Časopis za pokrajino Posavje
3.07.2020
POSAVSKI OBZORNIK
novi
arhiv

Po Sevnici seje tudi v Krškem, Radečah, Brežicah in Kostanjevici

Objavljeno: Sreda, 27.05.2020    Rubrika: NOVICE Redakcija
Sevniska seja, maj, korona (8)

Seje po novem potekajo ob upoštevanju saščitnih ukrepov (foto: S. R.).

Prejšnji teden so prvo sejo v fizični obliki po razglasitvi epidemije opravili v sevniškem občinskem svetu, v tem in naslednjem tednu pa so seje sklicane še v Krškem, Radečah, Brežicah in Kostanjevici na Krki.

Krški svetniki v četrtek ponovno v sejni dvorani
 
Potem so sta se v aprilu in maju zvrstili dve telefonski seji krškega občinskega sveta, se v četrtek popoldne zasedanje sveta ponovno vrača v veliko sejno dvorano občine, saj je župan mag. Miran Stanko sklical 13. redno sejo. Nanjo je uvrščena obravnava 17 točk dnevnega reda. Med temi bodo svetniki prejeli v sprejem predlog OPPN za območje Stara vas v Krškem, po katerem je na predlog stranke Savaprojekt kot izdelovalec umestil na do sedaj nezazidana stavbna zemljišča ob Erjavčevi ulici na Vidmu sedem parcel za gradnjo individualnih hiš. V nadaljevanju se bodo svetniki seznanili z letnimi poročili za leto 2019 družb Rudar, Agro Posavje, Ansat Krško in končnim poročilom opravljenega nadzora nad oddajo športnih površin, ki ga je opravil Nadzorni odbor na Občini Krško in Nogometnem klubu Krško. Občinski svet bo predvideno potrdil za letošnje leto načrtovane izvedbene načrte izvajalcev kulturnih dejavnosti, ki se izvajajo v javnem interesu, poleg še nekaj točk podal soglasje k zadolžitvi OŠ Jurija Dalmatina Krško, prejel v sprejem predlog zaključnega računa proračuna Občine Krško za leto 2019 ter prejel v potrditev imenovanja predstavnikov občine v svete več javnih zavodov. Ob tem bodo obravnavali tudi osnutek odloka o ustanovitvi Sveta za varstvo uporabnikov javnih dobrin v občini. Omenjeni svet je bil pred več kot desetletjem že ustanovljen, a v praksi ni nikoli zaživel. Naloga petčlanskega sveta bo dajanje pobud, mnenj in priporočil v zvezi z delovanjem in izboljševanjem gospodarske javne službe v občini (zbiranje odpadkov, čiščenje voda, upravljanje pokopališč, cest, vzdrževanje javnih površin ipd.).

V Radečah bodo prisluhnili raznim poročilom
 
Prav tako v četrtkovem popoldnevu bo 9. redna seja radeškega občinskega sveta zaradi prilagoditve trenutnim aktualnim razmeram potekala v Domu kulture, kjer bo zagotovljena ustrezna varnostna razdalja med udeleženci. Dnevni red obsega 12 točk in v uvodnem delu se bodo prisotni seznanili z izvedenimi aktivnostmi občinske uprave v času epidemije covid-19 ter o sprejeti odredbi o začasni oprostitvi plačila najemnine za poslovne prostore, ki so v lasti Občine Radeče. Vodja Medobčinskega inšpektorata – Skupnega prekrškovnega organa občinskih uprav občin Bistrica ob Sotli, Brežice, Krško, Radeče in Sevnica Martin Cerjak bo predstavil poročilo o izvajanju občinskega programa varnosti v radeški občini za leto 2019. Komandir Policijske postaje Laško Alan Hrapot bo svetnice in svetnike seznanil s poročilom o delu policijske postaje, ki sega tudi na radeško območje, medtem ko bo poročilo o delu Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu občine Radeče za leto 2019 predstavil njegov predsednik Franc Zorec. Del časa bodo namenili še obravnavi zaključnega računa proračuna za lansko ter se pogovorili o oceni delovne uspešnosti iz naslova projektnega dela direktorice JZ KTRC Radeče Duške Kalin. Zaključni del občinske seje bo namenjen vprašanjem, mnenjem in pobudam občinskih svetnic in svetnikov.

Tudi v Brežicah prva »koronaseja«
 
Po treh mesecih in pol se bo v ponedeljek, 1. junija, na redni seji spet sestal Občinski svet občine Brežice, seveda ob upoštevanju vseh priporočil zdravstvene stroke (razdalja, maske, razkuževanje). V obdobju epidemije sta bili sicer dve korespondenčni seji, redno sejo z udeležbo svetnic in svetnikov pa so v Brežicah letos imeli samo februarja. Med 22 točkami 12. seje bodo obravnavali tudi sklep o potrditvi ukrepov Občine Brežice v času epidemije covida-19. Občina Brežice je sprejela prvi in drugi sveženj ukrepov z namenom krepitve in spodbujanja gospodarstva ter podporo lokalnih institucij in prebivalstva. Ukrepi se med drugim nanašajo na zamik plačila določenih obveznosti v drugo polovico leta pa tudi na oprostitev plačila najemnin prostorov v lasti občine, parkirnin, vrtcev itd., posebna skrb v času epidemije je namenjena najbolj ranljivim skupinam (nujno varstvo otrok, akcija zbiranja računalnikov za šolarje iz socialno šibkejših družin, nujna pomoč starejšim občanom brez bližnjih in socialne mreže). V času epidemije so se izvajala nujna javna naročila, vsa ostala so bila začasno ustavljena, v tem času je bila sklenjena tudi pogodba o javno-zasebnem partnerstvu za energetsko sanacijo 15 stavb v občinski lasti. Na obširnem dnevnem redu so še točke, kot npr. prva obravnava odloka o OPPN za stanovanjsko gradnjo Dobova Kaptol – sever, odloka o občinskih cestah in javnih površinah v brežiški občini, sklep o financiranju Fakultete za turizem, petletni program varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami ter javni razgrnitvi sklepov o ugotovitvi javne koristi za ustanovitev služnosti in izvedbe odkupa zemljišč za gradnjo kolesarskih povezav Brežice–Krška vas in Brežice–Dobova.

V Kostanjevici se obeta kar nekaj podražitev

Naslednjo sredo, 3. junija, se bodo prvič po lanskem decembru fizično sestali člani in članice kostanjeviškega občinskega sveta. Dnevi red je dolgemu premoru primeren, saj je na njem kar 24 točk. Med drugim bodo obravnavali zaključni račun lanskega proračuna in spremembo v letošnjem proračunu, s katero želijo Galeriji Božidar Jakac omogočiti zadolžitev v višini dobrih 16 tisočakov za nakup delovnega stroja. Pred svetniki je tudi obsežna točka na temo programa dela gospodarskih javnih služb za leto 2020, odlok o pokopališkem redu, odlok o javnem parkirišču za avtodome ter podražitve najemnin za občinska neprofitna stanovanja, socialnovarstvene storitve pomoč družini na domu in cen programov v kostanjeviškem vrtcu.

P. P., B. M., S. R., R. R.

#povezujemoposavje
 
 

 
« Nazaj na seznam