Časopis za pokrajino Posavje
25.06.2024
POSAVSKI OBZORNIK
novi
arhiv

Sevniška občinska seja z ogledom projektov na terenu

Objavljeno: Sreda, 27.09.2023    Rubrika: NOVICE Redakcija
Sev. seja, sept. 2023, teren2

Članice in člani sevniškega občinskega sveta so si ogledali tudi novogradnjo poslovilnega objekta na Velikem Cirniku v KS Šentjanž.

8. redna seja sevniškega občinskega sveta je 20. septembra potekala v dveh delih. Svetnice in svetniki so najprej v kulturni dvorani sprejeli OPPN za Poslovno cono Blanca ter odločili, da ostane omejitev hitrosti na Dolnjem Brezovem nespremenjena. Z obiskom terena so se seznanili s projekti, ki so bili izvedeni, so v izvajanju ali so načrtovani.

POSLOVNA CONA BLANCA

Med osmimi točkami dnevnega reda (zadnja je bila namenjena ogledu projektov na terenu) je bil predlog odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja OPPN za Poslovno cono Blanca, kjer so štiri gradbene parcele, na katerih je možna postavitev večjih proizvodno-poslovnih objektov. Poleg teh je s prostorskim aktom dovoljena tudi postavitev dopolnilnih nezahtevnih in enostavnih objektov bodisi za lastno potrebo investitorjev osnovnih ali kot pomožnih infrastrukturnih objektov. Območje Poslovne cone Blanca se nahaja tik ob regionalni cesti Blanca-Brestanica in železniški progi, in sicer na območju nekdanje separacije rudnika nekovin, tako da so ostanki še vidni s podpornimi zidovi ter dvema umetno ustvarjenima platojema. Na omenjenem območju bo urejena v skupnem znesku 635.078 evrov nova cestna infrastruktura, kanalizacija za odvajanje odpadnih padavinskih voda in komunalnih voda ter novo vodovodno omrežje. Finančna sredstva bo zagotovila Občina Sevnica s sredstvi iz občinskega proračuna (možna je tudi sklenitev pogodbe o opremljanju med Občino Sevnica in zasebnim investitorjem). Predlog omenjenega odloka, ki je tudi podlaga za odmero komunalnega prispevka, so članice in člani sevniškega občinskega sveta soglasno potrdili. Pred odhodom na teren so obravnavali tudi predlog odredbe o določitvi območij omejene hitrosti v naselju Dolnje Brezovo ob regionalni cesti Sevnica-Blanca, kjer omejitev hitrosti ostaja nespremenjena.

TERENSKI OGLED PROJEKTOV

V drugem delu občinske seje so sodelavke in sodelavci občinske uprave skupaj z županom Srečkom Ocvirkom in direktorico občinske uprave Jerico Lipec podrobno predstavili projekte po tematskih področjih v sklopu terenskega ogleda, ki je trajal več ur in je imel tri vmesne postanke (na Velikem Cirniku, Studencu in Zabukovju). Eden izmed načrtovanih projektov, financiran iz občinskega proračuna, je izdelava OPPN za novogradnjo stanovanjskih objektov v središču Tržišča, kjer je v načrtu tudi rekonstrukcija lokalne ceste v dolžini cca. 500 metrov od športnega igrišča do obstoječega parkirišča pri pokopališču (predvidena je rekonstrukcija vozišča za dvosmerni promet, hodnik za pešce s kolesarsko stezo in komunalnim koridorjem). V pripravi je projektna dokumentacija za kolesarsko povezavo Tržišče–Krmelj ter vzpostavitev sistema javne izposoje električnih koles v občini Sevnica (v Sevnici so predvidene tri postaje, po ena v Boštanju, Loki, Bregu in Blanci). V letošnjem letu bosta poskusno postavljeni dve postaji – pri občinski stavbi in pri Kmečki tržnici. V Zabukovju je predvideva sanacija cestišča skozi vas z izdelavo večje pilotne stene pod cestiščem in stabilizacijo brežine pod cerkvijo sv. Lenarta z izgradnjo mikropilotov. Proti koncu leta ali v začetku drugega leta bo Občina Sevnica naročila izdelavo projektne dokumentacije za ureditev parkirišča v Zabukovju, ki ga naselje trenutno nima (gradnja parkirišča je predvidena na območju pokopališča) itd.

PROJEKTI, FINANCIRANI IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA

Članice in člani sevniškega občinskega sveta so se seznanili tudi z državnimi načrti, ki se izvajajo na območju občine, investitor pa je Direkcija RS za infrastrukturo Ministrstva za infrastrukturo. Eden izmed državnih projektov je ureditev novega krožišča v Šmarju, ki vodi tudi v industrijsko cono. Dela bodo predvidoma končana do konca letošnjega leta. Občina Sevnica sodeluje z Direkcijo pri aktivnostih za odkup objektov za razširitev parkirišča pri t. i. Trupejevi rampa v bližini sevniške železniške postaje. Sredi prihodnjega leta je načrtovana obnova konstrukcije mostu čez Savo med Sevnico in Boštanjem z ureditvijo kolesarskih pasov na vozišču. Za izgradnjo mostu iz starega dela Sevnice na Log poteka pridobivanje zemljišč. V pripravi je projektna dokumentacija za podvoz pod železniško progo v Boštanju na regionalni cesti Boštanj-Krško. Za izgradnjo krožišča na Radni je potrebna sklenitev sporazuma za sofinanciranje in izdelava projektne dokumentacije za ureditev pločnika na relaciji preko mostu čez reko Mirno do trgovine Hofer. V Šentjanžu je podpisan sporazum za sofinanciranje I. faze investicije, ki zajema ureditev križišča pri OŠ Milana Majcna Šentjanž. V sklopu obnove Železniške postaje Blanca, kjer je projektna naloga za pripravo projektne dokumentacije v usklajevanju, investitor pa je Direkcija RS za infrastrukturo, si Občina Sevnica prizadeva, da se v projekt vključi tudi nov cestni priključek za OŠ Blanca. V pripravi je projektna dokumentacija za rekonstrukcijo regionalne ceste Loka–Račica, ki jo krajanke in krajanki že nestrpno pričakuje. V pričakovanju ureditve regionalne ceste z gradnjo pločnika in obnovo mostu čez Podvinski potok so tudi prebivalke in prebivalci vasi Breg. Predstavljeni so bili še nekateri drugi projekti, a za izvedbo je vse odvisno od financ.

»Terenski ogled po naši lepi občini s strokovno razlago sodelavcev občinske uprave je bil zanimiv in uporaben, saj pogosto odločamo o zadevah, ki jih v praksi na terenu premalo poznamo. Postanki na Velikem Cirniku, Studencu in v Zabukovju so pokazali gostoljubje domačinov. Hvala jim, kakor tudi županu in sodelavcem občinske uprave za organizacijo in izvedbo terenskega ogleda,« se je javno zahvalil Rok Petančič (Gibanje Svoboda).

S. R, foto: N. Nemec

#povezujemoposavje
« Nazaj na seznam