čez železniško progo pri Stillesu in dodatne parkirne površine. V fazi projektiranja je tudi kolesarska povezava med Sevnico in Boštanjem, na odseku med nadvozom čez železniško progo Zidani Most–Dobova in stavbo sevniške komunale.

Trenutno poteka obnova ceste proti Jurkloštru oziroma Lisci na Bregu. Skladno s potrebami se pričakuje čimprejšnji pričetek obnove državne ceste, ki povezuje Sevnico in Mokronog, na širšem območju Tržišča. V naslednjem obdobju so v pričakovanju tudi naslednje ureditve državne cestne mreže: rekonstrukcija ceste Šentjanž–Glino, rekonstrukcija ceste Loka–Račica–Breg, izgradnja podvoza Boštanj, izgradnja krožišča na Radni, izgradnja nadvoza z obvoznico Blanca in izgradnja mostu na Log.

Za ureditve protipoplavne varnosti je v postopku projektiranja II. faza protipoplavnih ureditev na potoku Sevnična gorvodno. Nadaljuje se aktivnosti dveh obsežnih projektov posodobitev komunalne infrastrukture, povezovanje vodovodnih sistemov na levem in desnem bregu Save ter izgradnja novega kanalizacijskega omrežja v Sevnici. Načrtuje se tudi izgradnja nove vodne vrtine, ki predstavlja pomemben dodaten vodni vir za Sevnico.

V lanskem letu se je začela gradnja prizidka Osnovne šole Blanca, ki bo zaključena v letošnjem letu. Gradnja nove šole za otroke s posebnimi potrebami Ane Gale Sevnica bo predvidoma zaključena v začetku leta 2024. V letošnjem letu se bodo izvajale tudi aktivnosti za pričetek gradnje nove Osnovne šole Krmelj s pridobivanjem projektne dokumentacije. V Vrtcu Panorama Boštanj so bile v sklepnem delu leta 2022 urejene tri dodatne igralnici, trenutno poteka opremljanje prostorov, novi oddelki pa bodo oblikovani predvidoma v marcu. Konec lanskega leta so se pričela gradbena dela za obnovo športnih površin pri Osnovni šoli Sava Kladnika Sevnica, ki bodo zaključene v letošnjem letu. V načrtu so tudi ureditve športnih površin pri Osnovni šoli Milana Majcna Šentjanž (realizacija projekta je soodvisna od pričetka rekonstrukcije državne ceste Šentjanž–Glino).

Na področju večstanovanjske gradnje Občina Sevnica pričakuje gradnjo štirih večstanovanjskih objektov zasebnih investitorjev na Planinski cesti v Sevnici. Sprejet je bil tudi prostorski akt, ki omogoča nastanek nove stanovanjske soseske na zahodni strani Drožanjske ceste, kjer je poleg parcel za gradnjo individualnih hiš načrtovana tudi izgradnja varovanih stanovanj in novega doma za starejše občane (trenutno je v pripravi investicijski program gradnje, ki bo osnova za nadaljnje pogovore in zagotovitev financiranja projekta). V načrtu je tudi dislocirana enote za starejše občane v Krmelju. Predvidena so dodatna vlaganja v infrastrukturo na Lisci.

Načrtovana dobava vozila za reševanje iz višin, ki je namenjeno gasilski enoti v Sevnici v letošnjem letu ne bo izvedena zaradi težav z dobavo. Občina Sevnica je za nakup že zagotovila sredstva, vozilo se pričakuje v letu 2024. Za prihodnje obdobje Občina Sevnica na področju zdravstva načrtuje ureditev satelitskega urgentnega centra in centra za duševno zdravje odraslih in otrok. Za obe investiciji je projektna dokumentacija že pripravljena, za realizacijo pa Občina Sevnica skupaj z Zdravstvenim domom Sevnica pričakuje sodelovanje z Ministrstvom za zdravje.

Župan je v sklepnem delu svoje predstavitve poudaril dobro sodelovanje s krajevnimi skupnostmi, ki s svojim aktivnim pristopom veliko pripomorejo k enakomernem razvoju vseh območij sevniške občine. Izrazil je pričakovanje, da bo leto 2023 uspešno in da bodo negativni globalni vplivi na delovanje lokalnih skupnosti čim manjši.

S. R.

#povezujemoposavje
« Nazaj na seznam
»