Časopis za pokrajino Posavje
9.12.2021
POSAVSKI OBZORNIK
novi
arhiv

Bomo ponovno vzeli otrokom?

Objavljeno: Ponedeljek, 09.12.2019    Rubrika: Prejeli smo Bralci pišejo
01 ŠZ KRŠKO financiranje
V skladu z zapisom občinskega svetnika in državnega poslanca g. Dušana Šiška, poslanega na Odbor za družbene dejavnosti in Odbor za mladino občine Krško, podajamo zainteresirani javnosti informacije tudi s strani Športne zveze Krško.

Dotični v dopisu ne navaja, kdo so posamezniki in društva, a izpostavlja nezadovoljstvo le-teh nad delovanjem Zveze in predlaga ukinitev oz. zmanjšanje sofinanciranja Športne zveze Krško. Prav tako predlaga prerazporeditev sredstev Zveze za zaposlenega na Občini Krško, s čimer naj bi bila zagotovljena transparentna in enakopravna raba javnih sredstev. Zveza naj bi v pretelem obdobju postala servis samo za določena društva, nekatera naj bi storitve Zveze nehala uporabljati.
02 ŠZ KRŠKO - število članic

Dejstva, ki jih je v dopisu navedel g. Šiško, so odraz nepoznavanja dela Športne zveze Krško. Vabim ga, da se zglasi na naslednjem sestanku Odbora za družbene dejavnosti oz. mladino, kjer mu bom kot predstavnik Športne zveze Krško pripravljen odgovoriti na vse nejasnosti glede poslovanja Zveze. Zapisana dejstva bodo predstavljena Odboroma za družbene dejavnosti in mladino, na Zvezi smo tudi sicer odprti do vseh vprašanj, omenjeno problematiko lahko predstavimo tudi na naslednji seji Občinskega sveta Občine Krško ob povabilu pristojnih.
03 ŠZ KRŠKO - projekti

V nadaljevanju namenjam informacije glede delovanja Zveze zainteresirani javnosti primerjalno v obdobju pred in po prevzemu funkcije novega predsednika Zveze (oktober 2015).

Sofinanciranje delovanja Zveze se je vršilo po posameznih letih od leta 2012 – predsednik Dušan Šiško, od oktobra 2015 – predsednik Luka Šebek (sprejeti proračun / poraba sredstev po zaključnem računu): 2012 – 32.679 / 36.373, 2013 - 37.679 / 38.291, 2014 - 32.679 / 34.329, 2015 – 42.132 / 42.132, 2016 – 42.132 / 42.132, 2017 – 29.132 / 42.132, 2018 – 42.132 / 41.100, 2019 – 15.368.
04 ŠZ KRŠKO - razpisi

Iz zapisanega je razvidno, da se je v času predsednikovanja g. Dušana Šiška vrednost sofinanciranja narasla iz predvidenih 32.679,00 EUR na potrebnih 42.132,00 EUR  v letu 2015. Vrednost sofinanciranja Zveze je v naslednjih letih padla kljub temu, da se je iz sredstev sofinancirala tudi nabava obveznih digitalnih tahografov.

V obdobju od oktobra 2015 smo na Športni zvezi Krško naslednje dosežke, ki so v večini, gledano z vidika lokalnih športnih zvez, unikat na nivoju države in izvedeni prvič v zgodovini krškega športa:
05 ŠZ KRŠKO - kombiji

POVEČANJE ŠTEVILA ČLANSTVA ZVEZE (iz 23 na 36)

Športna zveza Krško je ob nastopu funkcije novega predsednika v oktobru 2015 štela 23 članov - športnih društev. Trenutno stanje članstva v Zvezi po štirih letih delovanja je 36, s tem, da imamo v čakanju še dve pristopni vlogi za obravnavo.
 
IZVAJANJE PROJEKTOV v SODELOVANJU S ŠPORTNIMI DRUŠTVI (iz 4 na 20)

Športna zveza Krško je s projektom »Fundacija športnih priložnosti« v letu 2018 v sodelovanju s športnimi društvi podprla izvedbo enajstih projektov s področja športa za vsakogar. V letu 2019 se je število podprtih projektov zvišalo na dvajset. Zveza podpira projekte na podlagi sredstev, pridobljenih na razpisih, ter z donacijami in sponzorstvi.

PRIJAVA NA RAZPISE (iz 2 na 7 uspešnih)

Zveza se redno prijavlja na razpise lokalnih skupnosti, skupaj z društvi na državne Fundacije za šport v RS, skupaj z občino Krško na razpise za sredstva EU skladov. Število uspešnih prijav se je v primerjalnem  obdobju od leta 2015 do 2019 z dveh dvignilo na sedem: Občina Krško (2), Fundacija za šport v RS (4) in skladi EU (1).   

