Časopis za pokrajino Posavje
18.05.2024
POSAVSKI OBZORNIK
novi
arhiv

Stališča v zvezi s problematiko energetike, še posebno z nadaljnjim obratovanjem NEK 1 in načrtovanjem NEK 2

Objavljeno: Torek, 23.08.2022    Rubrika: Prejeli smo Redakcija
V luči vse večjih težav z energetsko oskrbo in s tem v zvezi vse večjega pomena Mestne občine Krško, na območju katere stojijo in uspešno delujejo kar trije veliki objekti za proizvodnjo električne energije, se kot neodvisni kandidat za župana Mestne občine Krško zavzemam za:

- nadaljnji razvoj TE Brestanica z gradnjo blokov TEB 8 in 9,
- postavljanje sončnih elektrarn povsod tam, kjer je to okoljsko sprejemljivo in ekonomsko upravičeno,
- racionalno rabo električne in druge energije v javnih prostorih in na javnih objektih.

Podpiram nadaljnje obratovanje NE Krško, vendar bom kot župan Mestne občine Krško zahteval od države in pristojnih organov ter tudi od odgovornih v energetskih družbah:
- da se mnogo bolj resno in odgovorno lotijo reševanja vprašanja trajnega odlagališča NSRAO, pri tem pa po eni strani upoštevajo novo nastalo situacijo zaradi najave Hrvatov, da bodo svoj del odpadkov »izvozili« v Francijo, po drugi pa upoštevajo dolgoročne potrebe zaradi NEK 2,
- zagotovitev realizacije preostalih protokolov med Vlado RS in občino Krško iz leta 2008,
- dejansko selitev sedeža Agencije ARAO in njenih zaposlenih v Krško,
- imenovanje nove Komisije za spremljanje gradnje odlagališča NSRAO v Vrbini, predvsem pa zamenjavo njenega predsednika,
- ohranitev sedeža Sklada NEK v Krškem in zagotavljanje sredstev za njegovo poslanstvo v skladu z ustanovitvenimi akti,
- analizo porabe sredstev nadomestila za omejeno rabo prostora zaradi NEK in pripravo določenih sprememb v zvezi z njihovo uporabo,
- da se zagotovi podpora izobraževanju in razvoju domačih kadrov za potrebe energetike, še posebno za pravočasno pripravo na NEK 2,
- da se ponovno preveri pripravljenost vseh pristojnih služb in organov v občini in regiji za primer jedrske nesreče ali napada na jedrske objekte v občini Krško ter se v tem pogledu izboljša obveščenost občanov,
- večjo vključenost predstavnikov lokalne skupnosti v organe upravljanja oziroma nadzora energetskih družb.

Na vsak način pa si bom kot župan Mestne občine Krško in najmočnejše posavske občine prizadeval:
- da se ponovno preveri možnost uvedbe daljinskega ogrevanja naselij iz NE Krško, saj se po meni dostopnih podatkih le ena tretjina v NEK ustvarjene toplote izkoristi za proizvodnjo elektrike, z ostankom pa »ogreva« reko Savo,
- predvsem pa je pri načrtovanju novega bloka NEK 2 poleg daljinskega ogrevanja stanovanjskih in javnih objektov treba zagotoviti izkoristek toplotne energije za razvoj krškega in posavskega kmetijstva, še posebno v pridelavi zelenjave, za kar bi lahko postavili velike rastlinjake in tako bistveno prispevali k povečanju samooskrbe Slovenije,
- pred dokončnim soglasjem za investicijo NEK 2 je treba bolj realno kot doslej oceniti po eni strani potrebe in po drugi možnosti, predvsem pa dejanske učinke te velikanske investicije na lokalno gospodarstvo in kvaliteto življenja naših občanov v sedanji in prihodnjih generacijah,
- pri pripravi prostorskih dokumentov občine Krško za potrebe investicije NEK 2 je treba dajati prednost javnemu interesu prebivalcev občine Krško in Posavja pred interesi posameznikov in določenih lobijev, ki že vidijo v tem predvsem svojo osebno korist!

Tudi zaradi vseh naštetih razlogov bom takoj po prevzemu funkcije v Mestni občini Krško predlagal občinskemu svetu ustanovitev Komisije za spremljanje priprav na gradnjo NEK 2. Naj spomnim, da sem se za reševanje večine zgoraj naštetih vprašanj odločno zavzemal že kot poslanec v Državnem zboru RS v mandatu 2018-2022.

Navedena stališča bodo pomemben del mojega volilnega programa in programa moje neodvisne liste kandidatov za občinski svet na letošnjih lokalnih volitvah v Mestni občini Krško, v katerem je tematika energetike seveda še širše obravnavana.

ENERGIČNO ZA KRŠKO!

Dušan Šiško
 
« Nazaj na seznam
»

ne spreglejte