Časopis za pokrajino Posavje
28.09.2021
POSAVSKI OBZORNIK
novi
arhiv

Nadzor osnovnošolske dejavnosti v Posavju

Objavljeno: Ponedeljek, 30.11.-0001    Rubrika: Prejeli smo
Nadzor osnovnošolske dejavnosti v Posavju

Konec tekočega šolskega leta se neizbežno bliža. Prav tako se na nekaterih posavskih osnovnih šolah iztekajo pet letni mandati ravnateljicam in ravnateljem, za katera so že objavljeni javni razpisi v nekaterih medijih in Uradnem Listu RS. V nekaterih javnih zavodih tečejo uradni upravni postopki za sprejemanje kandidatur ali pa so postopki izbire že v teku.

Strokovno delo tovrstnih zavodov je redno ali izredno tudi pogosto pod drobnogledom Inšpektorata RS za šolstvo in šport.

Po podatkih Služne za odnose z javnostmi pri MŠŠ je bilo v času v šolskem letu 2014/2015 od 1. septembra 2014 do 1.4.2015, torej v sedem mesečnem obdobju, izvedenih nekaj rednih in izrednih inšpekcijskih nadzorov, ki se na podlagi 11. člena zakona o šolski inšpekciji izrednih nadzorov opravijo na podlagi pobude, pisne ali ustne.

Zakon o inšpekcijskem nadzorstvu namreč govori o obravnavi prijav, pritožb, sporočil in drugih vlog, pojasnjuje omenjena služba MŠŠ in dodaja, da se postopki vodijo po uradni dolžnosti, v kolikor iz pobud, prijav in sporočil izhajajo domnevne kršitve šolske zakonodaje. Inšpektor mora tako tudi varovati tajnost vira prijave in ni dolžan razkriti, ali je prijava anonimna ali pa jo je podal znani prijavitelj.

Inšpektorat RS za šolstvo je v času od 1. 9. 2014 do 1. 4. 2015 prejel 3 pobude zoper osnovne šole v Posavju, ki so se nanašale na domnevno verbalno in fizično nasilje, kršitve pravilnika o ocenjevanju in nepedagoško delo učiteljice oz. učitelja.

Z vidika statističnih regij razpolaga Inšpektorat RS pri ministrstvu za šolstvo in šport s podatki o naslednjih nadzorih po šolah, ki so razen enega, že zaključeni: Osnovna šola Bizeljsko, Osnovna šola Dobova (2 postopka, 1 zaključen) , Osnovna šola Raka, Osnovna šola Krmelj, Osnovna šola Milana Majcna Šentjanž, Osnovna šola Jurija Dalmatina Krško, Osnovna šola Brežice, Osnovna šola Leskovec pri Krškem.

Na osnovi pobud so bili uvedeni bili trije inšpekcijski postopki, ki so jih vodili prav tako trije inšpektorji. Pobude so se nanašale na domnevno: surovo ravnanje strokovne delavke, sum storitve kaznivega dejanja, verbalno in fizično nasilje, nepedagoško delo učitelja, mobing nad učiteljico, kršitve pravilnika o ocenjevanju, nepedagoško delo učiteljice, nepedagoško delo učitelja, ogrožanje varnosti otrok in preverba izobrazbenih pogojev zaposlenih v dveh primerih.Torej, za celotno statistično regijo Posavje so opravljeni IZREDNI inšpekcijski nadzori, ki so vsi razen enega zaključeni.

Sledili pa so ukrepi in sicer: v enem primeru je bil ravnatelj pozvan, da preveri domnevno nepravilnost in sprejme morebitne ukrepe; domnevne nepravilnosti pri zaposlovanju so bile odstopljene Inšpekciji za delo; podan predlog za razrešitev pomočnice ravnateljice za vrtec zaradi neizpolnjevanja izobrazbenih pogojev; odrejeni 3 ukrepi na podlagi 32.člena Zakona o inšpekcijskem nadzoru (vodenje dokumentacije); izrečenih 5 opozoril na zapisnik na podlagi 33.člena ZIN (dolžnost spremljanja pouka, vzpostavitve zakonitega stanja pri pogodbah o zaposlitvi); podani 4 predlogi po 9.točki 14.b člena Zakona o šolski inšpekciji, t.j. predlog za svetovalno storitev in usklajenost učnim načrtom in komunikacija.

V vsej statistiki pa se je moč vprašati, čemu pravzaprav slovensko šolstvo nasploh potrebuje kakršen koli nadzor, saj na bi v izobraževalnih inštitucijah imeli le najboljše pedagoške kadre, v kolikor želimo visoko uspešnost obveznega šolstva, da o morebitnih ocenah ali kriterijih osebnostnih lastnosti in njih preverjanja ne omenjamo. Nenazadnje se je morda tudi potrebno vprašati, koliko so vodstveni kadri vsestranski ali koliko je in iz kakšnega vzgiba vodenje javnega zavoda interes, saj se na nekatere razpise prijavlja po 4 - 6 kandidatov, na nekatere pa samo eden, a to sta že vprašanji za kakšen nov zapis.

Renato Zorko

« Nazaj na seznam
»