Časopis za pokrajino Posavje
9.07.2020
POSAVSKI OBZORNIK
novi
arhiv

Polovica seje pod maskami, nato brez

Objavljeno: Ponedeljek, 01.06.2020    Rubrika: NOVICE Redakcija
13. seja OS Krsko (1)

Prvi del seje so svetniki opravili z maskami ...

Minuli četrtek popoldan je krški občinski svet opravil 13. redno sejo in v sklopu te obravnaval 18 točk dnevnega reda. Člani so se seznanili z več poročili o delovanju v minulem letu, in sicer podjetja Rudar Senovo, Tržnice Videm, s poročilom o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami, upravljanjem kabelsko-razdelilnega sistema s strani družbe Ansat in s končnim poročilom o opravljenem nadzoru nad oddajo nogometnega igrišča NK Krško, ki ga je opravil Nadzorni odbor občine.

13. seja OS Krsko (27)

... v drugem delu so jih z olajšanjem sneli.

Če na tem mestu na kratko povzamemo navedena poročila: konec minulega leta je Rudar Senovo imel v lasti 545 neprofitnih stanovanj in 5 poslovnih prostorov in je bil upravljavec skupnih delov in naprav v 206 večstanovanjskih in poslovnih stavbah, z 2.559 stanovanji. V letu 2019 so v družbi ustvarili dobrih 2,4 mio € prihodkov in okoli 2,3 mio € odhodkov, investicijska vlaganja pa so znašala okoli 400.000 €, je povedal direktor družbe Goran Udovč.

Javno gospodarsko službo na Tržnici Videm je izvajalo podjetje Agro Posavje. Poleg sejemskih sobot so se njihovi in v sodelovanju z drugimi organizatorji na tržnici zvrstili tudi večji dogodki, in sicer pustovanje in velikonočni sejem, Eko tržnica, Ribiški dan, Okusi Posavja, Bučarija, Martinov sejem in Miklavžev sejem. Tržnična dejavnost se sicer stroškovno ne pokriva, saj so stroški višji od prihodkov iz naslova oddajanja površin v najem, zato je bila v minulem letu ustvarjenja izguba v višini dobrih 5.300 €. Ob sobotah nudi pridelke in izdelke na tržnici v povprečju 35 ponudnikov, je povedala Marija Falež iz podjetja Agro Posavje.

Aleš Benje, svetovalec župana za področje CZ, je povedal, da je bilo v lanskem letu za področje civilne zaščite namenjenih nekaj prek 860.000 €, od tega je bil pretežen del sredstev namenjen delovanju in opremljanju Gasilske zveze Krško in v sklopu nje delujoča prostovoljna gasilska društva ter za Poklicno gasilsko enoto Krško.

Tomi Horvat, direktor Ansat, je v poročilu za lansko leto povedal, da mali operaterji ne morejo konkurirati velikim in da ti z dejavnostjo vse bolj onemogočajo njihovo delovanje, zaradi vse večjega cenovnega pritiska ponudnikov TV-pravic pa v lanskem letu v programsko shemo niso dodajali novih programov. So pa ponudbo nadgradili z IPTV ali z ogledom oddaja za nazaj, ki je uporabnikom dosegljiva na podlagi doplačila. Na Ansat TV so ustvarili 51 oddaj Posavski tednik in 99 drugih oddaj, med katerimi je med naročniki izredno priljubljena oddaja MehZaSmeh, teh so pripravili 39, ob tem pa tudi čez 1000 posnetkov na Youtubu. Ob navedenem so izvajali tudi različna vzdrževalna dela in posodobitve omrežja v vrednosti okoli 5.200 €. V primeru realizirane prodaje bodo vzdrževalci prešli pod novega lastnika (Telemach, op. p.), medtem ko bodo ustvarjalci dosedanjega programa na Ansat TV delovali še naprej kot ePosavje.

13. seja OS Krsko (18)

Sestav NO občine pod vodstvom Janeza Kerina je po več desetletjih prvi NO, ki svojo funkcijo nadzora vestno opravlja in z ugotovitvami seznanja občinski svet in občinsko upravo.

Janez Kerin, predsednik Nadzornega odbora (NO) Občine Krško, je pred zbranimi strnil končno poročilo o opravljenem nadzoru nad oddajo nepremičnega premoženja v lasti Občine Krško, to je Stadiona Matije Gubca v brezplačno uporabo Nogometnemu klubu Krško. Pri tem je šlo za nadzor tako dokumentacije občine kot NK Krško, pri čemer je izpostavil, da je Občina NO posredovala zaprošeno dokumentacijo, medtem ko je bil NK Krško neodziven oz. ni izkazal nobene pripravljenosti sodelovanja in NO ni posredoval nobene dokumentacije. Zaradi tega si samovoljno obnašanje vodstva NK Krško vsekakor zasluži najmanj grajo, je menila svetnica Tajana Dvoršek, oziroma bi ga bilo treba »na nek način kaznovati.« Sicer je NO pri nadzoru odkril več kršitev s strani NK Krško, in sicer da je športno površino oddajal v podnajem ali brezplačno uporabo drugim uporabnikom oziroma športnim klubom in društvom brez predhodnih soglasij občine, ki bi jih morali v ta namen v klubu pridobiti. Do slednjih ugotovitev se je občina v odzivnem poročilu opredelila, da navedene kršitve niso velike oziroma takšne narave, da bi bilo treba zaradi njih prekiniti z NK Krško pogodbo o brezplačni oddaji športnih površin v uporabo. Petletna pogodba z NK Krško sicer poteče v tem mesecu.

13. seja OS Krsko (25)

Takole je svetnik Aleš Zajc z dvignjenim palcem pozdravil sproščanje ukrepov

Med obravnavanimi točkami je občinski svet potrdil tudi zaključni račun občine za minulo leto, ki je znašal 40,9 mio € prihodkov in 36,8 mio € odhodkov, pri čemer je bilo za 13,8 € namenjenih naložbam. Naj ob zaključku povemo, da so bili svetniki v skladu s priporočili NIJZ na seji opremljeni z maskami, a le do polovice obravnavanih točk, saj je zatem svetnik Aleš Zajc »obelodanil«, da maske niso več obvezne, temveč zgolj priporočene. Glede na to, da so bili svetniki po sedežih razseljeni po celotni veliki sejni dvorani in da so ohranjali potrebno medsebojno razdaljo, so si maske z vidnim olajšanjem sneli.

B. M.
« Nazaj na seznam