Časopis za pokrajino Posavje
9.08.2022
POSAVSKI OBZORNIK
novi
arhiv

Priložnost za stanovanjsko gradnjo na območju Krmelja in Studenca

Objavljeno: Petek, 01.07.2022    Rubrika: NOVICE Sporočilo
DSC_6758

Sevniški občinski svet je na junijski seji potrdil dva prostorska akta za novogradnje na območju Krmelja in Studenca.

Lokalna skupnost je na območjih, kjer je načrtovana nova gradnja, zavezana k sprejetju programov opremljanja za območja funkcionalno zaokroženih komunalno neopremljenih ali delno opremljenih stavbnih zemljišč. S programom opremljanja se opredeli območje opremljanja, novo komunalno opremo in drugo predvideno gospodarsko javno infrastrukturo. Opredeljena so tudi finančna sredstva za izvedbo opremljanja, roki za izvedbo in etapnost opremljanja. Na tej podlagi se odmeri tudi komunalni prispevek posameznemu investitorju oziroma graditelju nove nepremičnine. Posamezne odloke o programih opremljanja stavbnih zemljišč obravnava in potrdi občinski svet. Na svoji 32. redni seji je Občinski svet Občine Sevnica potrdil dva tovrstna odloka, in sicer za novogradnje na območjih Krmelja in Studenca.

OBMOČJE NOVIH STANOVANJSKIH POZIDAV V KRMELJU

Območje komunalnega opremljanja v Krmelju

Območje novogradenj v Krmelju

Območje predvidene nove stanovanjske pozidave v Krmelju v velikosti 6.485 m2 opredeljuje krovni prostorski akt, torej Občinski prostorski načrt (OPN) Občine Sevnica. Gre za razgiban teren orientiran proti jugu, ob lokalni cesti in obstoječi pozidavi. Območje je trenutno pretežno poraslo s travo, na severnem robu pa se začenja manjši gozd. Na tem območju je predvidena postavitev štirih stanovanjskih objektov, od tega dveh dvostanovanjskih in dveh enostanovanjskih enot. V sklopu komunalnega opremljanja je predvidena izvedba nove dostopne ceste ter ureditev meteorne kanalizacije in fekalnega kanala. V neposredni bližini območja se nahaja vsa potrebna infrastruktura, na katero se bo novozgrajena komunalna oprema tudi navezala. Finančna sredstva za izvedbo nove cestne infrastrukture na območju opremljanja bosta zagotavljala zasebni investitor z lastnimi sredstvi (oporni zidovi, cesta v makadamski obliki) in Občina Sevnica s sredstvi občinskega proračuna (kanalizacija za odvajanje odpadnih in padavinskih voda, asfaltna prevleka ceste, cestna razsvetljava). Pred začetkom del bo sklenjena pogodba o opremljanju med investitorjem in Občino Sevnica. Po pogodbi bo investitor na svoje stroške zgradil prometno omrežje znotraj območja opremljanja, ga brezplačno predal Občini Sevnica v trajno last in upravljanje ter na ta način poravnal komunalni prispevek. Izvedba komunalnega opremljanja je predvidena v dveh fazah, pri čemer 1. faza predvideva izgradnjo opornega zidu, ceste v makadamski obliki in kanalizacije ter predajo te komunalne opreme v upravljanje do konca leta 2024. Druga faza predvideva dokončanje asfaltne prevleke na cesti in postavitev cestne razsvetljave ter predajo te komunalne opreme v upravljanje do konca leta 2027.

MOŽNOST STANOVANJSKE NOVOGRADNJE NA STUDENCU

Vzhodni del naselja Studenec

Območje novogradenj na Studencu

Na Studencu gre za vzhodni del naselja, ki je opredeljen s podrobnim prostorskim načrtom. V naravi območje na severovzhodni strani meji z gozdnimi in kmetijskimi površinami, na jugozahodni strani so kmetijske površine, na zahodni strani pa je podružnična šola. Na območju je predvidena celostna infrastrukturna ureditev, ki bo omogočila izgradnjo več stanovanjskih objektov. Določbe prostorskega akta opredeljujejo 14 prostorskih enot, od katerih je na enajstih predvidena gradnja dvanajstih stanovanjskih objektov. Trije stanovanjski objekt že stojijo, za gradnjo pa je prostih še devet parcel. Dovoljena je gradnja eno in dvostanovanjskih stavb ter določene vrste pomožnih nestanovanjskih objektov. Preostale površine so namenjene dograditvi prometnega, komunalnega, energetskega in telekomunikacijskega omrežja, predvideno je tudi območje za parkirišče za osebna vozila. V sklopu komunalnega opremljanja je predvidena izgradnja novega cestnega odseka s hodnikom pa pešce, ki se bo priključil na obstoječo lokalno cesto, ki poteka skozi Studenec. Predvidena je ureditev odvodnjavanja in cestne razsvetljave ter izgradnja vodovoda in električnega omrežja. Izgradnja komunalne opreme je predvidena do konca leta 2027. Finančna sredstva za komunalno opremljanje bo zagotovila Občina Sevnica, skozi poravnavo komunalnega prispevka pa bodo stroške komunalnega opremljanja za posamezno gradbeno parcelo pokrili investitorji. 

KOMUNALNI PRISPEVEK ZA MLADE DRUŽINE NIŽJI

Komunalni prispevek je sicer obvezna dajatev, ki jo investitor poravna občini z namenom pokrivanja stroškov komunalnega opremljanja. V sevniški občini imajo mlade družine in mladi investitorji, ki še niso dopolnili 35 let, možnost pridobiti subvencijo za plačilo komunalnega prispevka za gradnjo individualnih stanovanjskih hiš. Občina Sevnica stremi k nenehnim izboljšavam prostora, hkrati pa se aktivno odziva na prejete pobude, mnenja in predloge občank in občanov, ki jih skladno z veljavno prostorsko zakonodajo vključuje v spremembe krovnega prostorskega akta. Vse aktualne spremembe prostorskih aktov so ažurno objavljene na Prostorskem portalu Občine Sevnica. 

Vir: Občina Sevnica
« Nazaj na seznam
»