IZDAJA BROŠURE S PROGRAMI DRUŠTEV

Zveza je v sodelovanju z Občino Krško že tretje leto zapored izdala brošuro s predstavitvami programov vadb športnih društev v občini skupaj s prijavnicami. V letošnjem letu je bilo v brošuri predstavljenih kar 27 različnih športnih društev, tako članov kot nečlanov Zveze. Na podlagi našega zgleda je podobno brošuro izdala tudi Športna zveza Sevnica. 
 
KOMBIJI – TRŽENJE

Trženje kombi vozil Športne zveze Krško je potekalo že v osemdesetih letih preteklega stoletja. V obdobju vodenja Zveze s strani predhodnega predsednika je potekalo trženje kombi vozil za potrebe športnega društva, katerega predsednik je bil. IO Zveze je v oktobru 2016 na podlagi sklepa skupščine prejel mandat za odločitev o trženju kombi vozil, kar je le-ta potrdil. V tistem obdobju so športna društva ob sicer redno popravljanem motorju kljub temu kar trikrat obstala ob cesti in niso pripotovala na tekme (kombi smo vlekli v Krško iz Novega mesta, Biča in Cerkelj na Gorenjskem).

Sredstva pridobljena iz naslova trženja le teh so se porabljala za sofinanciranje nabave novega kombi vozila, kupljenega v letu 2017 (leasing v višini 10.000 EUR ob sofinanciranju iz strani občine Krško v višini 13.736,00 EUR). Vrednost sredstev, pridobljenih iz naslova trženja vozil članom Zveze, je doseglo po zaključnem računu v letih 2017 – 2.650 EUR in 2018 - 2.850 EUR.

KOMBIJI - VARNOST

Povprečna starost kombi vozil v upravljanju Zveze je v letu 2019 je 3,67 leta. V letu 2017 je bila povprečna starost vozil točno 8 let. V istem letu ni imelo niti eno vozilo Zveze vgrajenega zakonsko veljavnega tahografa (eden je imel vgrajenega analognega). Pri prevozu otrok v javnem prometu je obvezen digitalni tahograf. Vsak voznik, ki vozi otroke, mora imeti lastniško digitalno kartico, kjer se zapisujejo podatki o vožnjah. Danes so s digitalnimi tahografi opremljena vsa tri vozila Zveze in zagotavljajo ustreznost prevozov šolskih otrok v šolo in domov. Vsa kombi vozila so redno servisirana.

KOMBIJI – UDOBJE

V letu 2016 je imelo le eno kombi vozilo delujočo klima napravo. Značilen primer, ki se nam je pojavil v praksi, so bila potovanje ob istem času v vročem poletnem mesecu sstrani plezalcev v švicarske Alpe, šahistov v Prago na EP in ŠD Plavalček, ki je peljal svoje člane, kjer kot člani prevladujejo osebe s posebnimi potrebami in invalidi, na tekmovanje v Beograd. Odločitev v takih primerih, komu za večurna potovanja nameniti edino vozilo s klimo, je seveda težka. Danes imajo vsa vozila nameščeno kakovostno klimatsko napravo za zagotavljanje udobja in zdravja potnikov.

KOMBIJI – UPORABA (društva, osnovne šole, šolska tekmovanja)

S kombiji Zveze se vozijo športna društva v občini Krško na treninge, tekme, turnirje, priprave, tabore ... Ob tem kombi vozila v dopoldanskem času uporabljata osnovni šoli za redne prevoze šolskih otrok. Zveza uporablja kombije za prevoze šolskih otrok na tekmovanja področnega in državnega ranga.
 
PRIPRAVA MERIL za RAZPIS / STRATEGIJA ZA ŠPORT

Športna zveza Krško je v povezavi s sprejemom novega Zakona o športu v letu 2017 v sodelovanju z Občino Krško pripravila predlog »meril, pogojev in kriterijev za vrednotenje letnega programa športa«, ki jih je obravnavala Komisija za šport in sprejel Občinski Svet. 

Želja Športne zveze Krško je, da se v prihodnjem obdobju zapiše strategija na področju športa v občini Krško za obdobje do leta 2030. Prav tako je podana pobuda, da v občini pri športnih društvih zaznamo potrebe s področja športnih objektov, športne opreme in pripomočkov za potrebe športnih društev Občine Krško.

Vse opisano nas vodi v logičen sklep, da se je Športna zveza Krško v zadnjih štirih letih razvila v moderno vodeno športno organizacijo. Število društev, ki ji zaupa in uporablja njene storitve, se viša iz leta v leto. Zgolj nepoznavanje dela Športne zveze Krško in drugačen zorni kot gledanja na stvari prinaša v naše okolje zmanjšano kakovost in dodaten nepotreben nemir.
 
Športna zveza Krško
Luka Šebek, predsednik

 
« Nazaj na seznam
»

ne spreglejte