Časopis za pokrajino Posavje
3.12.2022
POSAVSKI OBZORNIK
novi
arhiv

V povprečju za pet odstotkov višje cene predšolske vzgoje

Objavljeno: Ponedeljek, 26.09.2022    Rubrika: NOVICE Sporočilo
DSC_8927 (2)

Na sevniški občinski seji je potekala tudi predstavitev lokalnega energetskega koncepta.

Preteklo sredo je v sevniški kulturni dvorani potekala 33. redna seja sevniškega občinskega sveta. V prvem delu je potekala obravnava prostorskih aktov ter lokalnega energetskega koncepta, v nadaljevanju pa potrjevanje višjih cen v vrtcih, ki se povečujejo od 4 do 8 %. Prisotni so se seznanili tudi z izvajanjem proračuna v prvem polletju.

V uvodnem delu so občinski svetniki in svetnice sprejeli prostorsko spremembo na pobudo zasebnega investitorja za povečanje obsega območja kamnoloma Červivec v krajevni skupnosti Primož. V drugi obravnavi je bil sprejet Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za stanovanjsko sosesko ob Drožanjski cesti – zahod. Predmet tega prostorskega akta je območje zahodno od obstoječe stanovanjske soseske ob Drožanjski cesti, kamor bodo umeščeni nova stanovanjska soseska in objekti družbenih dejavnosti.

V nadaljevanju sta bila soglasno sprejeta predloga Lokalnega energetskega koncepta in Akcijskega načrta za trajnostno energijo in podnebne spremembe Občine Sevnica. Gre za strateška dokumenta, ki opredeljujeta ukrepe za ustrezno in trajnostno ravnanje z energenti in primeren odnos do okolja.

NOVA SISTEMATIZACIJA DELOVNIH MEST IN VIŠJA CENA V VRTCIH

Članica in člani občinskega sveta so podali tudi soglasje k sistemizaciji delovnih mest v vrtcih v občini Sevnica in soglasje k predlaganim cenam vzgojno-varstvenih programov v vrtcih na območju občine. Na ceno programa ključno vpliva število oddelkov, število in starost otrok v oddelkih ter izobrazbena in starostna struktura kadra. Izhodišča za izračun plač, materialnih stroškov in živil so za vse vrtce enaka. Višina plačila vrtca se ugotavlja glede na povprečni mesečni dohodek na osebo in se določi v odstotku od cene programa za vrtec in na podlagi uvrstitve v dohodkovni razred. Višina plačila se z odločbo določi kot odstotek, ki plačajo starši, od cene programa, v katerega je otrok vključen. Cene programov predšolske vzgoje se bodo v spremenile in sicer v povprečju za 5 %, odvisno od starostne skupine in vrtca.

V sevniške vrtce je trenutno vključenih 779 otrok v 44 oddelkih. Vključenost se iz leta v leto viša, Občina Sevnica pa se potrebam vseskozi prilagaja z odpiranjem dodatnih vrtčevskih kapacitet, je poudarila vodja oddelka za družene dejavnosti Mojca Sešlar. Podprli so tudi predlog spremembe odredbe, ki določa območja omejene hitrosti pred šolami in vrtci v občini Sevnica. Potrjena sprememba omogoča realizacijo širitve cone omejitve hitrosti na največ 30 kilometrov na uro v Boštanju med osnovno šolo in vrtcem Panorama.

Župan Srečko Ocvirk, direktor občinske uprava Zvone Košmerl in vodja oddelka za finance mag. Vlasta Marn so občinski svet seznanili s poročilom o izvrševanju proračuna Občine Sevnica v prvem polletju leta 2022. Likvidnostni trend je pozitiven, vse krajevne skupnosti, javni zavodi in javno podjetje so v dobri finančni kondiciji.

S. R./Vir: Občina Sevnica
« Nazaj na seznam
»