Časopis za pokrajino Posavje
1.04.2023
POSAVSKI OBZORNIK
novi
arhiv

V Brežicah potrdili občinske odbore in komisije

Objavljeno: Petek, 27.01.2023    Rubrika: NOVICE Redakcija
1_izredna_seja_os_brezice (5)

Brežiški občinski svet na četrtkovi 1. izredni seji v novem mandatu

Na četrtkovi 1. izredni seji Občinskega sveta Občine Brežice, ki je trajala le približno pol ure, so svetnice in svetniki obravnavali in potrjevali predvsem kadrovske in mandatne zadeve, med drugim tudi predsednike, njihove namestnike in člane stalnih delovnih teles občinskega sveta ter člane Nadzornega odbora občine, podali pa so tudi mnenje k imenovanju ravnateljice OŠ Artiče.

Poimenska sestava občinskih odborov in komisij

Občinski svet je potrdil člane vseh osmih občinskih delovnih teles. Statutarno-pravno komisijo sestavljajo: Dražen Levojević (predsednik), Igor Zorčič (namestnik predsednika), dr. Tomaž Teropšič, Katja Čanžar in Lana Nikolić. Komisijo za vloge in pritožbe bo kot predsednik vodil Aljoša Rovan, njegov namestnik bo Andrej Šmajgl, ostali člani pa mag. Andrej Vizjak, Tadej Škof in Marjetka Slatner Gerjevič. V Odbor za družbene dejavnosti so bili potrjeni: dr. Stanka Preskar (predsednica), Klara Humek (namestnica predsednice), Jožica Sušin, Ana Kalin, Martina Živič, Martina Zlobko in Ivan Kostevc. Odboru za proračun, finance in občinsko premoženje bo predsedoval Aleksander Gajski, njegov namestnik bo Samo Stanič, vanj pa so včlanjeni še Rok Capl, Tatjana Močan, Franc Vranetič, Aljoša Rovan in Darja Krošelj. V Odboru za gospodarstvo so: Ivan Kostevc (predsednik), Štefanija Kržan (namestnica predsednika), Alojz Škrabl, Jure Žlak, Vesna Kozole, Andreja Dušak in Igor Lazanski. Člani Odbora za kmetijstvo in razvoj podeželja bodo po novem: Fredi Žibert (predsednik), Anton Žnideršič (namestnik predsednika), Alenka Černelič Krošelj, Suzana Petrović, Karlo Budič, Darja Krošelj in Marko Kovačič.
1_izredna_seja_os_brezice (2)

Predsednica KVIAZ-a Mojca Florjanič med uvodno predstavitvijo ene od kadrovskih točk dnevnega reda

Odbor za urbanizem sestavljajo: Bogdan Palovšnik (predsednik), Nataša Sagernik (namestnica predsednika), Stane Tomše, Danijela Gabrič, Boštjan Gregorič, Gregor Redenšek in Jože Krulc. V Odboru za gospodarske javne službe in varstvo okolja pa bodo naslednja štiri leta: Ferdo Pinterič (predsednik), Primož Hribšek (namestnik predsednika), Bojana Zevnik, Gašper Mihelin, Mihael Petančič, Jožef Piltaver in Petra Grajžl.

Zorčič se ni strinjal s predlogi

Kot je na uvodu obravnave te točke omenila predsednica Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja (KVIAZ) Mojca Florjanič, je pri oblikovanju komisij in odborov KVIAZ sledil volilnemu rezultatu novembrskih lokalnih volitev v občinski svet ter upošteval tudi določila iz Poslovnika Občine Brežice, da je največ polovica članov delovnega telesa imenovana izmed drugih občanov in je predsednik imenovan izmed članov občinskega sveta. Dodala je, da je KVIAZ na seji s sedmimi glasovi za in enim proti sprejel sklepe o imenovanju vseh prej naštetih občinskih delovnih teles.
1_izredna_seja_os_brezice (9)

Na seji se je v razpravo vključil samo svetnik Igor Zorčič (desno).

Proti je glasoval Igor Zorčič, kar je v razpravi tudi omenil in še povedal, da so s strani njihove Liste Igorja Zorčiča in Sonce predlagali kandidate za člane delovnih teles, »a nas žalosti, da tega predvsem v koaliciji SDS in Gibanje Svoboda, kjer ste sestavili te predloge, niste upoštevali. Našim posameznim svetnikom ste sicer podelili tudi po dve mesti v odborih, ampak to ni rešitev. Mislim, da bi se morali korektno držati tistega, kar je zapisano v poslovniku, se pravi sestaviti predloge proporcionalno, glede na velikost svetniških skupin in glede na razmerje med notranjimi in zunanjimi člani tudi ugoditi predlogom.« Po njegovih besedah sestava delovnih teles ni preprosto delo in zahteva svoj čas, »pa vendarle je več kot očitno, da je prišlo do nekaterih odstopanj v korist SDS, Gibanja Svoboda in mogoče še kakšne manjše svetniške skupine, ki ste se strnili v neko koalicijo«. Župan Ivan Molan mu je odvrnil, da v poslovniku ni nikjer določeno, da morajo biti delovna telesa razdeljena proporcionalno, po njegovem prepričanju pa so predlogi za člane odborov in komisij sestavljeni korektno ter vsem strankam oz. političnim skupinam tudi omogočajo korektno sodelovanje v občinskem svetu.

