Časopis za pokrajino Posavje
9.07.2020
POSAVSKI OBZORNIK
novi
arhiv

Poleg poročil tudi pobude za prijetnejše bivanje

Objavljeno: Torek, 02.06.2020    Rubrika: NOVICE Redakcija
Radeska seja, maj 2020 (13)

Majska seja radeškega občinskega sveta je potekala v Domu kulture, kjer so prisotni v uvodu sklenili, da ...

9. redna seja Občinskega sveta občine Radeče se je minuli četrtek zaradi ukrepov zajezitve širjenja koronavirusa odvijala v Domu kulture Radeče, kjer so prisotni občinski svetniki in svetnice med drugim prisluhnili letnemu poročilu o delovanju Medobčinskega inšpektorata – skupnega prekrškovnega organa občinskih uprav Bistrica ob Sotli, Brežice, Krško, Sevnica in Radeče ter poročilu o delu Policijske postaje Laško ter Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu občine Radeče za leto 2019.

NAPAČNO ODLAGANJE ODPADKOV NA EKOLOŠKIH OTOKIH

Radeska seja, maj 2020 (14)

... bodo potek seje spremljali brez mask.

Vodja skupnega medobčinskega inšpektorata Martin Cerjak je med drugim povedal, da so bili na terenu opravljeni nadzori mirujočega prometa, kamor sodijo tudi prekrški zaradi nepravilnega parkiranja. Le-teh je bilo največ v mestnem središču, občasno v Starograjski ulici in pri trgovskem centru, ob jutranjih konicah pa tudi pri osnovni šoli. Izvedene so bile tudi meritve hitrosti, in sicer v naselju Vrhovo v štirih različnih časovnih obdobjih. Glede na skupno število izmerjene hitrosti pri 1.256 vozilih, ki so vozila skozi naselje z omejitvijo hitrosti 50 km/h, je le-to prekoračilo 12 prehitrih voznikov (povprečna hitrost je bila 68 km/h). Zaznane kršitve s področja prometa je redarska služba reševala v sodelovanju s PP Laško. Število vseh izdanih plačilnih nalogov v lanskem letu je bilo 372 (v letu 2018 jih je bilo 415), medtem ko je bilo število izrečenih opozoril 621 (v letu 2018 pa 522).
Radeska seja, maj 2020 (8)

Vodja skupnega medobčinskega inšpektorata Martin Cerjak je predstavil izvajanje regijskega prekrškovnega organa v lanskem letu.

Poročevalec je opozoril še na napačno odlaganje odpadkov na ekoloških otokih ter pohvalil sodelovanje s Komunalo Radeče in Svetom za preventivo in vzgojo v cestnem prometu občine Radeče, ki ga vodi Franc (Brane) Zorec.
Radeska seja, maj 2020 (15)

Predsednik SPV Radeče Brane Zorec je podal poročilo o delu Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu za leto 2019 ter načrte za letos.

Le-ta je poročilu o delovanju SPV za leto 2019 dodal še načrte za letošnje leto in ena izmed nalog bo zagotovitev varne poti v šolo v začetku šolskega leta, kontrola pri vstopih in izstopih na avtobusnih postajališčih ter kontrola uporabe varnostnih pasov na avtobusih, sodelovanje pri opravljanju kolesarskega izpita za šolarje itd. Opozarjali bodo tudi na pomanjkljivosti na cestah, nevarne odseke, preglednost križišč itn.

ŠTEVILO KAZNIVIH DEJANJ SE JE SKORAJ PREPOLOVILO

Radeska seja, maj 2020 (9)

Komandir PP Laško Alan Hrapot je predstavil poročilo s področja kriminalitete, javnega reda in miru ter cestnega prometa v letu 2019.

Komandir PP Laško Alan Hrapot je v svojem poročilu izpostavil upad kaznivih dejanj v primerjavi z letom 2018, v katerem jih je bilo 72, lansko leto pa »le« 46. Šlo je za vlome, tatvine, poškodovanje tuje lastnine ... (najhujših kaznivih dejanj, kot je na primer uboj ali umor, ni bilo). Na območju občine so obravnavali tudi 10 prometnih nesreč, v katerih je nastala materialna škoda, šest oseb pa je utrpelo lahke telesne poškodbe. Najpogostejši vzrok prometnih nesreč je bila nepravilna smer vožnje, prekoračitev dovoljene hitrosti in prisotnost alkohola v krvi.

ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA ZA LETO 2019 POTRJEN

Svetnice in svetniki so na seji potrdili zaključni račun proračuna za leto 2019, ki sta ga predstavila župan Tomaž Režun in finančnica Marta Ašič, ter sklenili, da bodo sejnino namenili družini Bognar iz Loga pri Vrhovem za obnovo družinske hiše, ki je bila delno uničena v nočnem požaru. Potrdili so še delovno uspešnost zavoda KTRC iz naslova pridobitve različnih projektov, ki bogatijo življenje v občini.
Radeska seja, maj 2020 (6)

Poveljnik radeškega občinskega štaba CZ Tomaž Knavs je predstavil izvedene aktivnosti v času epidemije covid-19.

Poveljnik občinskega štaba Civilne zaščite Tomaž Knavs je prisotne seznanil z izvedenimi aktivnostih v času epidemije covid 19, v katerem je občinska uprava sprejela tudi odredbo o začasni oprostitvi plačila najemnine za poslovne prostore, ki so v lasti Občine Radeče.

POBUDE ZA OHRANITEV PRIJETNEGA BIVANJSKEGA OKOLJA

V zaključnem delu občinske seje so prisotni podali tudi nekaj pobud. Miran Prnaver je poudaril nujnost obnove hiš v Starograjski ulici, ki močno kvarijo videz urejenosti mesta. Peter Mlakar je predlagal dodatno oznako na državni cesti v bližini mostu čez Savo zaradi lažje razporeditve vozil v prometu, ki zavijajo v levo ali desno smer. Rok Zahrastnik je opozoril na lipo na Hotemeškem polju, ki bi ji bilo potrebno požagati suhe veje, »mali dom« v bližini radeškega prevzgojnega doma pa bi bil potreben temeljite ureditve okolice in obnove stavbe. Urška Renko je predlagala postavitev zaščitne ograje pri igralih na prostem v bližini objekta Savus. Dušan Podlesnik si želi ureditve kolesarske poti med radeško in sevniško občino. Župan je izpostavil začetek gradbenih del pri ZD Radeče, kjer poteka rekonstrukcija parkirišča in prenova vhoda z nadstreškom v objekt ter ob tem še obnova vozišča ter pločnikov Ulice OF. V načrtu je tudi ureditev pločnika v Kolenovem grabnu.

S. R.

#povezujemoposavje
« Nazaj na seznam