Časopis za pokrajino Posavje
27.09.2020
POSAVSKI OBZORNIK
novi
arhiv

Za sofinanciranje obnov objektov v mestnih oz. vaških jedrih 50.000 evrov

Objavljeno: Ponedeljek, 10.08.2020    Rubrika: NOVICE Sporočilo
krsko - mestno jedro (7)

Fotografija je simbolična.

Občina Krško je objavila javni razpis za sofinanciranje obnove stavb mestnega jedra Krško, trga Brestanica in posameznih zgodovinskih stavb za letošnje leto. Rok za oddajo vlog je 12. oktober 2020.

V skupni višini 50.000 evrov bo sofinancirala projektne dokumentacije za funkcionalno obnovo stavb v mestnem jedru Krško, trgu Brestanica ter za posamezne zgodovinske stavbe, katerih oblikovanje nosi značilnosti, zaradi katerih je bilo območje kot celota prepoznano za naselbinsko kulturno dediščino v okviru dela naselij, varovanih kot naselbinska dediščina - Podbočje – vas, Leskovec pri Krškem – mestno jedro in Raka – vas ter izvedbo obnov zunanjih delov stavb s ciljem funkcionalne izrabe in izgleda (obnov fasad, streh, dodatna podstrešna stanovanja za oddajo v neprofitni najem, lokale s turistično ponudbo (spominki, bižuterija, gostinska ponudba, predstavitvene dejavnosti, turistične sobe …), obnov objekta kulturne dediščine in obnov zunanjosti gospodarskih objektov).

Na razpis se lahko prijavijo fizične osebe - lastniki zgradb v predelu starega mesta Krško od vhoda iz smeri Sevnice do mostu čez reko Savo ali lastniki zgradb v območju starega trga Brestanica ali pa posameznih zgodovinskih stavb, katerih oblikovanje nosi značilnosti, zaradi katerih je bilo območje kot celota prepoznano za naselbinsko kulturno dediščino v okviru dela naselij, varovanih kot naselbinska dediščina:  Podbočje – vas, Leskovec pri Krškem – mestno jedro, Raka – vas; so ali bodo do konca razpisa pripravile dokumentacijo za obnovo ali so dela tudi izvedle; so dela izvedle na osnovi veljavnega dovoljenja in Soglasja Zavoda za varstvo kulturne dediščine, če pa so obnavljale fasado na območju Zatona, so dela izvedle v skladu z usmeritvami za prenovo fasad, ki so podane v prilogi Strokovnih podlag za obnovo fasad na območju Zatona; lahko predložijo ustrezne račune za izvedbo del v letu 2020 (do konca razpisnega roka) z dokazilom o plačilu in niso prejele sredstev iz drugih razpisov.
 
Najvišji odobreni znesek po posameznem upravičencu je lahko do 50 % celotne vrednosti posameznega projekta na osnovi izkazanih dokazil o izvedenih delih. Če pa ostanejo na proračunski postavki sredstva neporabljena, se lahko sorazmerno prerazporedijo med upravičence do višine 70 % upravičenih stroškov.

Vloge s priloženo zahtevano dokumentacijo pričakujejo najkasneje do ponedeljka,  12. oktobra 2020,  na naslov: Občina Krško, Oddelek za gospodarske dejavnosti, CKŽ 14, 8270 Krško.

Razpisna dokumentacija je na voljo na spletni strani Občine Krško www.krsko.si v rubriki Javni razpisi ali pa jo lahko zainteresirani dvignejo v času uradnih ur na Oddelku za gospodarske dejavnosti Občine Krško. Dodatne informacije: Miloš Kukovičič, tel. 07/49-81-309, e-pošta: milos.kukovicic@krsko.si, v času uradnih ur.

Vir: Občina Krško
 
 
« Nazaj na seznam