Potrjen tudi NO, Zorčič se je glasovanja vzdržal
1_izredna_seja_os_brezice (11)

Vesna Bogovič bo kot ravnateljica OŠ Artiče vodila do konca marca 2028.


Potrjena je bila tudi sestava petčlanskega Nadzornega odbora (NO) občine v mandatu 2022–2026, katerega člani bodo Franja Žokalj, Janko Strašek, Mojca Lovše, Darja Jamnik in Željko Nikezić. Kot je pred potrjevanjem navedla Florjanič, je do roka za pravočasno prispelo deset predlogov, komisija je obravnavala devet popolnih predlogov in med njimi določila pet kandidatov za NO. Pred glasovanjem se je spet oglasil samo svetnik Zorčič, ki je v obrazložitvi glasu dejal, da ima težave potrditi ta sklep, ker predlog njihove svetniške skupine ni bil upoštevan. »NO je eden najpomembnejših organov kontrole javne porabe sredstev v občini in vsaki svetniški skupini bi morali omogočiti, da ima svojega kandidata v tem odboru,« je poudaril in dodal, da bi moral biti eden od članov NO iz njihovih vrst in ima resne pomisleke, kako bo NO v tem mandatu deloval, zato vsem polaga na vest, da »mandat ni plen, ampak je predvsem odgovornost delovanja v korist občank in občanov«. Glasovanja o tej točki se je sicer vzdržal.

Po seji je vodja svetniške skupine Gibanje Svoboda Brežice Mojca Florjanič v sporočilu za medije zapisala naslednje: »Koalicija levih strank, ki jo sestavljajo brežiški odbori strank Gibanje Svoboda, Socialnih demokratov (SD), Levice in DeSUS, je pripravila usklajene predloge kandidatur za člane delovnih teles občinskega sveta, ki so bili na občinskem svetu večinsko potrjeni. V svetniški skupini Gibanje Svoboda Brežice bomo tudi skozi proaktivno in intenzivno sodelovanje v občinskih delovnih telesih sledili uresničevanju zastavljenih projektov, ki so prejeli široko podporo s strani volilcev na nedavnih lokalnih volitvah.«

Nadomestna svetnika Petančič in Levojević

Župana Molana, ki mu je že na uvodni seji novega mandata zaradi nezdružljivosti opravljanja funkcije prenehal mandat občinskega svetnika, je v svetniških klopeh zamenjal Mihael Petančič, medtem ko je Patricio Čular, ki je bila tudi izvoljena v občinski svet, a bo še naprej direktorica občinske uprave, kar pomeni, da istočasno ne more biti še občinska svetnica, zamenjal Dražen Levojević.

Ravnateljica artiške šole tik pred novim mandatom

Občinski svet je podal pozitivno mnenje o edini kandidatki za ravnateljico OŠ Artiče za naslednje petletno mandatno obdobje (april 2023–marec 2028) Vesni Bogovič. Kot je obrazložila Florjanič, odločitev KVIAZ-a o podaji pozitivnega mnenja temelji na dosedanjem 19-letnem uspešnem vodenju Vesne Bogovič kot ravnateljice artiške šole in predstavljenem programu vodenja za novo mandatno obdobje. V svoji predstavitvi pred komisijo je poudarila pomen otroka oz. učenca kot individuuma, ki ga je treba skozi čas šolanja opremiti z znanjem in vrednotami, ki zajemajo odgovornost do dela, spoštovanje sočloveka in okolja. Izpostavila je, da se iz leta v leto v šoli in učnem procesu srečujejo z vse več otroki s posebnimi potrebami, kamor sodijo tudi nadarjeni, ki jim je treba omogočiti kvalitetne pogoje za pridobivanje dodatnega znanja. Poudarila je pomen kvalitetnega in ustrezno usposobljenega kadra, kateremu se trudi omogočati nenehna strokovna in pedagoška izobraževanja. Prav tako je za uspešno in dobro delo potrebna tudi pozitivna klima v kolektivu, za katero se kot ravnateljica trudi že ves čas ravnateljevanja ter ostaja njeno vodilo tudi v prihodnje. Kot ravnateljica je prav tako aktivno sodelovala v fazi izgradnje novega vrtca in tudi zdaj sodeluje pri pripravi projektne dokumentacije za sanacijo šole ter pri naboru ustrezne, zadostne in kvalitetne opreme. Zaveda se, da bo čas gradnje nove šole predstavljal številna usklajevanja in prilagajanja, s katerimi se bodo soočili in jih tudi uspešno zaključili, v želji, da bodo ob pridobljenih novih prostorih nadaljevali s poslanstvom odlične šole, kot jo je poimenovala Bogovič, ki se je ob tej priložnosti občinskim svetnikom zahvalila za podporo in dodala, da bo vse svoje dozdajšnje izkušnje uspešno uporabila pri nadaljnjem delu ter ji bo pridobivanje znanja še naprej vodilo za dobro delo z učenci in strokovnim kadrom.

Za predstavnika Občine Brežice v Svet lokalnih skupnosti CSD Posavje je bila na županov predlog potrjena Mojca Florjanič. Njen štiriletni mandat začne teči z dnem konstituiranja omenjenega sveta.

R. R.

#povezujemoposavje
« Nazaj na seznam
»